Foniater

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Foniater

Foniater vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti sa zaoberá poruchami hlasu, reči a sluchu. Predmetom foniatrie je fyziológia a patofyziológia interpersonálnej rečovej komunikácie a rehabilitácia jej porúch v úzkej spolupráci s viacerými medicínskymi odbormi a paramedicínskymi odbormi, najmä s klinickou logopédiou a klinickou psychológiou.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore foniatria uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. augusta 2011 č. 07575-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08 2266 - Špecialisti v oblasti foniatrie a klinickej logopédie
SK ISCO-08 2266002 - Foniater
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Logopéd

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
  Špecifikácia:
  s dôrazom na sluchový, hlasový a rečový orgán, ich centrálnu reguláciu
 • stupeň EKR 7 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  napr.: neurológia, pediatria, chirurgia, ORL, endokrinológia, ortodoncia, protetika a pod.
 • stupeň EKR 7 zásady farmakoterapie
  Špecifikácia:
  zásady farmakoterapie vo foniatrii s prihliadnutím na liekové interakcie a nežiaduce účinky liekov
 • stupeň EKR 7 prevencia ochorení, stavov, úrazov
  Špecifikácia:
  princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov vo foniatrii
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy dispenzarizácie
  Špecifikácia:
  princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s vybranými ochoreniami sluchového, hlasového a rečového orgánu
 • stupeň EKR 7 epidemiológia chorôb
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  zásady edukácie pacientov s vnútornými chorobami v závislosti od konkrétneho ochorenia s cieľom zachovania, upevňovania a obnovy zdravia
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
  Špecifikácia:
  zdravotná dokumentácia, zdravotná knižka, vykazovanie a kódovanie DRG
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 7 etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení sluchového, hlasového a rečového orgánu
  Špecifikácia:
  sluch a jeho poruchy - základy akustiky, patofyziológia sluchu, vzťah sluchu a reči vo vývoji jedinca, jednotlivé typy porúch sluchu a poruchy reči podmienené poruchami sluchu; hlas, tvorba hlasu a poruchy hlasu - fyziologický fonačný mechanizmus a jeho odchýlky pri chorobách hlasového orgánu: zápaloch, nádoroch, traumách a poruchách inervácie hrtana, mutácii hlasu, chorobách žliaz s vnútornou sekréciou, dysfóniách z premáhania hlasového orgánu a psychogénnych dysfóniách, spôsoby rehabilitácie hlasu pacientov po laryngektómii; poruchy hltania - základné spôsoby diagnostiky porúch a rehabilitácie hltacieho aktu; poruchy reči - vývoj reči, koordinácia centrálneho nervového systému potrebných pre vývoj reči, základy fonetiky, poruchy vývoja reči-osobitne oneskorený vývoj reči, dyslálie, poruchy nosovej rezonancie, symptomatické poruchy reči pri chorobách centrálneho a periférneho nervového systému – najmä poruchy symbolických funkcií s osobitným zreteľom na afázie, dysfázie a dysartrie, poruchy plynulosti reči - balbuties, tumultus
 • stupeň EKR 7 klinický obraz ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore foniatria
 • stupeň EKR 7 diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika ochorení v špecializačnom odbore foniatria
  Špecifikácia:
  princípy diagnostiky vrodených, získaných ochorení metódami ako napr.: audiometrické vyšetrenie, slovná audiometria, nadprahové testy, tympanometria, evokované otoakustické emisie, BERA vyšetrenie a pod.
 • stupeň EKR 7 indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore foniatria
 • stupeň EKR 7 terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore foniatria
  Špecifikácia:
  audioprotetika - indikácie audioprotézy podľa poruchy sluchu; typy naslúchadiel, stavba a zloženie naslúchadla, druhy zosilnenia signálu, typy kompresie, nastavenie naslúchadla, pravidlá NAL-1, POGO, a iné, počítačové nastavenie; druhy ušných koncoviek, druhy ventov, výmeny a druhy batérií, najčastejšie komplikácie používania naslúchadla a ich riešenie; ovplyvnenie ušného šelestu naslúchadlom, tinitus masker, princíp „retraining“ terapie tinitu, indikácia, výberové kritériá, princíp metódy a rehabilitácia po kochleovej implantácii; metodika rehabilitácie porúch sluchu, hlasu a reči a stavov po chirurgických výkonoch na hlasovom orgáne a rečovom orgáne; rehabilitácia hltania
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore foniatria

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 určenie pracovnej diagnózy
 • stupeň EKR 7 zostavenie diagnostického plánu
 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve - štatistika, vedenie zdravotnej dokumentácie, vykazovanie zdravotných výkonov, DRG
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód vo foniatrii
  Špecifikácia:
  vyšetrenie porúch hlasu – laryngostroboskopia, videolaryngostroboskopia, hodnotenie parametrov akustickej analýzy hlasu, komplexné vyšetrenie hlasu u hlasových profesionálov a adeptov hlasových profesií; vyšetrenie reči - vyšetrenie artikulácie, hodnotenie fonologickej úrovne, gramatickej úrovne, syntaktickej úrovne a semantickej úrovne, vyšetrenie vyjadrovacích schopností, aktívnej slovnej zásoby a pasívnej slovnej zásoby, posúdenie schopností porozumenia reči u detí, základné hodnotenie vývinu dieťaťa v oblasti motoriky, intelektu a vizuálnej percepcie, orientačné vyšetrenie hrubej motoriky a jemnej motoriky s dôrazom na motoriku artikulačných orgánov, vyhodnotenie stupňa poruchy plynulosti reči; vyšetrenie sluchu a audioprotetika - orientačné vyšetrenie sluchu u detí, vyhodnotenie audiometrických vyšetrení vrátane audiologických prahových a nadprahových testov, vyhodnotenie rečovej (slovnej) audiometrie, vyhodnotenie tympanometrie, vyhodnotenie vyšetrenia pomocou otoakustických emisií, vyhodnotenie vyšetrení BERA, elektrokochleografie a SSEP, vyšetrenie kandidáta na kochleovú implantáciu a pod.
 • stupeň EKR 7 zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov vo foniatrii
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov vo foniatrii
  Špecifikácia:
  napr.: liečba porúch hlasu - reedukácia hlasu u funkčných porúch hlasu, fonochirurgia u benígnych lézií hrtana; zostavenie edukačného plánu a rehabilitačného plánu pri poruchách reči; liečba porúch sluchu - zhotovenie odtlačkov na výrobu individuálnych ušných tvárnic a zvukovodových naslúchadiel, výber naslúchadla, nastavenie vstupnej hlasitosti, zaistenie následnej starostlivosti, stanovenie efektu naslúchadla pomocou vyšetrenia sluchu vo voľnom poli, test jednoslabičných slov; rehabilitácia porúch sluchu, hlasu a reči a stavov po chirurgických výkonoch na hlasovom orgáne a rečovom orgáne; rehabilitácia hltania; fonochirurgické výkony a pod.
 • stupeň EKR 7 manažovanie starostlivosti o pacientov vo foniatrii
 • stupeň EKR 7 konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť vo foniatrii
 • stupeň EKR 7 revízna a posudková činnosť vo foniatrii
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta vo foniatrii
  Špecifikácia:
  edukácia pacienta o jeho ochorení, prognóze, o zostavených diagnostických a terapeutických plánoch, edukácia o účinkoch predpísaných liekov, o diétnom režime a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie