Úverový špecialista v bankovníctve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Úverový špecialista v bankovníctve

Úverový špecialista v bankovníctve zodpovedá za agendu úverov. Uzatvára úverové zmluvy v mene banky. Kontroluje úhrady splátok a plnenia podmienok dohodnutých v úverovej zmluve. Predáva úverové produkty banky, pričom spolupracuje aj s ďalšími oddeleniami. Vykonáva poradenskú činnosť, komunikuje s klientmi.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Bankový poradca v oblasti úverov
Bankový špecialista v oblasti úverov
Špecialista na úvery
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08 2413031 - Úverový špecialista v bankovníctve
Divízia SK NACE Rev. 2 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia
Príslušnosť k povolaniu Špecialista finančného sektora

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 psychológia predaja
 • stupeň EKR 4 dlhová služba a riziká úverovania
 • stupeň EKR 4 finančné trhy, maklérska činnosť
 • stupeň EKR 4 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 4 druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
 • stupeň EKR 4 postupy evidencie a archivácie
 • stupeň EKR 3 úverový obchod
  Špecifikácia:
  Typy úverov a ich špecifiká.
 • stupeň EKR 3 bankovníctvo a bankové služby
 • stupeň EKR 4 právne predpisy v oblasti bankovníctva
  Špecifikácia:
  Zákon č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 4 právne predpisy v oblasti finančného sprostredkovania a finančného poradenstva
  Špecifikácia:
  Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • stupeň EKR 4 úverová stratégia banky
 • stupeň EKR 4 úverová zmluva
  Špecifikácia:
  Časti, náležitosti, podmienky atď.
 • stupeň EKR 4 úverový proces
  Špecifikácia:
  Žiadosť o poskytnutie úveru, úverová analýza, uzavretie zmluvy o úver, kontrola dodržiavania podmienok a splácanie úveru, atď.
 • stupeň EKR 4 princípy cross-sellingu
 • stupeň EKR 4 pravidlá ochrany osobných údajov
 • stupeň EKR 4 základy účtovníctva a finančnej analýzy účtovnej závierky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 empatická komunikácia so zákazníkom, získavanie a udržanie zákazníka
  Špecifikácia:
  Spôsob komunikácia s ohľadom na typ klienta, identifikácia potreby klienta.
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 kontrola správnosti, úplnosti údajov a náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a pod.
 • stupeň EKR 4 príprava podkladov na spracovanie ekonomických analýz, klasifikáciu úverov a pod.
 • stupeň EKR 4 vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
 • stupeň EKR 4 poskytovanie konzultácií a poradenskej činnosti v oblasti správy úverového portfólia
 • stupeň EKR 4 osobné prejednávanie podmienok realizácie zákazníkom požadovaných služieb či bankových operácií
 • stupeň EKR 4 získavanie nových klientov banky a obchodných partnerov
 • stupeň EKR 4 aktívny predaj produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, informovanie o ponuke produktov a služieb
 • stupeň EKR 3 spracovávanie úverových ponúk
 • stupeň EKR 4 orientácia v predpisoch súvisiacich s bankovou činnosťou
 • stupeň EKR 4 spolupráca s ďalšími odbormi banky pri zabezpečovaní služieb klientom

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. c) viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie