Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti bankovníctva

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti bankovníctva vykonáva dohľad nad dodržiavaním súladu medzi legislatívou a internými predpismi banky, vykonáva monitoring novej legislatívy, posudzuje možný dosah zmien vo všeobecne záväzných právnych predpisoch na činnosť banky, koordinuje vzťahy s Národnou bankou Slovenska a Európskou centrálnou bankou.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Compliance manager v bankovníctve
Compliance officer v bankovníctve
Compliance špecialista v bankovníctve
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08
2413005 - Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti finančníctva
Divízia SK NACE Rev. 2
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista finančného sektora

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
tímová práca
P
vyjednávanie
P
matematická gramotnosť
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Špecifikácia:
Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti občianskeho súdneho poriadku
Špecifikácia:
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok
7
bankovníctvo a bankové služby
Špecifikácia:
poznanie makroprocesov v bankovníctve s cieľom minimalizovať riziko non-compliance, poznanie compliance inovatívnych projektov, operácií, nových produktov a služieb
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti platobného styku
Špecifikácia:
Zákon č. 510/2002 Z.z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, potrebné vedomosti so zameraním sa na následnú kontrolu procesov zosúladenia s MiFID a PSD legislatívou
7
spôsoby a metódy komunikácie
7
formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
Špecifikácia:
vzdelávanie a tréning zamestnancov v oblasti compliance, nových legislatívnych zmien atď.
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Špecifikácia:
postupy pri monitoringu a vypracovaní správ na účely reportovania zodpovedným autoritám v banke a regulátorom, a tiež všeobecne vo vzťahu k regulácii na ochranu klienta.
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
interné procesy v organizácii
Špecifikácia:
znalosť procesov a predpisov z dôvodu implementácie kontrol a organizačných opatrení podľa právnej úpravy, úpravy procesov a procedúr v banke
6
obchodné právo
Špecifikácia:
Zákon č. 513/1991 Obchodný zákonník
7
projektový manažment
Špecifikácia:
postupy, fázy a procesy v projektovom manažmente a projekte
6
metódy a riadenie bankových rizík
Špecifikácia:
compliance riziko (riziko nedodržania zákonných povinností)
7
druhy rizík v bankovníctve
Špecifikácia:
operačné, úverové, trhové, riziko likvidity, obchodné, kapitálové..
7
jednotný mechanizmus finančného dohľadu
Špecifikácia:
Európska centrálna banka a príslušné vnútroštátne orgány najmä krajín eurozóny (vrátane NBS)
7
právne predpisy v oblasti bankovníctva
Špecifikácia:
Zákon č.566/ 2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) - §71 a Usmernenia Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) o vnútornom riadení (GL 44), Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 566/1992 Z.z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
monitoring a vyhodnocovanie plnenia opatrení a zabezpečenia dodržiavania ich súladu s predpismi v oblasti bankovníctva
7
riešenie problémov v oblasti dodržiavania súladu s predpismi v oblasti bankovníctva
7
organizovanie a realizácia školení zamestnancov banky
Špecifikácia:
pravidelné oboznamovanie zamestnancov s novou legislatívou a školenie kompetentných pracovníkov banky v oblasti dodržiavania súladu s predpismi
7
určovanie (resp. výber) makroprocesov v banke na výkon dohľadu nad dodržiavaním súladu legislatívy a interných predpisov banky
7
orientácia vo všeobecne záväzných právnych predpisoch súvisiacich s bankovou činnosťou
7
dohľad nad dodržiavaním súladu medzi všeobecnými záväznými právnymi predpismi a internými predpismi banky
7
vypracovanie a aktualizácia interných smerníc, politík a metodík v oblasti záujme dodržiavania súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti bankovníctva
7
identifikácia, analýza a posudzovanie rizika a prijatie preventívnych opatrení
7
posudzovanie a hodnotenie inovatívnych projektov, operácií, nových produktov a služieb z pohľadu dodržiavania súladu s predpismi v oblasti bankovníctva
7
metodická a poradenská činnosť v oblasti bankovníctva
Špecifikácia:
poskytuje poskytovanie poradenstva predstavenstvu alebo dozornej rade v otázkach dodržiavania zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.