Špecialista na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu

Špecialista na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu zabezpečuje prípravu, aktualizáciu a presadzovanie koncepcie ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy AML CO
AML compliance officer
Compliance officer pre AML
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č.297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08 2413030 - Špecialista na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu
Divízia SK NACE Rev. 2 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu Špecialista finančného sektora

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 spôsoby a metódy komunikácie
 • stupeň EKR 7 zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 pravidlá písania a úpravy písomností
 • stupeň EKR 7 pravidlá ochrany osobných údajov, autorské právo v SR a v zahraničí
 • stupeň EKR 7 formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
  Špecifikácia:
  znalosť tréningových aktivít zameraných na oblasť AML, najmä na implementáciu Tretej Európskej AML Smernice
 • stupeň EKR 7 medzinárodné bankovníctvo
 • stupeň EKR 7 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 7 znalosti v oblasti operačných rizík povinnej osoby
 • stupeň EKR 7 znalosť informačných systémov povinnej osoby, interných a externých databáz v oblasti AML
  Špecifikácia:
  z externých databáz napr. databáza politicky exponovaných osôb, databáza osôb podozrivých z páchania medzinárodného terorizmu...
 • stupeň EKR 7 interné procesy a predpisy v organizácii
  Špecifikácia:
  vedomosti o interných procesoch a predpisoch v oblasti poskytovania produktov a služieb
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred praním špinavých peňazí
  Špecifikácia:
  Zákon č.297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov - súvisiaca legislatívna úprava, Metodické usmernenia Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska atď.
 • stupeň EKR 7 produkty a služby poskytované povinnou osobou
  Špecifikácia:
  ošetrenie nových produktov a služieb z hľadiska rizika AML a na ochranu klienta, monitoring klientskych aktivít s analýzou podozrivých transakcií na účely reportovania zodpovedným autoritám;
 • stupeň EKR 7 daňové právo
 • stupeň EKR 7 platobný styk
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti účtovníctva
  Špecifikácia:
  Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 orientácia v predpisoch súvisiacich s bankovou a poisťovacou činnosťou
 • stupeň EKR 7 vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
 • stupeň EKR 7 monitoring a vyhodnocovanie činnosti spoločnosti v oblasti ochrany pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu
 • stupeň EKR 7 definovanie pracovných postupov a opatrení na zamedzenie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu
 • stupeň EKR 7 identifikácia, analýza a posudzovanie neobvyklých obchodných operácií
 • stupeň EKR 7 stanovenie pravidiel pre vzdelávanie zamestnancov finančnej inštitúcie
 • stupeň EKR 7 predkladanie správ o plnení ohlasovacej povinnosti a činnosti v oblasti ochrany pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu
 • stupeň EKR 7 organizovanie a realizácia školení zamestnancov finančnej inštitúcie v oblasti ochrany pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu
 • stupeň EKR 5 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 vypracovanie a aktualizácia koncepcie ochrany povinnej osoby pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu
 • stupeň EKR 7 plnenie oznamovacej povinnosti voči Finančnej spravodajskej jednotke
 • stupeň EKR 7 poradenská činnosť vo vzťahu k zamestnancom povinnej osoby pri identifikácii neobvyklých obchodných operácií
 • stupeň EKR 7 identifikácia operačného rizika v oblasti legalizácie príjmov z trestnej činnosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie