Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti poisťovníctva

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista pre dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti poisťovníctva organizačne a metodicky zabezpečuje implementáciu a kontrolu dodržiavania súladu s predpismi. Poskytuje poradenstvo správnemu orgánu, riadiacemu orgánu alebo kontrolnému orgánu v otázkach dodržiavania zákonov a iných právnych predpisov. Spolupracuje na tvorbe vnútorných predpisov, vyjadruje sa k novo zavádzaným produktom. Spolupracuje s oddelením pre riziká, vnútorným auditom, právnym oddelením, a tiež orgánmi štátnej správy v prípadoch porušenia právnych predpisov. Hodnotí možný dosah zmien v právnom prostredí na operácie spoločnosti, identifikuje a posudzuje riziko nedodržiavania súladu s predpismi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Špecialista pre Compliance v oblasti poisťovníctva
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08
2413005 - Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti finančníctva
Divízia SK NACE Rev. 2
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista finančného sektora

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
matematická gramotnosť
P
vyjednávanie
P
technická gramotnosť
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právna veda, právne princípy a zásady
7
správne právo
7
finančné právo
7
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
7
právne predpisy a základné pojmy v poisťovníctve
7
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
7
produkty v poisťovníctve
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
7
projektový manažment
7
riziko v poisťovníctve
7
princípy riadenia procesov v manažmente
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
posudzovanie a kontrola súladu činnosti organizácie s príslušnými právnymi a vnútornými predpismi
7
spracovanie podkladového materiálu na správu a prevádzku poisťovne
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch
7
voľba metodiky na hodnotenie rizík a jej aplikácia v konkrétnych podmienkach, spracovanie výsledkov, vrátane návrhov konkrétnych opatrení
7
spracovávanie procesných analýz v manažmente
7
poskytovanie odborného poradenstva v oblasti dodržiavania zákonov a iných právnych predpisov
7
spolupráca na tvorbe vnútorných predpisov
7
spolupráca s ďalšími oddeleniami poisťovne v prípade porušenia právnych predpisov (napr. vnútorný audit, právne oddelenie atď.)
7
hodnotenie dosahu zmien v právnom prostredí na poisťovňu
7
identifikácia a posudzovanie rizika nedodržiavania súladu s predpismi v oblasti poisťovníctva
7
implementácia a kontrola dodržiavania súladu predpisov poisťovne s predpismi v oblasti poisťovníctva
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.