Lekár tropickej medicíny

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Lekár tropickej medicíny

Lekár tropickej medicíny vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, posudkovou činnosťou, určovaním prognózy a výskumom tropických chorôb.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 4 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 4 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore tropická medicína uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. novembra 2013 č. S08305-OL-2013, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov.
ISCO-08 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08 2212060 - Lekár tropickej medicíny
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Lekár špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  napr.: všeobecné lekárstvo, vnútorné lekárstvo, chirurgia, neurológia, infektológia, parazitológia, hematológia a transfúziológia, hepatológia, nefrológia, pneumológia a ftizeológia, kardiológia, klinická biochémia, klinická mikrobiológia, klinická imunológia a alergológia, anestéziológia a intenzívna medicína a pod.
 • stupeň EKR 7 patofyziológia a liečba bolesti
  Špecifikácia:
  patofyziológia bolesti, princípy a metódy liečby bolesti
 • stupeň EKR 7 zásady farmakoterapie
  Špecifikácia:
  zásady antiinfekčnej liečby: antibiotiká, chemoterapeutiká, antiparazitárne, antivírusové a antimykotické liečivá, imunomodulanciá, ich indikácie, kontraindikácie, vedľajšie účinky a liekové interakcie; farmakoekonomika antiinfekčnej terapie
 • stupeň EKR 7 prevencia ochorení, stavov, úrazov
  Špecifikácia:
  zásady očkovania proti infekčným a tropickým chorobám; aktívna a pasívna imunizácia tropických ochorení - dostupné prostriedky, ich indikácie, kontraindikácie, schémy podávania, nežiaduce účinky a komplikácie
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy dispenzarizácie
  Špecifikácia:
  zásady dispenzárnej starostlivosti o rekonvalescentov po tropickej chorobe a o osoby s chronicky prebiehajúcou infekciou vrátane sociálnej a posudkovej problematiky
 • stupeň EKR 7 epidemiológia chorôb
  Špecifikácia:
  metódy aktívneho vyhľadávania chorôb, hlavne zo skupiny epidemiologicky sa vyskytujúcich infekčných a tropických ochorení patriacich do tropickej medicíny
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti o pacientov s infekčnými a tropickými ochoreniami
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  zásady edukácie pacientov s infekčnými a tropickými ochoreniami v závislosti od konkrétneho ochorenia s cieľom zachovania, upevňovania a obnovy zdravia
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
  Špecifikácia:
  zdravotná dokumentácia, zdravotná knižka, vykazovanie a kódovanie DRG
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 7 etiológia, patogenéza, patofyziológia infekčného procesu a infekčných ochorení orgánov a orgánových systémov
 • stupeň EKR 7 klinický obraz ochorení a stavov orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore tropická medicína
  Špecifikácia:
  klinický obraz bakteriálnych, vírusových, parazitárnych a mykotických nákaz, ktoré sa vyskytujú v trópoch a subtrópoch; osobitosti výskytu, priebehu a komplexnej liečby tropických chorôb u novorodencov, dojčiat, tehotných žien, osôb vyššieho veku, chirurgicky či onkologicky chorých a u osôb s poruchami imunity
 • stupeň EKR 7 diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika ochorení v špecializačnom odbore tropická medicína
  Špecifikácia:
  princípy diagnostiky vrodených, získaných ochorení jednotlivých systémov neinvazívnymi a invazívnymi metódami ako napr.: anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, laboratórne testy – mikrobiologické, biochemické, sérologické vyšetrenie, výtery z jednotlivých dutín a pod.; endoskopické vyšetrenie, punkcie, biopsie a pod; diferenciálna diagnostika exantému, ikteru, vírusových hepatitíd, lymfadenopatie, hepatosplenomegálie, pneumonického syndrómu, meningeálneho syndrómu, hnačkového syndrómu, uroinfekcií a ďalších prejavov infekčných chorôb
 • stupeň EKR 7 indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore tropická medicína
  Špecifikácia:
  princípy a metódy protiepidemických opatrení - izolácia alebo karanténa osôb podľa platných predpisov; realizácie diagnostických postupov pri zlyhávaní vnútorných orgánov, riešenia diagnostických a terapeutických postupov pri naliehavých situáciách v tropickej medicíne, klinického manažmentu akútnych stavov a akútnych zhoršení pri infekčných a tropických ochoreniach; správnej indikácie diagnostických a liečebných postupov pri výskyte závažnej poruchy zdravia s ohľadom na rizikovosť výkonu a pod.
 • stupeň EKR 7 terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore tropická medicína
  Špecifikácia:
  postupy a metódy farmakologickej a nefarmakologickej liečby infekčných a tropických ochorení, prípravy liečebných plánov na ovplyvnenie ochorenia a prevencie napr. pri: infekcii HIV, malárii, lepre, leishmanióze, schistosomóze onchocerciasis, lymfatické filariózy, Chagasova choroba, Africká trypanosomiáza a dengue a pod.
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore tropická medicína

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 určenie pracovnej diagnózy
 • stupeň EKR 7 zostavenie diagnostického plánu
 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve - štatistika, vedenie zdravotnej dokumentácie, vykazovanie zdravotných výkonov, DRG
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v špecializačnom odbore tropická medicína
  Špecifikácia:
  indikácia, aplikácia a interpretácia vyšetrovacích metód pri jednotlivých ochoreniach napr.: odber biologického materiálu na mikrobiologické vyšetrenie -výter z horných dýchacích ciest, odber spúta na kultiváciu, výteru z rekta, výteru z močovej rúry, výteru z pošvy a krčka maternice, odber hemokultúry krvi na hemokultiváciu, odber moču na kultiváciu cievkou, odber mozgomiešneho moku na biochemické, mikrobiologické a cytologické vyšetrenie lumbálnou punkciou, vyhotovenie krvného náteru, vrátane vyšetrenia krvného obrazu, vyhotovenie hrubej kvapky, vrátane farbenia podľa Giemsa
 • stupeň EKR 7 zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v špecializačnom odbore tropická medicína
  Špecifikácia:
  napr.: infekčných hnačkových ochorení, akútnej vírusovej hepatitídy, chronickej vírusovej hepatitídy, bronchopneumónie, vrátane nozokomiálnej, komplikovaných infekcií horných dýchacích ciest, vrátane infekčnej mononukleózy, infekcií kože a mäkkých tkanív, meningitídy a ostatných infekcií CNS, parazitárnych ochorení, vrátane malárie a iných tropických nákaz, zoonóz, nozokomiálnych infekcií, horúčky nejasnej etiológie, uzlinového syndrómu, imunokompromitovaných pacientov s infekciou a pod.
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v špecializačnom odbore tropická medicína
  Špecifikácia:
  vyhodnotenie výsledkov mikrobiologického vyšetrenia, vrátane stanovenia citlivosti na antibiotiká - návrh antibiotickej terapie; vyhodnotenie výsledkov sérologických vyšetrení, vrátane návrhu antiinfekčnej liečby; vyhodnotenie parazitologického vyšetrenia, vrátane rozhodnutia o antiparazitárnej liečbe; vyhodnotenie virologických vyšetrení u pacientov s chronickými vírusovými infekciami (hepatitída B,C, HIV, herpetické infekcie), návrh antivírusovej liečby
 • stupeň EKR 7 manažovanie starostlivosti o pacientov v špecializačnom odbore tropická medicína
  Špecifikácia:
  klinický manažment akútnych stavov a akútnych zhoršení infekčných a tropických chorôb - príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.
 • stupeň EKR 7 konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v špecializačnom odbore tropická medicína
 • stupeň EKR 7 revízna a posudková činnosť v špecializačnom odbore tropická medicína
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta s ochoreniami
  Špecifikácia:
  poučenie pacienta o jeho ochorení, prognóze, o zostavených diagnostických a terapeutických plánoch, edukácia o účinkoch predpísaných liekov, o diétnom režime a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie