Úverový špecialista v bankovníctve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Úverový špecialista v bankovníctve zodpovedá za agendu úverov. Uzatvára úverové zmluvy v mene banky. Kontroluje úhrady splátok a plnenia podmienok dohodnutých v úverovej zmluve. Predáva úverové produkty banky, pričom spolupracuje aj s ďalšími oddeleniami. Vykonáva poradenskú činnosť, komunikuje s klientmi.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Bankový poradca v oblasti úverov
Bankový špecialista v oblasti úverov
Špecialista na úvery
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08
2413031 - Úverový špecialista v bankovníctve
Divízia SK NACE Rev. 2
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista finančného sektora

Kompetencie

finančná a ekonomická gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
osobnostný rozvoj
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
vyjednávanie
P
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
psychológia predaja
4
dlhová služba a riziká úverovania
4
finančné trhy, maklérska činnosť
4
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
4
druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
4
postupy evidencie a archivácie
4
úverový obchod
Špecifikácia:
Typy úverov a ich špecifiká.
3
bankovníctvo a bankové služby
3
právne predpisy v oblasti bankovníctva
Špecifikácia:
Zákon č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4
právne predpisy v oblasti finančného sprostredkovania a finančného poradenstva
Špecifikácia:
Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4
úverová stratégia banky
4
úverová zmluva
Špecifikácia:
Časti, náležitosti, podmienky atď.
4
úverový proces
Špecifikácia:
Žiadosť o poskytnutie úveru, úverová analýza, uzavretie zmluvy o úver, kontrola dodržiavania podmienok a splácanie úveru, atď.
4
princípy cross-sellingu
4
pravidlá ochrany osobných údajov
4
základy účtovníctva a finančnej analýzy účtovnej závierky
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
empatická komunikácia so zákazníkom, získavanie a udržanie zákazníka
Špecifikácia:
Spôsob komunikácia s ohľadom na typ klienta, identifikácia potreby klienta.
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
kontrola správnosti, úplnosti údajov a náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a pod.
4
príprava podkladov na spracovanie ekonomických analýz, klasifikáciu úverov a pod.
4
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
4
poskytovanie konzultácií a poradenskej činnosti v oblasti správy úverového portfólia
4
osobné prejednávanie podmienok realizácie zákazníkom požadovaných služieb či bankových operácií
4
získavanie nových klientov banky a obchodných partnerov
4
aktívny predaj produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, informovanie o ponuke produktov a služieb
4
spracovávanie úverových ponúk
3
orientácia v predpisoch súvisiacich s bankovou činnosťou
4
spolupráca s ďalšími odbormi banky pri zabezpečovaní služieb klientom
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. c)
    viac...
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.