Špecialista na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu zabezpečuje prípravu, aktualizáciu a presadzovanie koncepcie ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
AML CO
AML compliance officer
Compliance officer pre AML
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č.297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08
2413030 - Špecialista na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu
Divízia SK NACE Rev. 2
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista finančného sektora

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
vyjednávanie
P
tímová práca
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
7
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
pravidlá písania a úpravy písomností
7
pravidlá ochrany osobných údajov, autorské právo v SR a v zahraničí
7
formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
Špecifikácia:
znalosť tréningových aktivít zameraných na oblasť AML, najmä na implementáciu Tretej Európskej AML Smernice
7
medzinárodné bankovníctvo
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
7
znalosti v oblasti operačných rizík povinnej osoby
7
znalosť informačných systémov povinnej osoby, interných a externých databáz v oblasti AML
Špecifikácia:
z externých databáz napr. databáza politicky exponovaných osôb, databáza osôb podozrivých z páchania medzinárodného terorizmu...
7
interné procesy a predpisy v organizácii
Špecifikácia:
vedomosti o interných procesoch a predpisoch v oblasti poskytovania produktov a služieb
7
právne predpisy v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred praním špinavých peňazí
Špecifikácia:
Zákon č.297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov - súvisiaca legislatívna úprava, Metodické usmernenia Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska atď.
7
produkty a služby poskytované povinnou osobou
Špecifikácia:
ošetrenie nových produktov a služieb z hľadiska rizika AML a na ochranu klienta, monitoring klientskych aktivít s analýzou podozrivých transakcií na účely reportovania zodpovedným autoritám;
7
daňové právo
7
platobný styk
7
právne predpisy v oblasti účtovníctva
Špecifikácia:
Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v predpisoch súvisiacich s bankovou a poisťovacou činnosťou
7
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
7
monitoring a vyhodnocovanie činnosti spoločnosti v oblasti ochrany pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu
7
definovanie pracovných postupov a opatrení na zamedzenie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu
7
identifikácia, analýza a posudzovanie neobvyklých obchodných operácií
7
stanovenie pravidiel pre vzdelávanie zamestnancov finančnej inštitúcie
7
predkladanie správ o plnení ohlasovacej povinnosti a činnosti v oblasti ochrany pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu
7
organizovanie a realizácia školení zamestnancov finančnej inštitúcie v oblasti ochrany pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
5
vypracovanie a aktualizácia koncepcie ochrany povinnej osoby pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu
7
plnenie oznamovacej povinnosti voči Finančnej spravodajskej jednotke
7
poradenská činnosť vo vzťahu k zamestnancom povinnej osoby pri identifikácii neobvyklých obchodných operácií
7
identifikácia operačného rizika v oblasti legalizácie príjmov z trestnej činnosti
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.