Fyzioterapeut špecialista vo fyzioterapii porúch centrálneho nervového systému

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Fyzioterapeut špecialista vo fyzioterapii porúch centrálneho nervového systému

Fyzioterapeut špecialista vo fyzioterapii porúch centrálneho nervového systému vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa fyzioterapeutickou prevenciou, diagnostikou a terapiou porúch centrálneho riadenia motoriky spojených s narušením pohyblivosti, citlivosti a funkcie zmyslových alebo vnútorných orgánov.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú fyzioterapeutickú prax najmenej 1 rok pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia v trvaní 2 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore fyzioterapia porúch CNS uvedeného vo Výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2264 - Fyzioterapeuti
SK ISCO-08 2264004 - Fyzioterapeut špecialista porúch centrálneho nervového systému
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Špecialista fyzioterapeut

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore fyzioterapia porúch centrálneho nervového systému
 • stupeň EKR 7 anatómia, fyziológia, patológia s dôrazom na neurofyziológiu a patofyziológiu ochorení centrálneho nervového systému
 • stupeň EKR 7 funkčná a klinická kineziológia a patokineziológia v neurológii
  Špecifikácia:
  riadenie motoriky na úrovni centrálneho nervového systému - kortikálna, subkortikálna, kmeňová a spinálna, úroveň riadenia motoriky; riadenie motoriky na úrovni periférneho nervového systému
 • stupeň EKR 7 všeobecná syndromológia porúch pohybového systému zapríčinených poruchou centrálneho nervového systému
  Špecifikácia:
  klinická symptomatológia lézie centrálneho motoneurónu na úrovni mozgu (kortikálna, subkortikálna a kmeňová úroveň) a miechy
 • stupeň EKR 7 diagnostické metódy a diagnostické postupy ochorení centrálneho nervového systému
  Špecifikácia:
  princípy diagnostických zobrazovacích metód - foto technika, videozáznam, röntgenologická technika, tomografia, NMR, sonografia; zobrazovacie metódy pomocou elektrických veličín - el. potenciály, EMG, neurografia a polyEMG, telemetria, posturografia a stabilografia
 • stupeň EKR 7 klinický obraz a terapia ochorení, stavov a úrazov centrálneho nervového systému
  Špecifikácia:
  klinický obraz a klinické aspekty terapie vrodených, získaných porúch pohybového systému zapríčinených poruchou alebo poranením centrálneho nervového systému
 • stupeň EKR 7 princípy medikamentóznej terapie pri ochoreniach centrálneho nervového systému
 • stupeň EKR 7 fyzioterapeutická a kineziologická diagnostika porúch centrálneho nervového systému
  Špecifikácia:
  princípy, metódy a postupy fyzioterapeutickej a kineziologickej diagnostiky porúch CNS; skórovacie systémy a testovanie; posúdenie deficitov následkom poškodenia nervového systému; hodnotenie dopadu na funkčné schopnosti pacienta
 • stupeň EKR 7 metódy kinezioterapie pri poruchách centrálneho nervového systému
  Špecifikácia:
  princípy, postupy, indikácie a kontraindikácie napr. Bobatov koncept; Vojtov princíp; metodika Brunkow; Kabátova technika; senzomotorická stimulácia a pod.
 • stupeň EKR 7 komplexný fyzioterapeutický proces a špecifiká kinezioterapie pri poruchách centrálneho nervového systému
  Špecifikácia:
  pri vaskulárnych poruchách CNS; pri demyelizačných ochoreniach CNS a degeneratívnych ochoreniach extrapyramídového systému; špecifiká kinezioterapie po úrazoch a nádoroch mozgu a po neurochirurgických operáciách; pri ochoreniach a úrazoch miechy; pri vertebrogénnych syndrómoch; pri léziách periférneho i vegetatívného nervového systému; pri neuromuskulárnych ochoreniach
 • stupeň EKR 7 komplexná fyzikálna terapia a adjuvantná liečba pri poruchách centrálneho nervového systému
  Špecifikácia:
  princípy, metódy, postupy, indikácie a kontraindikácie komplexnej fyzikálnej terapie a adjuvantnej liečby pri poruchách CNS
 • stupeň EKR 7 integrácia pacientov s motorickým a zmyslovým postihnutím

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 aplikácia fyzioterapeutickej diagnostiky pri ochoreniach centrálneho nervového systému
  Špecifikácia:
  napr. objektívne vyšetrenie lokomočného systému, vyšetrenie kardiovaskulárneho a dýchacieho systému z hľadiska potrieb kinezioterapie
 • stupeň EKR 7 zostavenie komplexného fyzioterapeutického plánu pri jednotlivých ochoreniach centrálneho nervového systému
 • stupeň EKR 7 aplikácia kinezioterapeutických metód pri ochoreniach centrálneho nervového systému
  Špecifikácia:
  výber a aplikácia kinezioterapeutických metód podľa kineziologického rozboru, aktuálneho zdravotného stavu, veku a schopností pacienta
 • stupeň EKR 7 realizácia kinezioterapeutického plánu pri ochoreniach centrálneho nervového systému
  Špecifikácia:
  pri vertebrogénnych poruchách vrátane neurochirurgického zákroku; demyelizačných ochoreniach CNS - klasifikácia rozsahu obmedzenia podľa Kurtzkého; pri léziách miechy - štandardná neurologická klasifikácia miechových poranení - Ashworthova škála hodnotenia stupňa spasticity, určenie funkčnej schopnosti a mobility v závislosti od výšky lézie, meranie funkčnej sebestačnosti; pri cerebrálnych léziách - určenie štádia motorickej obnovy u cerebrovaskulárnych ochoreniach, kraniocerebrálnych traumách a nádorových ochoreniach mozgu, meranie funkčnej sebestačnosti; pri periférnych parézach - funkčné diagnostické testy zamerané na jednotlivé periférne nervy, funkčný ergotesting, stereognózia; pri svalových ochoreniach - test pre dystrofiu musculárnu, hodnotenie stavu výkonnosti; pri degeneratívnych ochoreniach - funkčné vyhodnotenie Parkinsonovej choroby, meranie funkčnej sebestačnosti a pod.
 • stupeň EKR 7 aplikácia fyziatrických a balneologických procedúr, jednotlivých druhov masáží
 • stupeň EKR 7 vyhodnotenie komplexného fyzioterapeutického procesu a vypracovanie fyzioterapeutickej dokumentácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie