Verejný zdravotník špecialista v hygiene životného prostredia a zdravia

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Verejný zdravotník špecialista v hygiene životného prostredia a zdravia

Verejný zdravotník špecialista v hygiene životného prostredia a zdravia sa zaoberá vplyvom komplexu vlastností životného prostredia a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca. Získané informácie využíva na hodnotenie a odborné zdravotnícke usmerňovanie kvality životného prostredia a zdravého spôsobu života obyvateľstva za účelom prevencie ochorení súvisiacich so životným prostredím.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 3 rokov , podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore hygiena životného prostredia a zdravia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. novembra 2013 č. S08305-OL-2013, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov.
ISCO-08 2263 - Špecialisti hygieny, verejného zdravia a zdravia pri práci
SK ISCO-08 2263005 - Verejný zdravotník špecialista v hygiene životného prostredia a zdravia
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Verejný zdravotník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie vo verejnom zdravotníctve a jej špecifiká, asertívne správanie, zvládanie záťažových situácií
 • stupeň EKR 7 princípy zdravotnej politiky v oblasti zdravia jednotlivých skupín populácie
 • stupeň EKR 7 disciplíny potrebné pre prácu v oblasti hygieny životného prostredia a zdravia
  Špecifikácia:
  princípy a postupy v mikrobiológii a biológii životného prostredia, chémii vôd, humánnej ekológii, územnom plánovaní, fyzike prostredia, epidemiológii, environmentálnom zdraví, toxikológií, štatistike, demografii
 • stupeň EKR 7 princípy a postupy hodnotenia zdravotných rizík v životnom prostredí, analýzy rizík a tvorby podkladov pre manažment rizík
 • stupeň EKR 7 princípy a postupy posudzovania a hodnotenia dopadov životného prostredia na verejné zdravie
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy pri biomonitoringu vo vzťahu k expozícii škodlivín zo životného prostredia
 • stupeň EKR 7 postupy monitoringu a hodnotenia fyzikálnych, chemických, mikrobiologických a biologických faktorov životného prostredia
 • stupeň EKR 7 postupy pri špecializovaných úlohách verejného zdravotníctva a úlohách pri ohrození verejného zdravia
 • stupeň EKR 7 metódy a stratégie odberu vzoriek a merania faktorov životného prostredia
 • stupeň EKR 7 princípy fyzikálnych, chemických, mikrobiologických a biologických metód hodnotenia faktorov životného prostredia
 • stupeň EKR 7 zmeny zdravotného stavu súvisiace s environmentálnymi determinantami zdravia
 • stupeň EKR 7 metódy prevencie, ochrany a podpory zdravia obyvateľstva v mimoriadnych situáciách
  Špecifikácia:
  povodne, extrémne zmeny počasia; zosuvy pôdy, požiare, kontaminácia vody, pôdy a ovzdušia; radiačné havárie, chemické havárie; bioterorizmus; prenosné choroby rozsiahleho významu;
 • stupeň EKR 7 metódy podpory zdravia a zdravého spôsobu života
  Špecifikácia:
  metódy individuálneho a skupinového pôsobenia; hodnotenie kvality a účinnosti jednotlivých foriem a metód programov a intervencií podporujúcich zdravie
 • stupeň EKR 7 postupy výkonu štátneho zdravotného dozoru v celej šírke odboru hygiena životného prostredia a zdravia
 • stupeň EKR 7 manažment v hygiene životného prostredia a zdravia
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v hygiene životného prostredia a zdravia, v oblasti zdravotníctva a správneho práva
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v špecializačnom odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore hygiena životného prostredia a zdravia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 spracovanie a vyhodnotenie výsledkov a zistení štátneho zdravotného dozoru, vrátane návrhov opatrení
  Špecifikácia:
  v zariadeniach patriacich do kompetencie odboru: zariadenia starostlivosti o ľudské telo, zariadenia sociálnych služieb, ubytovacie zariadenia, telovýchovné zariadenia, športové zariadenia, rekreačné zariadenia, kultúrne zariadenia, pitná voda, voda určená na kúpanie, prírodné kúpaliská, umelé kúpaliská, pohrebníctva
 • stupeň EKR 7 posudková činnosť, príprava a spracovanie záväzných stanovísk a rozhodnutí orgánov verejného zdravotníctva
  Špecifikácia:
  stanoviská k projektovým dokumentáciám; záväzné stanoviská k územnoplánovacím podkladom, územným plánom, návrhom na územné konanie, návrhom na kolaudáciu stavieb, návrhom na zmenu v užívaní stavieb, návrhom na určeniu osobitného režimu území, návrhom na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou; rozhodnutia k návrhom na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní, ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia, o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky, o návrhoch na vodárenskú úpravu pitnej vody vrátane použitia chemických látok na úpravu pitnej vody, o návrhoch na zriaďovanie a prevádzku pohrebiska, pohrebnej služby, krematória, a na činnosti súvisiace s prevozom mŕtvych
 • stupeň EKR 7 príprava požiadaviek na objektivizáciu kvality pitnej vody, vrátane odberov vzoriek pitnej vody a hodnotenie výsledkov
 • stupeň EKR 7 príprava požiadaviek na objektivizáciu kvality vody na kúpanie, vrátane odberov vzoriek vody na kúpanie a hodnotenie výsledkov
 • stupeň EKR 7 príprava požiadaviek na objektivizáciu hluku v životnom prostredí, hodnotenie protokolov o meraní hluku, návrh opatrení
 • stupeň EKR 7 príprava aplikácie základného postupu pri hodnotení zdravotných rizík zo životného prostredia a hodnotenie dopadov na verejné zdravie
 • stupeň EKR 7 posúdenie potreby hodnotenia dopadov na verejné zdravie, vykonanie predskríningu
 • stupeň EKR 7 posúdenie prevádzkových poriadkov zariadení patriacich do posudkovej činnosti verejného zdravotníctva
 • stupeň EKR 7 metodická, konzultačná a expertízna činnosť
 • stupeň EKR 7 špecializované poradenstvo v environmentálnom zdraví
 • stupeň EKR 7 edičná činnosť
 • stupeň EKR 7 komunikácia s verejnosťou, spolupráca s médiami
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach, zabezpečovanie ochrany nefajčiarov
 • stupeň EKR 7 hodnotenie účinnosti práce sledovaním a vyhodnocovaním indikátorov životného prostredia a zdravia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie