Odborný pracovník pre schvaľovanie a verifikovanie úverov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Odborný pracovník pre schvaľovanie a verifikovanie úverov vypracováva nezávislé stanoviská k úverovým návrhom, posudzuje a vyhodnocuje vhodnosť štruktúry financovania klientov z hľadiska ich potrieb a prijateľnosti pre banku a navrhuje prípadné zmeny podmienok pri súčasnom dodržaní platných pravidiel banky. Schvaľuje úverové návrhy v rámci udelených schvaľovacích právomocí, vrátane stanovenia zmluvných podmienok.
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Manažér úverového rizika
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
3312 - Odborní pracovníci v oblasti úverov a ostatných bankových produktov
SK ISCO-08
3312002 - Odborný pracovník pre schvaľovanie, verifikovanie úverov
Divízia SK NACE Rev. 2
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník v oblasti financií

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
rozhodovanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
tímová práca
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
finančná analýza, ekonomické bilancie
7
ekonomické ukazovatele
Špecifikácia:
vplyv makroekonomických ukazovateľov na úverovú politiku
7
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
7
úverový obchod
7
bankovníctvo a bankové služby
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
interné predpisy v organizácii
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Špecifikácia:
Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7
finančné plánovanie
7
finančná matematika
7
finančné právo
5
druhy rizík v bankovníctve
Špecifikácia:
operačné, úverové, trhové, riziko likvidity, obchodné, kapitálové
7
finančný trh
Špecifikácia:
úlohy, funkcie, inštitúcie, produkty a služby
7
právne predpisy v oblasti bankovníctva
Špecifikácia:
Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 566/1992 Z.z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov
7
pravidlá evidovania dokumentov
7
zmluvné podmienky
Špecifikácia:
pre úverové obchody
7
typy úverov a ich špecifiká
7
metódy riadenia rizík vo finančnom sektore
7
princípy úverovania podnikateľských subjektov
7
základy účtovníctva
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie a vyhodnocovanie financovania projektov, programov a aktivít
7
zisťovanie likvidity a predĺženosti
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
dodržiavanie interných predpisov v organizácii
7
vypracovávanie stanovísk k úverovým návrhom
7
posudzovanie štruktúry financovania klientov
Špecifikácia:
z hľadiska potrieb klienta a prijateľnosti pre banky
7
schvaľovanie úverových návrhov
7
stanovovanie zmluvných podmienok
Špecifikácia:
týkajúcich sa úverových obchodov
7
verifikácia zmluvných podmienok
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.