Hypotekárny špecialista v bankovníctve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Hypotekárny špecialista v bankovníctve

Hypotekárny špecialista v bankovníctve zabezpečuje akvizičnú činnosť, poradenstvo, servis, predaj bankových produktov a služieb so zameraním na sprostredkovanie hypotéky.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Hypotekárny poradca
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08 2413029 - Hypotekárny špecialista v bankovníctve
Divízia SK NACE Rev. 2 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia
Príslušnosť k povolaniu Špecialista finančného sektora

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 4 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 4 bankovníctvo a bankové služby
 • stupeň EKR 4 úverový obchod
  Špecifikácia:
  hypotekárne úvery a pôžičky na bývanie
 • stupeň EKR 4 princípy obchodu s nehnuteľnosťami so zástavným právom
 • stupeň EKR 4 zásady aktívneho predaja produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, prezentácie ponuky produktov a služieb
 • stupeň EKR 4 akvizícia
 • stupeň EKR 4 spôsoby a metódy komunikácie
 • stupeň EKR 4 dlhová služba a riziká úverovania
 • stupeň EKR 4 zmluvy a zmluvné vzťahy
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
 • stupeň EKR 4 finančné plánovanie
 • stupeň EKR 4 ochrana osobných údajov
  Špecifikácia:
  Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 4 právne predpisy v oblasti bankovníctva
  Špecifikácia:
  Zákon č. 566/1992 Z.z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, Zákon č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 600/2001 Z.z. o registri hypoték a podrobnostiach o postavení a činnosti hypotekárneho správcu a jeho zástupcu
 • stupeň EKR 4 úrokové sadzby
 • stupeň EKR 4 formy záložného práva
 • stupeň EKR 4 bonita klienta
 • stupeň EKR 4 finančný trh
  Špecifikácia:
  jeho úlohy, funkcie, delenie
 • stupeň EKR 4 úrokové sadzby
  Špecifikácia:
  výpočet úrokových sadzieb, druhy úrokových sadzieb, tendencie ich vývoja

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 orientácia v predpisoch súvisiacich s bankovou a poisťovacou činnosťou
 • stupeň EKR 4 kontrola správnosti, úplnosti údajov a náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a pod.
 • stupeň EKR 4 príprava a kompletizácia dokladov a podkladov na uzatváranie zmlúv, realizáciu obchodov a pod.
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 spolupráca s ostatnými odbormi banky pri zabezpečovaní služieb klientom
  Špecifikácia:
  napr. pri poistení úveru, spolupráca s rizikovým oddelením atď.
 • stupeň EKR 4 prejednávanie podmienok poskytnutia úveru s klientmi, vrátane prejednávania prípadných zmien zmlúv, zmien splátok úverov alebo odkladu splátok
  Špecifikácia:
  Napr. prejednávanie poplatkov, bonusov, výhod atď.
 • stupeň EKR 4 získavanie nových klientov banky a obchodných partnerov
 • stupeň EKR 4 spolupráca pri riešení reklamácií a vymáhaní pohľadávok
 • stupeň EKR 4 odhaľovanie podvodov
  Špecifikácia:
  V procese uzatvárania zmlúv na základe dokladov klientov predložených v procese vybavovania hypotekárneho úveru.
 • stupeň EKR 4 posudzovanie žiadostí o úver a spracovávanie stanovísk k jednotlivým obchodným prípadom
 • stupeň EKR 4 práca s databázou klientov
  Špecifikácia:
  nové záznamy, aktualizácia údajov
 • stupeň EKR 4 dohľad nad čerpaním hypotekárneho úveru
 • stupeň EKR 4 spolupráca s katastrom nehnuteľností pri vypracovaní znaleckých posudkov
 • stupeň EKR 4 analýza hypotekárnych produktov
  Špecifikácia:
  s prihaliadaním na potreby a ekonomickú dispozíciu klienta
 • stupeň EKR 4 spolupráca so znalcami pri vypracovávaní posudku a ohodnotení nehnuteľnosti
 • stupeň EKR 4 poradensko-konzultačná činnosť v oblasti financovania prostredníctvom hypotekárneho úveru

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. c) viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie