Pôrodná asistentka špecialistka v intenzívnej starostlivosti v gynekológii a pôrodníctve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pôrodná asistentka špecialistka v intenzívnej starostlivosti v gynekológii a pôrodníctve

Pôrodná asistentka špecialistka v intenzívnej starostlivosti v gynekológii a pôrodníctve samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s poskytovaním špecializovanej ošetrovateľskej starostlivosti o pacientky v kritickom zdravotnom stave. Aplikuje techniky a postupy v intenzívnej starostlivosti v gynekológii, pôrodníctve a neonatológii. Poskytuje kardio-pulmo-cerebrálnu resuscitáciu. Ovláda manipuláciu s prístrojovou technikou, participuje na tvorbe ošetrovateľských štandardov a auditov.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom v znení vyhlášky č. 470/2006 Z.z.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 4 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú prax v pôrodnej asistencii na gynekologicko – pôrodníckych pracoviskách najmenej 3 roky bez prerušenia pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia, v trvaní 1 roka, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2222 - Špecialisti v pôrodníctve
SK ISCO-08 2222001 - Pôrodná asistentka na lôžkovom oddelení v intenzívnej starostlivosti v gynekológii a pôrodníctve
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Pôrodná asistentka

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s pacientkou a rodinou; psychologický prístup k pacientke a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 6 zdravotnícka etika
 • stupeň EKR 6 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 6 intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve
  Špecifikácia:
  intenzívna starostlivosť; stavy vyžadujúce intenzívnu starostlivosť v gynekológii, pôrodníctve a neonatológii; predanestetické vyšetrenie; premedikácia; anestézia
 • stupeň EKR 6 farmakológia, transfúziológia a liečebná výživa
  Špecifikácia:
  terapeutické hladiny liečiv; žiaduce a nežiaduce účinky liečiv; liekové interakcie; toxicita; špecifiká a zásady farmakoterapie v intenzívnej medicíne v gynekológii a pôrodníctve; transfúzia; krvná konzerva; štandardné transfúzne prípravky; krvné deriváty; osobitosti liečebnej výživy v intenzívnej starostlivosti; enterálna a parenterálna výživa
 • stupeň EKR 6 perioperačná intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve
  Špecifikácia:
  ošetrovateľská starostlivosť v predoperačnom období (všeobecná, špeciálna, somatická, psychická, medikamentózna, lokálna, dlhodobá, krátkodobá), intraoperačnom a pooperačnom (bezprostredná, následná) období
 • stupeň EKR 6 ošetrovateľský proces v intenzívnej starostlivosti v gynekológii a pôrodníctve
  Špecifikácia:
  ošetrovateľský proces u pacientky napr. s nádorovou chorobou ženských pohlavných orgánov a prsníkov, endometriózou; pri akútnych hemoragických stavoch a akútnych zápalových stavoch v gynekológii, pôrodníctve a šestonedelí; preeklampsii, eklampsii, HELLP syndróme; torzii vaječníkov, ruptúre maternice, dekompenzovanej hypertenzii a náhlych stavoch a úrazoch v gynekológii, pôrodníctve a šestonedelí a patologickom postavení prenatálneho dieťaťa, pri hypoxii prenatálneho dieťaťa, embólii plodovou vodou, prekotnom a patologickom pôrode; u ženy s rizikovou, patologickou a ektopickou tehotnosťou, závislej na návykových látkach a HIV pozitívnej
 • stupeň EKR 6 kvalita, štandardy v intenzívnej starostlivosti v gynekológii a pôrodníctve
  Špecifikácia:
  kvalita ošetrovateľskej starostlivosti; štandard; tvorba štandardov; kritériá štandardu; audit; metódy auditu
 • stupeň EKR 6 edukácia pacientky
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 6 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 6 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 6 aplikácia odborných pracovných činností v intenzívnej starostlivosti v gynekológii a pôrodníctve
  Špecifikácia:
  napr. odber biologického materiálu, monitorovanie a zaznamenávanie fyziologických funkcií; zabezpečovanie dýchacích ciest; aplikácia kyslíkovej liečby; podávanie enterálnej a parenterálnej výživy; zavedenie permanentného močového katétra a rektálnej rúrky; starostlivosť o permanentný močový katéter a intravenóznu kanylu; podávanie injekčnej terapie; ošetrovanie a preväzovanie rán; vaginálne vyšetrenie rodičky; monitorovanie rodičky a prenatálneho dieťaťa; intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii pri vybraných stavoch a ochoreniach pri náhlych príhodách v gynekológii; pri rizikovej a patologickej gravidite; pri patologickom pôrode; pri intrauterinnej hypoxii plodu; pri náhlych príhodách v šestonedelí; v onko-gynekológii; pri chorobách prsnej žľazy; perioperačná starostlivosť pri vaginálnych operáciách; perioperačná starostlivosť pri abdominálnych operáciách; pri krvácaní v gynekológii; pri šoku; intenzívna starostlivosť o tehotné, rodičky a šestonedieľky závislé na návykových látkach; realizovanie prevencie komplikácií; sledovanie psychického stavu pacientky; vedenie ošetrovateľskej dokumentácie
 • stupeň EKR 6 poskytnutie odbornej prvej pomoci a kardio-pulmonálna resuscitácie
  Špecifikácia:
  poskytnutie odbornej prvej pomoci pri šokových stavoch; poskytnutie kardio-pulmonálnej resuscitácie u dospelej osoby, dieťaťa a novorodenca
 • stupeň EKR 6 manipulácia s prístrojovou technikou v intenzívnej starostlivosti v gynekológii a pôrodníctve
  Špecifikácia:
  preukázanie technických zručností – napr. manipulovanie s monitorom, zvlhčovačom kyslíka, infúznymi pumpami, lineárnym dávkovačom, glukomerom, odsávacím zariadením, fetálnym pulzným oxymetrom, elektrokardiografom, flowmetrom
 • stupeň EKR 6 edukácia pacientky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie