Odborný pracovník pre tvorbu úverovej dokumentácie

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Odborný pracovník pre tvorbu úverovej dokumentácie

Odborný pracovník pre tvorbu úverovej dokumentácie zabezpečuje tvorbu zmluvnej dokumentácie pre produkty s úverovou angažovanosťou (súvahovou a podsúvahovou), kontroluje plnenie podmienok čerpania úverov, otváranie úverových účtov, čerpanie úverov, správu úverovaných klientov a vkladá príslušné dáta do bankových informačných systémov a príslušných softvérových aplikácií.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Back office špecialista
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3312 - Odborní pracovníci v oblasti úverov a ostatných bankových produktov
SK ISCO-08 3312008 - Odborný pracovník pre tvorbu úverovej dokumentácie
Divízia SK NACE Rev. 2 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu Odborný pracovník v oblasti financií

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 bankovníctvo a bankové služby
 • stupeň EKR 6 úverový obchod
 • stupeň EKR 6 bankové účtovníctvo
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
 • stupeň EKR 6 ekonomické ukazovatele
  Špecifikácia:
  spôsob výpočtu základných ekonomických ukazovateľov
 • stupeň EKR 6 interné predpisy v organizácii
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy z oblasti účtovníctva
 • stupeň EKR 6 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 6 druhy rizík v bankovníctve
  Špecifikácia:
  operačné, úverové, trhové, riziko likvidity, obchodné, kapitálové
 • stupeň EKR 6 typy úverov a ich špecifiká
 • stupeň EKR 6 druhy zabezpečovacích prostriedkov
  Špecifikácia:
  pre úvery právnickým osobám
 • stupeň EKR 6 zmluvné podmienky úverových obchodov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 6 správa predpísanej evidencie a dokumentácie vo vymedzenej oblasti
 • stupeň EKR 6 vypracovávanie reportov a analýz vo zverenej oblasti
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie bezpečnostnej politiky banky
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie a kontrola administrácie úverových zložiek spravovaných klientov
 • stupeň EKR 6 kontrola plnenia zmluvných podmienok
  Špecifikácia:
  pred čerpaním úveru a počas jeho splácania
 • stupeň EKR 6 kontrola finálnej zmluvnej dokumentácie
  Špecifikácia:
  v anglickom a slovenskom jazyku
 • stupeň EKR 6 navrhovanie zmien v úverovej dokumentácii
  Špecifikácia:
  v súvislosti zo zmenami legislatívy
 • stupeň EKR 6 kontrola vecnej a obsahovej správnosti a kompletnosti predkladaných dokladov na tvorbu zmluvnej dokumentácie
 • stupeň EKR 6 spracovanie návrhov riadiacich aktov banky a vzorovej zmluvnej dokumentácie
 • stupeň EKR 6 tvorba úverovej dokumentácie
 • stupeň EKR 6 otváranie úverových účtov
 • stupeň EKR 6 vkladanie dát do bankových informačných systémov a softvérových aplikácií
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie účtovných a neúčtovných vstupov do bankových informačných systémov
 • stupeň EKR 6 kontrola správnosti účtovných a neúčtovných vstupov do bankových informačných systémov
 • stupeň EKR 6 správa návrhov riadiacich aktov banky a vzorovej zmluvnej dokumentácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie