Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti kapitálového trhu

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti kapitálového trhu kontroluje a zodpovedá za súlad vnútorných predpisov danej spoločnosti s všeobecne záväznými právnymi normami, ktoré regulujú oblasť podnikania spoločnosti. Osoba zodpovedajúca za dodržanie súladu s predpismi v oblasti kapitálového trhu riadi činnosti zamerané na vypracovávanie vnútorných predpisov a smerníc spoločnosti, ktorých cieľom je minimalizovať reputačné a operačné riziká fungovania danej spoločnosti. Posudzuje návrhy tvorby produktov spoločnosti a ich súlad s externými a internými predpismi a platným legislatívnym rámcom upravujúcim oblasť podnikania danej spoločnosti. Špecialista poskytuje svoje osobné stanoviská, resp. stanoviská ním riadeného útvaru vedeniu spoločnosti, ako aj iným oddeleniam a organizačným zložkám spoločnosti. Zároveň organizačne a metodicky zabezpečuje implementáciu a kontrolu dodržiavania súladu s predpismi. Spolupracuje s oddelením pre riziká, vnútorným auditom, právnym oddelením. Hodnotí možný dosah zmien v právnom prostredí na operácie spoločnosti, identifikuje a posudzuje riziko nedodržiavania súladu s predpismi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Compliance officer
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách (zákon o cenných papieroch) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Zákon č. 566/2001 Z z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) §56 ods. 11.
viac...
ISCO-08
2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08
2413005 - Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti finančníctva
Divízia SK NACE Rev. 2
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista finančného sektora

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
rozhodovanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
prezentovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
princípy podnikania a podnikateľské prostredie
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
projektový manažment
Špecifikácia:
Postupy, fázy a procesy v projektovom manažmente a projekte.
7
finančné produkty v oblasti kapitálového trhu
7
právne predpisy v oblasti finančného trhu
Špecifikácia:
Zákon č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
7
ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu
Špecifikácia:
Zákon č. 266/2005 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7
licencované finančné subjekty
Špecifikácia:
Rozsah ich činností, spôsob fungovania, typy obchodníkov s cennými papiermi, banka, správcovská spoločnosť, depozitár cenných papierov, atď.
7
kompenzačné schémy v oblasti finančného a kapitálového trhu
Špecifikácia:
Fond na ochranu vkladov, Garančný fond investícií
7
finančný trh
Špecifikácia:
Jeho úlohy, funkcie, inštitúcie a produkty, vývojové trendy v oblasti úverovej politiky.
7
interné predpisy a procesy v organizácii
7
zásady tvorby koncepčných, normotvorných a metodických materiálov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
7
tvorba interných dokumentov spoločnosti
7
posudzovanie a pripomienkovanie interných dokumentov spoločnosti
7
príprava návrhov vnútorných smerníc a postupov spoločnosti
7
posudzovanie súladu návrhu finančných produktov s platnou legislatívou
7
tvorba stanovísk pre nadriadené orgány týkajúce sa súladu činnosti s platným legislatívnym rámcom
7
sledovanie právnych noriem v oblasti finančného trhu
7
monitoring a vyhodnocovanie plnenia opatrení prijatých v záujme zabezpečenia dodržiavania súladu s predpismi v oblasti kapitálového trhu
7
orientácia vo všeobecne záväzných právnych predpisoch súvisiacich s činnosťou na kapitálovom trhu
7
vypracovanie odborných návrhov, posudkov a stanovísk ku vnútorným predpisom spoločnosti z hľadiska ich súladu so všeobecne záväznými predpismi upravujúcimi oblasť podnikania finančnej inštitúcie
7
vypracovanie a aktualizácia interných smerníc, politík a metodík v oblasti dodržiavania súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti kapitálového trhu
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.