Odborný pracovník pre tvorbu úverovej dokumentácie

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Odborný pracovník pre tvorbu úverovej dokumentácie zabezpečuje tvorbu zmluvnej dokumentácie pre produkty s úverovou angažovanosťou (súvahovou a podsúvahovou), kontroluje plnenie podmienok čerpania úverov, otváranie úverových účtov, čerpanie úverov, správu úverovaných klientov a vkladá príslušné dáta do bankových informačných systémov a príslušných softvérových aplikácií.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Back office špecialista
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3312 - Odborní pracovníci v oblasti úverov a ostatných bankových produktov
SK ISCO-08
3312008 - Odborný pracovník pre tvorbu úverovej dokumentácie
Divízia SK NACE Rev. 2
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník v oblasti financií

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
tímová práca
P
matematická gramotnosť
E
osobnostný rozvoj
E
prezentovanie
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
samostatnosť
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
bankovníctvo a bankové služby
6
úverový obchod
6
bankové účtovníctvo
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
6
ekonomické ukazovatele
Špecifikácia:
spôsob výpočtu základných ekonomických ukazovateľov
6
interné predpisy v organizácii
6
právne predpisy a základné pojmy z oblasti účtovníctva
6
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
6
druhy rizík v bankovníctve
Špecifikácia:
operačné, úverové, trhové, riziko likvidity, obchodné, kapitálové
6
typy úverov a ich špecifiká
6
druhy zabezpečovacích prostriedkov
Špecifikácia:
pre úvery právnickým osobám
6
zmluvné podmienky úverových obchodov
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
6
správa predpísanej evidencie a dokumentácie vo vymedzenej oblasti
6
vypracovávanie reportov a analýz vo zverenej oblasti
6
dodržiavanie bezpečnostnej politiky banky
6
zabezpečovanie a kontrola administrácie úverových zložiek spravovaných klientov
6
kontrola plnenia zmluvných podmienok
Špecifikácia:
pred čerpaním úveru a počas jeho splácania
6
kontrola finálnej zmluvnej dokumentácie
Špecifikácia:
v anglickom a slovenskom jazyku
6
navrhovanie zmien v úverovej dokumentácii
Špecifikácia:
v súvislosti zo zmenami legislatívy
6
kontrola vecnej a obsahovej správnosti a kompletnosti predkladaných dokladov na tvorbu zmluvnej dokumentácie
6
spracovanie návrhov riadiacich aktov banky a vzorovej zmluvnej dokumentácie
6
tvorba úverovej dokumentácie
6
otváranie úverových účtov
6
vkladanie dát do bankových informačných systémov a softvérových aplikácií
6
zabezpečovanie účtovných a neúčtovných vstupov do bankových informačných systémov
6
kontrola správnosti účtovných a neúčtovných vstupov do bankových informačných systémov
6
správa návrhov riadiacich aktov banky a vzorovej zmluvnej dokumentácie
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.