Fyzioterapeut špecialista vo fyzioterapii funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Fyzioterapeut špecialista vo fyzioterapii funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému

Fyzioterapeut špecialista vo fyzioterapii funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa fyzioterapeutickou prevenciou, diagnostikou a kinezioterapiou funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú fyzioterapeutickú prax najmenej 1 rok pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia v trvaní 2 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému uvedeného vo Výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2264 - Fyzioterapeuti
SK ISCO-08 2264003 - Fyzioterapeut špecialista funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Špecialista fyzioterapeut

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia; princípy edukácie a metodického vedenia, prevencia funkčných porúch pohybového systému, obnova, udržanie a podpora zdravého životného štýlu a pohybovej životosprávy, škola chrbta, ergonómia, šport
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
 • stupeň EKR 7 funkčná anatómia pohybového systému, ontogenéza
 • stupeň EKR 7 neurofyziológia a patofyziológia pohybového systému
 • stupeň EKR 7 funkčná a klinická kineziológia a patokineziológia
  Špecifikácia:
  pohybové stereotypy, patomechanizmus chybných stereotypov, zreťazenia;
 • stupeň EKR 7 všeobecná syndromológia porúch pohybového systému, etiológia, patogenéza a reťazenie funkčných porúch
 • stupeň EKR 7 diagnostické metódy a diagnostické postupy ochorení pohybového systému
  Špecifikácia:
  princípy diagnostických zobrazovacích metód - foto technika, videozáznam, röntgenologická technika, tomografia, NMR, sonografia; posturografia, stabilografia, dynamometria chrbtice
 • stupeň EKR 7 klinický obraz a terapia ochorení, stavov a úrazov pohybového systému
  Špecifikácia:
  klinický obraz a klinické aspekty terapie porúch pohybového systému
 • stupeň EKR 7 princípy akútnej a chronickej bolesti, nocicepcia
 • stupeň EKR 7 princípy medikamentóznej terapie pri ochoreniach pohybového systému
 • stupeň EKR 7 fyzioterapeutická a kineziologická diagnostika funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
  Špecifikácia:
  kineziologický rozbor - komplexné vyšetrenie mäkkých tkanív, reflexné zmeny, trigger points, zreťazenie funkčných porúch, skrížené syndrómy, vývojová kineziológia v súvislosti s terapiou funkčných porúch
 • stupeň EKR 7 metódy kineziotarapie pri funkčných a štrukturálnych poruchách pohybového systému
  Špecifikácia:
  princípy, postupy, indikácie a kontraindikácie napr. mäkké techniky, uvoľňovanie kože, podkožia, fascií a svalov, terapia bolestivých bodov, panvového dna, postizometrická svalová relaxácia, antigravitačná relaxácia, counterstrain, strečing, metabolický ekvivalent, mobilizačné a trakčné techniky, cvičenia podľa Mojžišovej, Brunkovej, Kaltenborna, Mc Kenzieho, spinálne cvičenia, Pilatesové cvičenia, hydrokinezioterapie, Brüggrov koncept a pod.; zásady reflexnej liečby, mobilizácia, manipulácia, techniky svalovej facilitácie a inhibície, ich indikácie a kontraindikácie; princípy facilitačných techník a ich využitie; proprioreceptívny tréning, senzomotorický tréning; nácvik koordinácie, využitie vývojovej kineziológie pri funkčných poruchách; význam správneho dýchania v terapii funkčných porúch pohybového aparátu, dýchacie synkinézy
 • stupeň EKR 7 komplexný fyzioterapeutický proces a špecifiká kinezioterapie pri funkčných a štrukturálnych poruchách pohybového systému
  Špecifikácia:
  špecifické funkčné poruchy chrbtice a periférnych kĺbov - vôľa v kĺbe (joint play), fyziologická a patologická bariéra, fenomén bariéry a predpätia, funkčná porucha; ochorenia s významnou funkčnou a algickou zložkou – nap. bolesti hlavy, chrbta, krížov, kostrče, kĺbov horných končatín a dolných končatín, radikulárne a pseudoradikulárne bolesti, koreňové bolesti na horných končatinách a dolných končatinách, úžinové syndrómy migrény, závrate, vertigo, vertebroviscerálne vzťahy; funkčné poruchy pri iných ochoreniach - napr. traumy, whiplash, degeneratívne a reumatologické ochorenia, pooperačné stavy, osteoporóza, hypermobilný syndróm, skoliózy, gravidita, pôrod, funkčné poruchy pohybovej sústavy
 • stupeň EKR 7 ortotika a protetika pri funkčných a štrukturálnych poruchách
 • stupeň EKR 7 komplexná fyzikálna terapia a adjuvantná liečba pri funkčných a štrukturálnych poruchách pohybového systému
  Špecifikácia:
  princípy, metódy, postupy, indikácie a kontraindikácie komplexnej fyzikálnej terapie a adjuvantnej liečby pri funkčných a štrukturálnych poruchách pohybového systému

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 aplikácia fyzioterapeutickej diagnostiky pri funkčných a štrukturálnych poruchách pohybového systému
  Špecifikácia:
  objektívne vyšetrenie lokomočného systému, vyšetrenie kardiovaskulárneho a dýchacieho systému z hľadiska potrieb kinezioterapie
 • stupeň EKR 7 zostavenie komplexného fyzioterapeutického plánu pri jednotlivých funkčných a štrukturálnych poruchách pohybového systému
 • stupeň EKR 7 aplikácia kinezioterapeutických metód
  Špecifikácia:
  výber a aplikácia kinezioterapeutických metód podľa kineziologického rozboru, aktuálneho zdravotného stavu, veku a schopností pacienta
 • stupeň EKR 7 realizácia kinezioterapeutického plánu
  Špecifikácia:
  pri funkčných poruchách chrbtice s primárnou poruchou - temporomandibulárneho kĺbu, hornej krčnej chrbtice, dolnej krčnej chrbtice, hrudnej chrbtice, driekovej chrbtice, panvového dna a sakroiliakálneho kĺbu a kostrče; pri funkčných poruchách periférnych kĺbov s primárnou poruchou - ramenného kĺbu, lakťa, predlaktia a ruky, bedrového kĺbu, kolena, predkolenia a nohy; pri funkčných viscerovertebrálnych poruchách a pod
 • stupeň EKR 7 aplikácia fyziatrických a balneologických procedúr, jednotlivých druhov masáží
 • stupeň EKR 7 vyhodnotenie komplexného fyzioterapeutického procesu a vypracovanie fyzioterapeutickej dokumentácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie