Kariérový sprievodca / konzultant

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Kariérový sprievodca/konzultant vyhľadáva, zbiera, spracováva a klientom poskytuje informácie potrebné pri voľbe štúdia, povolania, pri výbere a zmene zamestnania, a to tak u nás, ako aj v zahraničí, najmä informácie o možnostiach vzdelávania, pracovného uplatnenia, informácie o potrebných zručnostiach, všeobecných spôsobilostiach, praktických skúsenostiach a o ostatných predpokladoch a požiadavkách na výkon konkrétnych povolaní, pomáha klientom pri vyhľadávaní odborných služieb kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, poskytuje odbornú pomoc pri podávaní prihlášky na štúdium, príprave životopisu, motivačného listu, žiadosti o prijatie do zamestnania a pod., podieľa sa na kariérovej výchove a vzdelávaní budúcich i súčasných účastníkov trhu práce, vrátane rozvoja ich zručností pre riadenie vlastnej vzdelávacej a profesijnej dráhy.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Alternatívne názvy
Kariérový poradca - informátor
Poradca v kariérovom vývine
Poradca v profesionálnom vývine
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR
6
EKR
6
ISCED
655
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
3412 - Odborní pracovníci v oblasti sociálnej starostlivosti
SK ISCO-08
3412007 - Kariérový sprievodca, konzultant
Divízia SK NACE Rev. 2
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Vzdelávanie
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník v oblasti personalistiky

Kompetencie

informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
kultivovaný písomný prejav
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
organizovanie a plánovanie práce
E
tvorivosť (kreativita)
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
6
psychológia
Špecifikácia:
základy psychológie osobnosti, vývinovej, sociálnej, poradenskej psychológie, psychológie práce, psychodiagnostiky, pedagogiky a ďalších vied o človeku.
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
základy teórií kariérového vývinu a kariérového poradenstva
6
základné metódy a techniky kariérového poradenstva
6
metódy a techniky kariérového poradenstva
6
základné charakteristiky povolaní a podmienky ich vykonávania
6
legislatíva v oblasti vzdelávania a zamestnanosti
6
legislatíva v oblasti vzdelávania a zamestnanosti
6
dostupné špecializované služby súvisiace s osobnými problémami a sociálnou situáciou
6
aktuálna situácia a trendy na trhu práce, vzdelávacie príležitosti a možnosti pracovného uplatnenia v SR a zahraničí
6
dostupné služby v oblasti kariérového poradenstva
6
dostupné špecializované služby súvisiace s osobnými problémami a sociálnou situáciou klientov
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
6
nadväzovanie a vedenie efektívneho poradenského vzťahu
6
využívanie kariérových informačných systémov a informačných systémov o trhu práce
6
orientácia v analýzach, prognózach a prehľadoch vývoja trhu práce
6
podpora procesu sebapoznania klienta
6
podpora klienta v rozvoji zručností pre riadenie vzdelávacej a profesijnej dráhy
6
podpora procesu rozhodovania klienta v otázkach kariérového rozvoja
6
používanie nástrojov kariérového hodnotenia a diagnostiky
6
analýza individuálnych a osobnostných špecifík klienta v sociálnom a kultúrnom kontexte (vrátane znevýhodnených skupín) a následná adaptácia poradenských postupov
6
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
6
vyhodnocovanie účinnosti intervencie
6
identifikácia potreby a odporučenie vhodných špecializovaných služieb
6
spolupráca s kľúčovými aktérmi z oblasti vzdelávania, zamestnanosti a trhu práce
6
podpora povedomia verejnosti o programoch a službách kariérového poradenstva
6
vedenie individuálnych a skupinových poradenských aktivít
Špecifikácia:
Mapovanie motivácie, osobnostných predpokladov, nadobudnutých vedomostí, zručností a schopností, vypracovanie kariérových cieľov a rozvoj ďalších zručností pre riadenie vlastnej kariéry.
6
vyhľadávanie, interpretácia a poskytovanie informácií relevantných pre kariérové rozhodovanie klienta
6
analýza a identifikácia cieľových skupín a potrieb klienta v kontexte rozvoja kariéry
6
uplatňovanie etických štandardov a štandardov kvality v kariérovom poradenstve
6
vedenie evidencie klientov a stanovených postupov kariérneho poradenstva
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.