Pediatrický gastroenterológ

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pediatrický gastroenterológ

Pediatrický gastroenterológ vykonáva špecializované pracovné činnosti, zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou, liečbou, posudkovou činnosťou a výskumom fyziologických a patologických stavov gastrointestinálneho traktu, pečene, pankreasu a výživou detí, t. j. od narodenia do dovŕšenia 18 rokov a 364 dní života.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08 2212027 - Pediatrický gastroenterológ
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Lekár špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
  Špecifikácia:
  tráviaci trakt, pečeň, žlčové cesty a pankreas; fyziológia a patológia výživy v detskom veku
 • stupeň EKR 7 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  pediatria, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, hepatológia, imunológia, alergiológia, detská chirurgia, gastroenterológia, rádiológia a pod.
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti a intenzívna starostlivosť
  Špecifikácia:
  princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti o pacienta vrátane pooperačných komplikácií, zvládnutia infekcie v pediatrickej gastroenterológii a hepatológii a intenzívnej starostlivosti; prípravy na aktívnu liečbu chronického zlyhávania pečene, transplantácia pečene
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy ošetrovania rán a obväzová technika
 • stupeň EKR 7 celková a miestna anestézia a resuscitácia
  Špecifikácia:
  princípy a metódy celkovej a miestnej anestézie a resuscitácie
 • stupeň EKR 7 patofyziológia a liečba bolesti
  Špecifikácia:
  patofyziológia bolesti a princípy a metódy liečby bolesti so špecifikami detského veku
 • stupeň EKR 7 zásady farmakoterapie
  Špecifikácia:
  zásady racionálnej farmakoterapie; farmakokinetika a farmakodynamika pri liečbe v detskom veku
 • stupeň EKR 7 prevencia ochorení, stavov, úrazov
  Špecifikácia:
  princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov v pediatrickej gastroenterológii, hepatológii a výžive
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy dispenzarizácie
  Špecifikácia:
  princípy a metódy dlhodobého sledovania detských pacientov s vybranými ochoreniami tráviaceho traktu, pečene, žlčových ciest a pankreasu, posudzovania dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, ktorý vznikol do veku 18 rokov a 364 dní na účely sociálneho poistenia
 • stupeň EKR 7 epidemiológia chorôb
  Špecifikácia:
  prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s detským pacientom a rodinou; špecifiká psychologického prístupu k detskému pacientovi najmä pri chronických ochoreniach gastrointestinálneho traktu; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia s dôrazom na špecifiká procesu edukácie detského pacienta a rodiny
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
  Špecifikácia:
  práva dieťaťa, etické princípy pediatrickej starostlivosti, antidiskriminačné rozhodovanie
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
  Špecifikácia:
  etické, psychosociálne problémy detských pacientov s ochoreniami tráviaceho traktu, pečene, žlčových ciest a pankreasu, ich rodičov, obzvlášť psychosociálne problémy v adolescencii
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
 • stupeň EKR 7 etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
  Špecifikácia:
  etiológia, patogenéza chorôb tráviaceho traktu, pečene, žlčových ciest a pankreasu v detskom veku
 • stupeň EKR 7 klinický obraz ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
  Špecifikácia:
  klinický obraz vrodených a získaných ochorení tráviaceho traktu, pečene, žlčových ciest a pankreasu u detí všetkých vekových kategórií ako napr.: vrodené anomálie gastrointestinálneho traktu, metabolické ochorenia gastrointestinálneho traktu, akútne a chronické poruchy výživy, ochorenia gastrointestinálneho traktu z porúch imunity, alergické ochorenia gastrointestinálneho traktu, tumory gastrointestinálneho traktu, hormóny gastrointestinálneho traktu, vplyv CNS na činnosť gastrointestinálneho traktu, geneticky podmienené ochorenia gastrointestinálneho traktu, infekčné ochorenia gastrointestinálneho traktu a pod.
 • stupeň EKR 7 parenterálna a enterálna výživa, rehydratácia, realimentácia a dietetika v detskom veku
 • stupeň EKR 7 diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika ochorení tráviaceho traktu, pečene, žlčových ciest a pankreasu u detí
  Špecifikácia:
  princípy diagnostiky vrodených, získaných ochorení a poranení tráviaceho traktu, pečene, žlčových ciest a pankreasu, ako napr.: biochemické vyšetrenia, röntgenová diagnostika porúch gastrointestinálneho traktu, funkčné testy pri chorobách gastrointestinálneho traktu, rádioizotopové, endoskopické, USG, CT, NMR vyšetrenia a pod.
 • stupeň EKR 7 indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
 • stupeň EKR 7 terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
  Špecifikácia:
  medikamentózna, nemedikamentózna a indikácie chirurgických postupov pri ochoreniach tráviaceho traktu, pečene, žlčových ciest a pankreasu u detí všetkých vekových kategórií

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 určenie pracovnej diagnózy
 • stupeň EKR 7 zostavenie diagnostického plánu
 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  využívanie techník efektívnej komunikácie s detským pacientom a rodinou; špecifiká psychologického prístupu k detskému pacientovi; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 edukácia detského pacienta a jeho rodiny
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v pediatrickej gastroenterológii, hepatológii a výžive
  Špecifikácia:
  aplikácia, indikácia, interpretácia vyšetrovacích metód ako napr.: endoskopické vyšetrenia - gastrofibroskopia, rektoskopia, kolonoskopia; perorálna biopsia tenkého čreva, biopsia pečene, 24 hodinová pH metria pažeráka, CT, dopplerovská ultrasonografia, pasáž gastrointestinálneho traktu, irigografia, splenoportografia, perkutánna endoskopická gastrostómia, rádioizotopové vyšetrenie, ERCP, NMR a pod.
 • stupeň EKR 7 zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v pediatrickej gastroenterológii, hepatológii a výžive
  Špecifikácia:
  zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie detských pacientov všetkých vekových kategórií s ochoreniami tráviaceho traktu, pečene, žlčových ciest a pankreasu - indikácie k chirurgickým operáciám
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v pediatrickej gastroenterológii, hepatológii a výžive
  Špecifikácia:
  sklerotizácia ezofágových varixov, vypracovanie diétneho plánu pri rôznych ochoreniach gastrointestinálneho traktu, rehydratácia a realimentácia pri akútnych stavoch, enterálna výživa a pod.
 • stupeň EKR 7 manažovanie starostlivosti o pacientov v pediatrickej gastroenterológii, hepatológii a výžive
  Špecifikácia:
  príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie detských pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.
 • stupeň EKR 7 konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v pediatrickej gastroenterológii, hepatológii a výžive
 • stupeň EKR 7 revízna a posudková činnosť v pediatrickej gastroenterológii, hepatológii a výžive

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie