Špecialista pre obchodné financovanie

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista pre obchodné financovanie

Špecialista pre obchodné financovane zabezpečuje proces predaja špecializovaných produktov pre vybranú skupinu firemných klientov, poskytuje podporu pracovníkom firemných pobočiek v oblasti exportného a importného financovania.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Špecialista pre exportné/importné financovanie
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08 2413032 - Špecialista pre obchodné financovanie
Divízia SK NACE Rev. 2 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu Špecialista finančného sektora

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 bankovníctvo a bankové služby
 • stupeň EKR 7 medzinárodné bankovníctvo
 • stupeň EKR 7 finančná analýza, ekonomické bilancie
 • stupeň EKR 7 ekonomické ukazovatele
 • stupeň EKR 7 princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
 • stupeň EKR 7 úverový obchod
 • stupeň EKR 7 princípy podnikania a podnikateľské prostredie
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 interné predpisy v organizácii
 • stupeň EKR 7 zmluvy a zmluvné vzťahy
  Špecifikácia:
  pre úverové a exportné financovanie
 • stupeň EKR 7 obchodné právo
 • stupeň EKR 7 druhy rizík v bankovníctve
  Špecifikácia:
  operačné, úverové, trhové, riziko likvidity, obchodné, kapitálové
 • stupeň EKR 7 finančný trh
  Špecifikácia:
  úlohy, funkcie, inštitúcie, produkty a služby
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti bankovníctva
  Špecifikácia:
  Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 566/1992 Z.z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 7 riziká zahraničného obchodu
 • stupeň EKR 7 vývozné a dovozné podmienky
  Špecifikácia:
  pre špecifické komodity
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov
  Špecifikácia:
  Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 7 typy úverov a ich špecifiká
  Špecifikácia:
  pre zahraničný obchod
 • stupeň EKR 7 princípy fungovania medzinárodného obchodu
 • stupeň EKR 7 princípy úverovania podnikateľských subjektov
 • stupeň EKR 7 druhy obchodného financovania
  Špecifikácia:
  exportné financovanie, banková záruka, forfaiting, eskont zmenky atď.
 • stupeň EKR 7 princípy zabezpečenia zahraničného obchodu
  Špecifikácia:
  Incoterms, poistenie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti finančného trhu
  Špecifikácia:
  V oblasti obchodného financovania
 • stupeň EKR 7 koordinácia práce s externými partnermi
  Špecifikácia:
  poisťovne, EXIM banka, zahraničné banky
 • stupeň EKR 7 navrhovanie zmluvných podmienok
  Špecifikácia:
  pre financovanie zahraničného obchodu
 • stupeň EKR 7 spracovávanie úverových ponúk
  Špecifikácia:
  v oblasti obchodného financovania
 • stupeň EKR 7 definovanie cieľovej skupiny potenciálnych klientov
  Špecifikácia:
  pre exportné financovanie
 • stupeň EKR 7 navrhovanie optimálnej štruktúry úverových a poistných nástrojov na realizáciu exportného zámeru klienta
 • stupeň EKR 7 monitoring priebehu čerpania exportného úveru a plnenie podmienok kontraktu
 • stupeň EKR 7 spolupráca s odbornými útvarmi banky
 • stupeň EKR 7 pripomienkovanie podmienok vývozného kontraktu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie