Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti poisťovníctva

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti poisťovníctva

Špecialista pre dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti poisťovníctva organizačne a metodicky zabezpečuje implementáciu a kontrolu dodržiavania súladu s predpismi. Poskytuje poradenstvo správnemu orgánu, riadiacemu orgánu alebo kontrolnému orgánu v otázkach dodržiavania zákonov a iných právnych predpisov. Spolupracuje na tvorbe vnútorných predpisov, vyjadruje sa k novo zavádzaným produktom. Spolupracuje s oddelením pre riziká, vnútorným auditom, právnym oddelením, a tiež orgánmi štátnej správy v prípadoch porušenia právnych predpisov. Hodnotí možný dosah zmien v právnom prostredí na operácie spoločnosti, identifikuje a posudzuje riziko nedodržiavania súladu s predpismi.

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Špecialista pre Compliance v oblasti poisťovníctva
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08 2413005 - Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti finančníctva
Divízia SK NACE Rev. 2 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Príslušnosť k povolaniu Špecialista finančného sektora

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 právna veda, právne princípy a zásady
 • stupeň EKR 7 správne právo
 • stupeň EKR 7 finančné právo
 • stupeň EKR 7 náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v poisťovníctve
 • stupeň EKR 7 poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
 • stupeň EKR 7 produkty v poisťovníctve
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 7 projektový manažment
 • stupeň EKR 7 riziko v poisťovníctve
 • stupeň EKR 7 princípy riadenia procesov v manažmente

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 posudzovanie a kontrola súladu činnosti organizácie s príslušnými právnymi a vnútornými predpismi
 • stupeň EKR 7 spracovanie podkladového materiálu na správu a prevádzku poisťovne
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch
 • stupeň EKR 7 voľba metodiky na hodnotenie rizík a jej aplikácia v konkrétnych podmienkach, spracovanie výsledkov, vrátane návrhov konkrétnych opatrení
 • stupeň EKR 7 spracovávanie procesných analýz v manažmente
 • stupeň EKR 7 poskytovanie odborného poradenstva v oblasti dodržiavania zákonov a iných právnych predpisov
 • stupeň EKR 7 spolupráca na tvorbe vnútorných predpisov
 • stupeň EKR 7 spolupráca s ďalšími oddeleniami poisťovne v prípade porušenia právnych predpisov (napr. vnútorný audit, právne oddelenie atď.)
 • stupeň EKR 7 hodnotenie dosahu zmien v právnom prostredí na poisťovňu
 • stupeň EKR 7 identifikácia a posudzovanie rizika nedodržiavania súladu s predpismi v oblasti poisťovníctva
 • stupeň EKR 7 implementácia a kontrola dodržiavania súladu predpisov poisťovne s predpismi v oblasti poisťovníctva

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie