Farmaceut špecialista vo farmaceutickej kontrole

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Farmaceut špecialista vo farmaceutickej kontrole

Farmaceut špecialista vo farmaceutickej kontrole vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa problematikou komplexného prístupu k tvorbe, sledovaniu a kontrole kvality liekov, liečiv, pomocných látok, obalových materiálov, zdravotníckych pomôcok a posudzovaním vhodného výberu analytických metód a špecifikácií.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore farmaceutická kontrola a zabezpečovanie kvality liekov uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2262 - Farmaceuti
SK ISCO-08 2262002 - Farmaceut špecialista vo farmaceutickej kontrole
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Farmaceut špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore farmaceutická kontrola a zabezpečovanie kvality liekov
 • stupeň EKR 7 princípy a postupy metrologického zabezpečenia kvality liekov
  Špecifikácia:
  metrologický poriadok organizácie, štatistické nástroje na zabezpečenie kvality laboratórnych výsledkov, štatistické nástroje na zabezpečenie kvality procesov, validovanie skúšobných metód
 • stupeň EKR 7 systémy kvality vo farmaceutickej kontrole
  Špecifikácia:
  správna výrobná prax, správna prax v kontrolných laboratóriách, správna laboratórna prax, správna klinická prax, správna distribučná prax, správna lekárenská prax
 • stupeň EKR 7 postupy overovania kvality liečiv, pomocných látok, medziproduktov a liekov podľa liekopisných monografií liekopisnými metódami
  Špecifikácia:
  fyzikálnymi, chemickými, fyzikálno–chemickými, mikrobiologickými a biologickými skúškami, farmaceuticko–technologickými metódami, farmakognostickými skúškami, skúškami na nečistoty a rozkladné produkty, štúdiami stability
 • stupeň EKR 7 možnosti použitia automatizovanej prístrojovej techniky, automatizovaných analytických systémov a kvalifikácia prístrojov
 • stupeň EKR 7 možnosti analytického hodnotenia jednotlivých skupín liekov
  Špecifikácia:
  rastlinného, biologického a chemického pôvodu
 • stupeň EKR 7 vlastnosti farmaceutických obalov a ich vplyv na kvalitu liekov
 • stupeň EKR 7 faktory vplyvu na kvalitu liekov a liečivých prípravkov
 • stupeň EKR 7 podmienky skladovania liekov v rozsahu potrebnom na posudzovanie kvality liekov
 • stupeň EKR 7 technológie liekových foriem súvisiace s kvalitou výroby liekov
 • stupeň EKR 7 postupy posudzovania farmaceutickej časti registračnej dokumentácie
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace so zabezpečením kvality liekov, farmaceutických činností a činností v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  národné a medzinárodné právne predpisy súvisiace so zabezpečením kvality liekov, farmaceutických činností a činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie vo farmácii
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií
 • stupeň EKR 7 etika vo farmácii

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností vo farmácii
 • stupeň EKR 7 odber a úprava vzoriek na analýzu v predanalytickej fáze
 • stupeň EKR 7 izolačné a čistiace postupy v predanalytickej fáze
 • stupeň EKR 7 príprava činidiel a skúmadiel v predanalytickej fáze
 • stupeň EKR 7 kontrola a kondiciovanie prístrojov v predanalytickej fáze
 • stupeň EKR 7 analýza vzoriek liečiva podľa liekopisnej monografie fyzikálnymi metódami
  Špecifikácia:
  konduktometria, potenciometrické stanovenie pH, stanovenie relatívnej hustoty, viskozity, optickej otáčavosti
 • stupeň EKR 7 analýza vzoriek liečiva podľa liekopisnej monografie chemickými metódami
  Špecifikácia:
  skúšky totožnosti iónov a skupín, stanovenie vody a vlhkosti, stanovenie dusíka, odmerné metódy
 • stupeň EKR 7 analýza vzoriek liečiva inštrumentálnymi fyzikálno–chemickými metódami
  Špecifikácia:
  chromatografické, optické, spektroskopické, elektroanalyticé, elektromigračé, elektromagnetické
 • stupeň EKR 7 analýza vzoriek liečiva biologickými skúškami, stanovenie mikrobiologickej čistoty a sterility, stanovenie bakteriálnych endotoxínov
 • stupeň EKR 7 aplikácia farmaceuticko – technologických metód
  Špecifikácia:
  skúška rozpadu liekových foriem, skúška disolúcie tuhých perorálnych liekov, skúšky na zisťovanie čistoty a rozkladných produktov, skúšky stability
 • stupeň EKR 7 praktické vykonávanie aktuálneho riadenia kvality chemických analýz v skúšobných a kontrolných laboratóriách, v skúšobných laboratóriách ďalších špecializovaných pracovísk zdravotníckych zariadení
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie dokumentačných materiálov zo systémov kvality
  Špecifikácia:
  pre skúšobné laboratóriá podľa príslušnej normy (STN EN ISO/IEC 17 025 Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií.), pre zásady správnej laboratórnej praxe, pre zásady správnej praxe v kontrolných laboratóriách, pre zásady správnej výrobnej praxe, pre zásady správnej distribučnej praxe, pre zásady správnej klinickej praxe, pre zásady správnej lekárenskej praxe
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany vo farmaceutických zariadeniach

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie