Odborný pracovník pre schvaľovanie a verifikovanie úverov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Odborný pracovník pre schvaľovanie a verifikovanie úverov

Odborný pracovník pre schvaľovanie a verifikovanie úverov vypracováva nezávislé stanoviská k úverovým návrhom, posudzuje a vyhodnocuje vhodnosť štruktúry financovania klientov z hľadiska ich potrieb a prijateľnosti pre banku a navrhuje prípadné zmeny podmienok pri súčasnom dodržaní platných pravidiel banky. Schvaľuje úverové návrhy v rámci udelených schvaľovacích právomocí, vrátane stanovenia zmluvných podmienok.

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Manažér úverového rizika
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 3312 - Odborní pracovníci v oblasti úverov a ostatných bankových produktov
SK ISCO-08 3312002 - Odborný pracovník pre schvaľovanie, verifikovanie úverov
Divízia SK NACE Rev. 2 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu Odborný pracovník v oblasti financií

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 finančná analýza, ekonomické bilancie
 • stupeň EKR 7 ekonomické ukazovatele
  Špecifikácia:
  vplyv makroekonomických ukazovateľov na úverovú politiku
 • stupeň EKR 7 princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
 • stupeň EKR 7 úverový obchod
 • stupeň EKR 7 bankovníctvo a bankové služby
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 interné predpisy v organizácii
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
  Špecifikácia:
  Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 7 finančné plánovanie
 • stupeň EKR 7 finančná matematika
 • stupeň EKR 5 finančné právo
 • stupeň EKR 7 druhy rizík v bankovníctve
  Špecifikácia:
  operačné, úverové, trhové, riziko likvidity, obchodné, kapitálové
 • stupeň EKR 7 finančný trh
  Špecifikácia:
  úlohy, funkcie, inštitúcie, produkty a služby
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti bankovníctva
  Špecifikácia:
  Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 566/1992 Z.z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 7 pravidlá evidovania dokumentov
 • stupeň EKR 7 zmluvné podmienky
  Špecifikácia:
  pre úverové obchody
 • stupeň EKR 7 typy úverov a ich špecifiká
 • stupeň EKR 7 metódy riadenia rizík vo finančnom sektore
 • stupeň EKR 7 princípy úverovania podnikateľských subjektov
 • stupeň EKR 7 základy účtovníctva

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 sledovanie a vyhodnocovanie financovania projektov, programov a aktivít
 • stupeň EKR 7 zisťovanie likvidity a predĺženosti
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie interných predpisov v organizácii
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie stanovísk k úverovým návrhom
 • stupeň EKR 7 posudzovanie štruktúry financovania klientov
  Špecifikácia:
  z hľadiska potrieb klienta a prijateľnosti pre banky
 • stupeň EKR 7 schvaľovanie úverových návrhov
 • stupeň EKR 7 stanovovanie zmluvných podmienok
  Špecifikácia:
  týkajúcich sa úverových obchodov
 • stupeň EKR 7 verifikácia zmluvných podmienok

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie