Fyzioterapeut špecialista vo fyzioterapii funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Fyzioterapeut špecialista vo fyzioterapii funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa fyzioterapeutickou prevenciou, diagnostikou a kinezioterapiou funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú fyzioterapeutickú prax najmenej 1 rok pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia v trvaní 2 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému uvedeného vo Výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2264 - Fyzioterapeuti
SK ISCO-08
2264003 - Fyzioterapeut špecialista funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista fyzioterapeut

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
fyzická zdatnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
manuálna zručnosť
V
motivovanie ľudí
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
7
edukácia pacienta
Špecifikácia:
metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia; princípy edukácie a metodického vedenia, prevencia funkčných porúch pohybového systému, obnova, udržanie a podpora zdravého životného štýlu a pohybovej životosprávy, škola chrbta, ergonómia, šport
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Špecifikácia:
vedecký výskum v špecializačnom odbore fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
7
funkčná anatómia pohybového systému, ontogenéza
7
neurofyziológia a patofyziológia pohybového systému
7
funkčná a klinická kineziológia a patokineziológia
Špecifikácia:
pohybové stereotypy, patomechanizmus chybných stereotypov, zreťazenia;
7
všeobecná syndromológia porúch pohybového systému, etiológia, patogenéza a reťazenie funkčných porúch
7
diagnostické metódy a diagnostické postupy ochorení pohybového systému
Špecifikácia:
princípy diagnostických zobrazovacích metód - foto technika, videozáznam, röntgenologická technika, tomografia, NMR, sonografia; posturografia, stabilografia, dynamometria chrbtice
7
klinický obraz a terapia ochorení, stavov a úrazov pohybového systému
Špecifikácia:
klinický obraz a klinické aspekty terapie porúch pohybového systému
7
princípy akútnej a chronickej bolesti, nocicepcia
7
princípy medikamentóznej terapie pri ochoreniach pohybového systému
7
fyzioterapeutická a kineziologická diagnostika funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
Špecifikácia:
kineziologický rozbor - komplexné vyšetrenie mäkkých tkanív, reflexné zmeny, trigger points, zreťazenie funkčných porúch, skrížené syndrómy, vývojová kineziológia v súvislosti s terapiou funkčných porúch
7
metódy kineziotarapie pri funkčných a štrukturálnych poruchách pohybového systému
Špecifikácia:
princípy, postupy, indikácie a kontraindikácie napr. mäkké techniky, uvoľňovanie kože, podkožia, fascií a svalov, terapia bolestivých bodov, panvového dna, postizometrická svalová relaxácia, antigravitačná relaxácia, counterstrain, strečing, metabolický ekvivalent, mobilizačné a trakčné techniky, cvičenia podľa Mojžišovej, Brunkovej, Kaltenborna, Mc Kenzieho, spinálne cvičenia, Pilatesové cvičenia, hydrokinezioterapie, Brüggrov koncept a pod.; zásady reflexnej liečby, mobilizácia, manipulácia, techniky svalovej facilitácie a inhibície, ich indikácie a kontraindikácie; princípy facilitačných techník a ich využitie; proprioreceptívny tréning, senzomotorický tréning; nácvik koordinácie, využitie vývojovej kineziológie pri funkčných poruchách; význam správneho dýchania v terapii funkčných porúch pohybového aparátu, dýchacie synkinézy
7
komplexný fyzioterapeutický proces a špecifiká kinezioterapie pri funkčných a štrukturálnych poruchách pohybového systému
Špecifikácia:
špecifické funkčné poruchy chrbtice a periférnych kĺbov - vôľa v kĺbe (joint play), fyziologická a patologická bariéra, fenomén bariéry a predpätia, funkčná porucha; ochorenia s významnou funkčnou a algickou zložkou – nap. bolesti hlavy, chrbta, krížov, kostrče, kĺbov horných končatín a dolných končatín, radikulárne a pseudoradikulárne bolesti, koreňové bolesti na horných končatinách a dolných končatinách, úžinové syndrómy migrény, závrate, vertigo, vertebroviscerálne vzťahy; funkčné poruchy pri iných ochoreniach - napr. traumy, whiplash, degeneratívne a reumatologické ochorenia, pooperačné stavy, osteoporóza, hypermobilný syndróm, skoliózy, gravidita, pôrod, funkčné poruchy pohybovej sústavy
7
ortotika a protetika pri funkčných a štrukturálnych poruchách
7
komplexná fyzikálna terapia a adjuvantná liečba pri funkčných a štrukturálnych poruchách pohybového systému
Špecifikácia:
princípy, metódy, postupy, indikácie a kontraindikácie komplexnej fyzikálnej terapie a adjuvantnej liečby pri funkčných a štrukturálnych poruchách pohybového systému
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
edukácia pacienta
7
dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
7
aplikácia fyzioterapeutickej diagnostiky pri funkčných a štrukturálnych poruchách pohybového systému
Špecifikácia:
objektívne vyšetrenie lokomočného systému, vyšetrenie kardiovaskulárneho a dýchacieho systému z hľadiska potrieb kinezioterapie
7
zostavenie komplexného fyzioterapeutického plánu pri jednotlivých funkčných a štrukturálnych poruchách pohybového systému
7
aplikácia kinezioterapeutických metód
Špecifikácia:
výber a aplikácia kinezioterapeutických metód podľa kineziologického rozboru, aktuálneho zdravotného stavu, veku a schopností pacienta
7
realizácia kinezioterapeutického plánu
Špecifikácia:
pri funkčných poruchách chrbtice s primárnou poruchou - temporomandibulárneho kĺbu, hornej krčnej chrbtice, dolnej krčnej chrbtice, hrudnej chrbtice, driekovej chrbtice, panvového dna a sakroiliakálneho kĺbu a kostrče; pri funkčných poruchách periférnych kĺbov s primárnou poruchou - ramenného kĺbu, lakťa, predlaktia a ruky, bedrového kĺbu, kolena, predkolenia a nohy; pri funkčných viscerovertebrálnych poruchách a pod
7
aplikácia fyziatrických a balneologických procedúr, jednotlivých druhov masáží
7
vyhodnotenie komplexného fyzioterapeutického procesu a vypracovanie fyzioterapeutickej dokumentácie
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.