Hypotekárny špecialista v bankovníctve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Hypotekárny špecialista v bankovníctve zabezpečuje akvizičnú činnosť, poradenstvo, servis, predaj bankových produktov a služieb so zameraním na sprostredkovanie hypotéky.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Hypotekárny poradca
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08
2413029 - Hypotekárny špecialista v bankovníctve
Divízia SK NACE Rev. 2
Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista finančného sektora

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
matematická gramotnosť
E
technická gramotnosť
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
4
bankovníctvo a bankové služby
4
úverový obchod
Špecifikácia:
hypotekárne úvery a pôžičky na bývanie
4
princípy obchodu s nehnuteľnosťami so zástavným právom
4
zásady aktívneho predaja produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, prezentácie ponuky produktov a služieb
4
akvizícia
4
spôsoby a metódy komunikácie
4
dlhová služba a riziká úverovania
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
4
finančné plánovanie
4
ochrana osobných údajov
Špecifikácia:
Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4
právne predpisy v oblasti bankovníctva
Špecifikácia:
Zákon č. 566/1992 Z.z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, Zákon č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 600/2001 Z.z. o registri hypoték a podrobnostiach o postavení a činnosti hypotekárneho správcu a jeho zástupcu
4
úrokové sadzby
4
formy záložného práva
4
bonita klienta
4
finančný trh
Špecifikácia:
jeho úlohy, funkcie, delenie
4
úrokové sadzby
Špecifikácia:
výpočet úrokových sadzieb, druhy úrokových sadzieb, tendencie ich vývoja
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v predpisoch súvisiacich s bankovou a poisťovacou činnosťou
4
kontrola správnosti, úplnosti údajov a náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a pod.
4
príprava a kompletizácia dokladov a podkladov na uzatváranie zmlúv, realizáciu obchodov a pod.
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
spolupráca s ostatnými odbormi banky pri zabezpečovaní služieb klientom
Špecifikácia:
napr. pri poistení úveru, spolupráca s rizikovým oddelením atď.
4
prejednávanie podmienok poskytnutia úveru s klientmi, vrátane prejednávania prípadných zmien zmlúv, zmien splátok úverov alebo odkladu splátok
Špecifikácia:
Napr. prejednávanie poplatkov, bonusov, výhod atď.
4
získavanie nových klientov banky a obchodných partnerov
4
spolupráca pri riešení reklamácií a vymáhaní pohľadávok
4
odhaľovanie podvodov
Špecifikácia:
V procese uzatvárania zmlúv na základe dokladov klientov predložených v procese vybavovania hypotekárneho úveru.
4
posudzovanie žiadostí o úver a spracovávanie stanovísk k jednotlivým obchodným prípadom
4
práca s databázou klientov
Špecifikácia:
nové záznamy, aktualizácia údajov
4
dohľad nad čerpaním hypotekárneho úveru
4
spolupráca s katastrom nehnuteľností pri vypracovaní znaleckých posudkov
4
analýza hypotekárnych produktov
Špecifikácia:
s prihaliadaním na potreby a ekonomickú dispozíciu klienta
4
spolupráca so znalcami pri vypracovávaní posudku a ohodnotení nehnuteľnosti
4
poradensko-konzultačná činnosť v oblasti financovania prostredníctvom hypotekárneho úveru
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. c)
    viac...
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.