Fyziater a balneológ

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Fyziater a balneológ

Fyziater a balneológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti využíva prostriedky svojich odborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia a ich následkov s cieľom maximálnej možnej obnovy a zachovania, respektíve zlepšenia telesných, duševných a sociálnych funkcií a pracovných schopností.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 4 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 4 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08 2212015 - Fyziater a balneológ
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Lekár špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
  Špecifikácia:
  s dôrazom na patológiu lokomočného systému dospelých po úrazoch a pri degeneratívnych zmenách v rehabilitácii a pri fyzikálnej terapii; patológia nervového systému; patológia respiračného systému; patológia kardiovaskulárneho systému
 • stupeň EKR 7 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  napr.: princípy a metodické postupy vo vnútornom lekárstve, neurológii, všeobecnej chirurgii, ortopédii, traumatológii, urológii, reumatológii, pediatrii, geriatrii a pod.
 • stupeň EKR 7 patofyziológia a liečba bolesti
  Špecifikácia:
  patofyziológia bolesti, princípy a metódy liečby bolesti pri jednotlivých chorobách
 • stupeň EKR 7 zásady farmakoterapie
  Špecifikácia:
  zásady farmakoterapie vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii s prihliadnutím na liekové interakcie a nežiaduce účinky liekov
 • stupeň EKR 7 prevencia ochorení, stavov, úrazov
  Špecifikácia:
  princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy dispenzarizácie
  Špecifikácia:
  princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s vybranými ochoreniami
 • stupeň EKR 7 epidemiológia chorôb
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  zásady edukácie pacientov v závislosti od konkrétneho ochorenia s cieľom zachovania, upevňovania a obnovy zdravia
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
  Špecifikácia:
  zdravotná dokumentácia, zdravotná knižka, vykazovanie a kódovanie DRG
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 7 princípy a postupy fyziatrie
 • stupeň EKR 7 princípy a postupy balneológie
 • stupeň EKR 7 princípy a postupy liečebnej, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie
 • stupeň EKR 7 etiológia, patogenéza, patofyziológia funkčných a štrukturálnych zmien orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • stupeň EKR 7 klinický obraz ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • stupeň EKR 7 diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika ochorení
  Špecifikácia:
  princípy diagnostiky vrodených a získaných ochorení, poúrazových stavov metódami ako napr.: anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, funkčné vyšetrenie, kineziologický rozbor pohybu - goniometria, SFTR, svalový test, vyšetrenie skrátených, oslabených svalov, antropometria, somatometria a pod.
 • stupeň EKR 7 indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • stupeň EKR 7 terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  Špecifikácia:
  princípy stavby rehabilitačného plánu, princípy jednotlivých špeciálnych rehabilitačných metodík - mobilizácia, mäkké techniky, manipulačná terapia, injekčnáj terapia – intramuskulárne a intravenózne injekcie, periartikulárne obstreky; laseroterapia a jej modifikácie; elektroterapia; balneoterapia
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 určenie pracovnej diagnózy
 • stupeň EKR 7 zostavenie diagnostického plánu
 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  poučenie pacienta o jeho ochorení, prognóze, o zostavených diagnostických a terapeutických plánoch, edukácia o účinkoch predpísaných liekov, o diétnom režime a pod.
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve - štatistika, vedenie zdravotnej dokumentácie, vykazovanie zdravotných výkonov, DRG
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 7 indikácia, aplikácia a interpretácia vyšetrovacích metód vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii
  Špecifikácia:
  napr.: funkčné vyšetrenie, vyhodnotenie záznamu elektrografického vyšetrenia, vyhodnotenie záťažového elektrografického vyšetrenia, vyhodnotenie röntgenologickej snímky, vyhodnotenie CT a MR; kineziologický rozbor pohybu - SFTR test, svalový test, testovanie skrátených svalov, testovanie oslabených svalov, somatometria, spirometria, funkčné testy ruky, testy samostatnosti, testy sebestačnosti, testy pri špeciálnych klinických jednotkách, testy pre sociálnu rehabilitáciu, testy pre výchovnú rehabilitáciu a pod.
 • stupeň EKR 7 zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii
  Špecifikácia:
  sledovanie pacientov napr.: s hypertenziou, metabolickými poruchami a poruchami výživy, s ICHS, arytmiami, ochoreniami tráviaceho systému a pod.
 • stupeň EKR 7 indikácia, aplikácia, interpretácia terapeutických metód a postupov vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii
  Špecifikácia:
  napr.: injekčné terapie – intramuskulárne, intravenózne injekcie, periartikulárne obstreky; stavba individuálneho rehabilitačného programu; indikácia špeciálnej metodiky liečebnej telesnej výchovy, indikácia balneologických metodík, indikácia metodiky fyzikálnej terapie, laseroterapia, repetitívna mobilizácia, postizometrická relaxácia, nárazová manipulácia chrbtice, nárazová manipulácia periférnych kĺbov a pod.
 • stupeň EKR 7 manažovanie zdravotnej starostlivosti o pacientov vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii
  Špecifikácia:
  príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie pacientov v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.
 • stupeň EKR 7 konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii
 • stupeň EKR 7 revízna a posudková činnosť vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie