Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti bankovníctva

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti bankovníctva

Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti bankovníctva vykonáva dohľad nad dodržiavaním súladu medzi legislatívou a internými predpismi banky, vykonáva monitoring novej legislatívy, posudzuje možný dosah zmien vo všeobecne záväzných právnych predpisoch na činnosť banky, koordinuje vzťahy s Národnou bankou Slovenska a Európskou centrálnou bankou.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Compliance manager v bankovníctve
Compliance officer v bankovníctve
Compliance špecialista v bankovníctve
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08 2413005 - Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti finančníctva
Divízia SK NACE Rev. 2 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia
Príslušnosť k povolaniu Špecialista finančného sektora

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
  Špecifikácia:
  Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti občianskeho súdneho poriadku
  Špecifikácia:
  Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok
 • stupeň EKR 7 bankovníctvo a bankové služby
  Špecifikácia:
  poznanie makroprocesov v bankovníctve s cieľom minimalizovať riziko non-compliance, poznanie compliance inovatívnych projektov, operácií, nových produktov a služieb
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti platobného styku
  Špecifikácia:
  Zákon č. 510/2002 Z.z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, potrebné vedomosti so zameraním sa na následnú kontrolu procesov zosúladenia s MiFID a PSD legislatívou
 • stupeň EKR 7 spôsoby a metódy komunikácie
 • stupeň EKR 7 formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
  Špecifikácia:
  vzdelávanie a tréning zamestnancov v oblasti compliance, nových legislatívnych zmien atď.
 • stupeň EKR 7 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
  Špecifikácia:
  postupy pri monitoringu a vypracovaní správ na účely reportovania zodpovedným autoritám v banke a regulátorom, a tiež všeobecne vo vzťahu k regulácii na ochranu klienta.
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 interné procesy v organizácii
  Špecifikácia:
  znalosť procesov a predpisov z dôvodu implementácie kontrol a organizačných opatrení podľa právnej úpravy, úpravy procesov a procedúr v banke
 • stupeň EKR 7 obchodné právo
  Špecifikácia:
  Zákon č. 513/1991 Obchodný zákonník
 • stupeň EKR 6 projektový manažment
  Špecifikácia:
  postupy, fázy a procesy v projektovom manažmente a projekte
 • stupeň EKR 7 metódy a riadenie bankových rizík
  Špecifikácia:
  compliance riziko (riziko nedodržania zákonných povinností)
 • stupeň EKR 7 druhy rizík v bankovníctve
  Špecifikácia:
  operačné, úverové, trhové, riziko likvidity, obchodné, kapitálové..
 • stupeň EKR 7 jednotný mechanizmus finančného dohľadu
  Špecifikácia:
  Európska centrálna banka a príslušné vnútroštátne orgány najmä krajín eurozóny (vrátane NBS)
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti bankovníctva
  Špecifikácia:
  Zákon č.566/ 2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) - §71 a Usmernenia Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) o vnútornom riadení (GL 44), Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 566/1992 Z.z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 monitoring a vyhodnocovanie plnenia opatrení a zabezpečenia dodržiavania ich súladu s predpismi v oblasti bankovníctva
 • stupeň EKR 7 riešenie problémov v oblasti dodržiavania súladu s predpismi v oblasti bankovníctva
 • stupeň EKR 7 organizovanie a realizácia školení zamestnancov banky
  Špecifikácia:
  pravidelné oboznamovanie zamestnancov s novou legislatívou a školenie kompetentných pracovníkov banky v oblasti dodržiavania súladu s predpismi
 • stupeň EKR 7 určovanie (resp. výber) makroprocesov v banke na výkon dohľadu nad dodržiavaním súladu legislatívy a interných predpisov banky
 • stupeň EKR 7 orientácia vo všeobecne záväzných právnych predpisoch súvisiacich s bankovou činnosťou
 • stupeň EKR 7 dohľad nad dodržiavaním súladu medzi všeobecnými záväznými právnymi predpismi a internými predpismi banky
 • stupeň EKR 7 vypracovanie a aktualizácia interných smerníc, politík a metodík v oblasti záujme dodržiavania súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti bankovníctva
 • stupeň EKR 7 identifikácia, analýza a posudzovanie rizika a prijatie preventívnych opatrení
 • stupeň EKR 7 posudzovanie a hodnotenie inovatívnych projektov, operácií, nových produktov a služieb z pohľadu dodržiavania súladu s predpismi v oblasti bankovníctva
 • stupeň EKR 7 metodická a poradenská činnosť v oblasti bankovníctva
  Špecifikácia:
  poskytuje poskytovanie poradenstva predstavenstvu alebo dozornej rade v otázkach dodržiavania zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie