Pôrodná asistentka špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pôrodná asistentka špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve

Pôrodná asistentka špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s organizáciou práce na operačnej sále, technikami a taktikami inštrumentovania podľa štandardizovaných postupov pri operačných výkonoch v gynekológii a pôrodníctve. Poskytuje kardio-pulmonálnu resuscitáciu. Ovláda manipuláciu s prístrojovou technikou a inštrumentáriom. Participuje na tvorbe ošetrovateľských štandardov a auditov na gynekologicko-pôrodníckych sálach a výskume.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom v znení vyhlášky č. 470/2006 Z.z.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú prax v pôrodnej asistencii na operačnej sále na gynekologicko – pôrodníckych pracoviskách najmenej 2 roky bez prerušenia pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia, v trvaní 1 roka, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2222 - Špecialisti v pôrodníctve
SK ISCO-08 2222002 - Pôrodná asistentka špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Pôrodná asistentka

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s pacientkou a rodinou; psychologický prístup k pacientke a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 zdravotnícka etika
 • stupeň EKR 6 etiológia, patogenéza a patofyziológia chorôb v gynekológii, pôrodníctve a všeobecnej chirurgii
 • stupeň EKR 6 anestéziológia, intenzívna medicína, kardio-pulmonálna resuscitácia
  Špecifikácia:
  anestézia; druhy anestézie; predanestetické vyšetrenie; premedikácia; spolupráca pri vedení anestézie; starostlivosť o pacientku v priebehu anestézie; komplikácie pri anestézii; intenzívna starostlivosť; zásady a postup pri kardio-pulmonálnej resuscitácii
 • stupeň EKR 6 operačná sála a operačný tím
  Špecifikácia:
  štruktúra a manažment operačného oddelenia – stavebné usporiadanie a priestorové zóny v operačnom trakte; prístrojovo – technické vybavenie; chirurgické nástroje; spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál; obalové systémy; organizácia a režim práce na operačnom oddelení; ekonomika operačných sál, DRG – systém; operačný tím; náplň práce pôrodnej asistentky na operačnej sále; manažment rizík na operačnej sále; environmentálny manažérsky systém; operačná bielizeň, rúškovací systém
 • stupeň EKR 6 operačné výkony v gynekológii a pôrodníctve
  Špecifikácia:
  stavy vyžadujúce operačné výkony v gynekológii, gynekologickej urológii a pôrodníctve ako napr. endometrióza, nádory ženských pohlavných orgánov a prsníkov, akútne hemoragické stavy, rekonštrukčné výkony; akútne zápalové stavy v gynekológii, pôrodníctve a šestonedelí; preeklampsia; eklampsia; HELLP syndrom; torzia vaječníkov; ruptúra maternice; náhle stavy a úrazy v gynekológii, pôrodníctve, šestonedelí a patologickom postavení prenatálneho dieťaťa; epiziotómia; hypoxia prenatálneho dieťaťa; embólia plodovou vodou; prekotný a patologický pôrod; rizikové, patologické a ektopické tehotenstvoť; infertilita; cisársky rez; embryotómia; peroperačné a pooperačné komplikácie
 • stupeň EKR 6 operačné vyšetrovacie metódy
  Špecifikácia:
  operačné vyšetrovacie metódy – ako napr. endoskopické vyšetrovacie metódy; punkcia Douglasovho priestoru; asistovaná vaginálna hysterektómia; revízia dutiny maternice a pod.
 • stupeň EKR 6 perioperačná starostlivosť
  Špecifikácia:
  ošetrovateľská starostlivosť v predoperačnom období (všeobecná, špeciálna, somatická, psychická, medikamentózna, lokálna, dlhodobá, krátkodobá), intraoperačnom a pooperačnom (bezprostredná, následná) období; pooperačná bolesť
 • stupeň EKR 6 farmakológia a transfúziológia
  Špecifikácia:
  špecifiká farmakológie na operačných sálach v gynekológii a pôrodníctve; farmaká používané na celkovú a regionálnu anestéziu; medicinálne plyny; lieky na KPR; infúzna liečba; transfúzna liečba
 • stupeň EKR 6 asepsa, antisepsa, sterilizácia, dezinfekcia
  Špecifikácia:
  postupy pri asepse a antisepse, spôsoby sterilizácie, centrálna sterilizácia, spôsoby dezinfekcie, dezinfekčné prostriedky; kontrola účinnosti sterilizácie a dezinfekcie
 • stupeň EKR 6 inštrumentovanie, techniky a taktiky inštrumentovania
  Špecifikácia:
  inštrumentovanie pri gynekologických vaginálnych, abdominálnych a senologických operáciách vulvy, pošvy, cervixu, uteru, maternicových príveskov, prsníkov – ako napr. pri dilatácii, kyretáži, konizácii, cylindrickej disekcii, sutúre pošvy, hysterektómii, adnexektomii, nádorových chorobách ženských pohlavných orgánov a prsníkov, voľnej suburetrálnej páske; incízii hymenu, rekonštrukčných operáciách inštrumentovanie pri pôrodníckych operáciách – ako napr. pri serkláži, dilatácii pôrodných ciest, pôrodníckom obrate, expresii, extrakcii a zmenšovacích operáciách prenatálneho dieťaťa, salpingektómii, UPT, cisárskom reze, vákumextrakcii, operáciách v 3. pôrodnej dobe, intrauterinnej smrti
 • stupeň EKR 6 ošetrovateľský proces v pôrodnej asistencii na operačnej sále
  Špecifikácia:
  špecifiká ošetrovateľského procesu v pôrodnej asistencii na operačnej sále; prijatie pacientky na operačnú sálu cez filter; všeobecné a špecifické posúdenie pacientky; ošetrovateľská diagnostika a intervencie
 • stupeň EKR 6 kvalita, štandardy v intenzívnej starostlivosti
  Špecifikácia:
  koncepcia kvality ošetrovateľskej starostlivosti v pôrodnej asistencii; systémový prístup; štandard; kritériá štandardu; tvorba štandardov v inštrumentovaní na operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve; audit; metódy auditu
 • stupeň EKR 6 zdravotnícka a ošetrovateľská dokumentácia
 • stupeň EKR 6 vedecký výskum v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 6 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 6 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 6 aplikácia odborných pracovných činností na operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve
  Špecifikácia:
  napr. kontrola operačnej sály; hygiena rúk; obliekanie operačného tímu; príprava inštrumentačného stolíka, nástrojov a pomôcok; dezinfekcia; príprava operačného poľa; rúškovanie pacientky; spolupráca pri vedení anestézie; podávanie a preberanie nástrojov; podávanie liečiv pri operačných výkonoch; kontrola (počítanie) použitého materiálu; starostlivosť o pomôcky, nástroje a prístroje; dodržiavanie aseptických techník a postupov; napojenie drénov; vedenie dokumentácie
 • stupeň EKR 6 inštrumentovanie v závislosti od typu gynekologickej a pôrodníckej operácie
  Špecifikácia:
  inštrumentovanie pri vaginálnych operáciách – ako napr. pri konizácii a amputácii krčka maternice; pošvovej plastike, vaginálnej hysterektómii, inštrumentovanie pri operácii prsníka; inštrumentovanie pri brušných operáciách – ako napr. pri hysterektómii, adnexách, enukleácii myómov; inštrumentovanie pri endoskopiách – ako napr. hystereskopia, laparoskopia; inštrumentovanie pri pôrodníckych operáciách – ako napr. pri cisárskom reze; inštrumentovanie pri metódach asistovanej reprodukcie
 • stupeň EKR 6 poskytovanie odbornej prvej pomoci a kardio-pulmonálnej resuscitácie
  Špecifikácia:
  realizovanie odbornej prvej pomoci pri šokových stavoch; vykonanie kardio-pulmonálnej resuscitácie u dospelej osoby
 • stupeň EKR 6 manipulácia s prístrojovou technikou
  Špecifikácia:
  preukázanie technických zručností – ako napr. manipulovanie s prístrojmi – ako napr. EKG, pojazdným RTG, resuscitačným setom, záložným zdrojom energie, sterilizátorom, elektrokoagulačným prístrojom, odsávacím zariadením, kryokauterom, sterilizačnými, dezinfekčnými a umývacími prístrojmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie