Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti kapitálového trhu

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti kapitálového trhu

Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti kapitálového trhu kontroluje a zodpovedá za súlad vnútorných predpisov danej spoločnosti s všeobecne záväznými právnymi normami, ktoré regulujú oblasť podnikania spoločnosti. Osoba zodpovedajúca za dodržanie súladu s predpismi v oblasti kapitálového trhu riadi činnosti zamerané na vypracovávanie vnútorných predpisov a smerníc spoločnosti, ktorých cieľom je minimalizovať reputačné a operačné riziká fungovania danej spoločnosti. Posudzuje návrhy tvorby produktov spoločnosti a ich súlad s externými a internými predpismi a platným legislatívnym rámcom upravujúcim oblasť podnikania danej spoločnosti. Špecialista poskytuje svoje osobné stanoviská, resp. stanoviská ním riadeného útvaru vedeniu spoločnosti, ako aj iným oddeleniam a organizačným zložkám spoločnosti. Zároveň organizačne a metodicky zabezpečuje implementáciu a kontrolu dodržiavania súladu s predpismi. Spolupracuje s oddelením pre riziká, vnútorným auditom, právnym oddelením. Hodnotí možný dosah zmien v právnom prostredí na operácie spoločnosti, identifikuje a posudzuje riziko nedodržiavania súladu s predpismi.

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Compliance officer
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách (zákon o cenných papieroch) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Zákon č. 566/2001 Z z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) §56 ods. 11.

viac...
ISCO-08 2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08 2413005 - Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti finančníctva
Divízia SK NACE Rev. 2 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu Špecialista finančného sektora

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 princípy podnikania a podnikateľské prostredie
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 projektový manažment
  Špecifikácia:
  Postupy, fázy a procesy v projektovom manažmente a projekte.
 • stupeň EKR 7 finančné produkty v oblasti kapitálového trhu
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti finančného trhu
  Špecifikácia:
  Zákon č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 7 ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu
  Špecifikácia:
  Zákon č. 266/2005 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • stupeň EKR 7 licencované finančné subjekty
  Špecifikácia:
  Rozsah ich činností, spôsob fungovania, typy obchodníkov s cennými papiermi, banka, správcovská spoločnosť, depozitár cenných papierov, atď.
 • stupeň EKR 7 kompenzačné schémy v oblasti finančného a kapitálového trhu
  Špecifikácia:
  Fond na ochranu vkladov, Garančný fond investícií
 • stupeň EKR 7 finančný trh
  Špecifikácia:
  Jeho úlohy, funkcie, inštitúcie a produkty, vývojové trendy v oblasti úverovej politiky.
 • stupeň EKR 7 interné predpisy a procesy v organizácii
 • stupeň EKR 7 zásady tvorby koncepčných, normotvorných a metodických materiálov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
 • stupeň EKR 7 tvorba interných dokumentov spoločnosti
 • stupeň EKR 7 posudzovanie a pripomienkovanie interných dokumentov spoločnosti
 • stupeň EKR 7 príprava návrhov vnútorných smerníc a postupov spoločnosti
 • stupeň EKR 7 posudzovanie súladu návrhu finančných produktov s platnou legislatívou
 • stupeň EKR 7 tvorba stanovísk pre nadriadené orgány týkajúce sa súladu činnosti s platným legislatívnym rámcom
 • stupeň EKR 7 sledovanie právnych noriem v oblasti finančného trhu
 • stupeň EKR 7 monitoring a vyhodnocovanie plnenia opatrení prijatých v záujme zabezpečenia dodržiavania súladu s predpismi v oblasti kapitálového trhu
 • stupeň EKR 7 orientácia vo všeobecne záväzných právnych predpisoch súvisiacich s činnosťou na kapitálovom trhu
 • stupeň EKR 7 vypracovanie odborných návrhov, posudkov a stanovísk ku vnútorným predpisom spoločnosti z hľadiska ich súladu so všeobecne záväznými predpismi upravujúcimi oblasť podnikania finančnej inštitúcie
 • stupeň EKR 7 vypracovanie a aktualizácia interných smerníc, politík a metodík v oblasti dodržiavania súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti kapitálového trhu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie