Fyzioterapeut špecialista v ergoterapii

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Fyzioterapeut špecialista v ergoterapii

Fyzioterapeut špecialista v ergoterapii vykonáva špecializované ergoterapeutické činnosti zamerané na prevenciu, základnú ergodiagnostiku a liečbu zamestnávaním pri sekundárnych zmenách súvisiacich so základným ochorením. Zaoberá sa tiež výcvikom kompenzačných, prípadne substitučných mechanizmov v rámci funkčného či štrukturálneho postihnutia s cieľom minimalizovať funkčné straty, dosiahnuť maximálne možnú sebestačnosť a nezávislosť pacienta a zvýšiť kvalitu jeho života. Rovnako sa zaoberá sociálnou a pracovnou reintegráciou trvale zdravotne poškodeného jedinca.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú fyzioterapeutickú prax najmenej 1 rok pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia v trvaní 2 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore ergoterapia uvedeného vo Výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2264 - Fyzioterapeuti
SK ISCO-08 2264007 - Fyzioterapeut špecialista v ergoterapii
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Špecialista fyzioterapeut

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
  Špecifikácia:
  anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov s dôrazom na lokomočný aparát
 • stupeň EKR 6 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  základné príčiny, príznaky, diagnostika a terapia pri systémových ochoreniach, stavoch v jednotlivých vekových obdobiach spadajúcich do riešenia prostriedkami činnostnej terapie ako napr.: ortopédia, traumatológia, neurológia, pediatria, geriatria, psychiatria, protetika, ortotika a pod.
 • stupeň EKR 6 ergoterapia (výchova k pracovnej sebestačnosti postihnutých osôb)
  Špecifikácia:
  metódy a formy pracovných činností vhodných pri liečbe zamestnávaním vo vzťahu k postihnutiu, schopnostiam, mentálnej úrovni; arteterapeutické prostriedky; metódy a formy ergoterapie v jednotlivých klinických odboroch; špecifiká liečby zamestnávaním v pediatrii, v geriatrii, v psychiatrii; využitie kompenzačných pomôcok v liečbe zamestnávaním, adaptácia a úprava domáceho prostredia a pod.
 • stupeň EKR 6 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
 • stupeň EKR 6 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 6 zdravotnícka etika
 • stupeň EKR 6 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
 • stupeň EKR 6 kineziológia a patokineziológia
  Špecifikácia:
  kineziológia prototypových činností, kineziologická charakteristika manuálnych činností, špeciálna kineziológia chrbtice, hrudníka, horných končatín, dolných končatín
 • stupeň EKR 6 ergonomická diagnostika
  Špecifikácia:
  metódy a postupy funkčnej diagnostiky lokomočného systému a základnej ergonomickej diagnostiky ako napr.: vyšetrenie funkčnej sebestačnosti, hodnotenie svalovej sily, rozsahu pohybu, zručnosti, vytrvalosti, presnosti, pozornosti, dynamometria, ergometria, biomechanika a pod.
 • stupeň EKR 6 pracovná rehabilitácia
  Špecifikácia:
  princípy a metódy ergotestingu a pracovnej rehabilitácie ako napr.: hodnotenie pracovného potenciálu, vzťah profesia, pracovná a sebaobslužná činnosť – človek, vyhodnotenie aspektov sociálnych, právnych a ekonomických; princípy integrácie pacientov so špecifickými potrebami -s motorickým, zmyslovým, mentálnym postihnutím a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
 • stupeň EKR 6 edukácia pacienta
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 6 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 6 aplikácia ergonomickej diagnostiky
  Špecifikácia:
  ergonomické hodnotenie a analýza poškodených a zbytkových funkcií; orientačné zhodnotenie psychiky a intelektu pacienta;
 • stupeň EKR 6 aplikácia funkčnej diagnostiky lokomočného systému
  Špecifikácia:
  objektívne vyšetrenie a zmeranie funkčnej sebestačnosti ako napr. pri: centrálnej a periférnej obrne, detskej mozgovej obrne, vertebrogénnych ochoreniach vrátane neurochirurgického zákroku, amputáciách na horných končatinách, amputáciách na dolných končatinách
 • stupeň EKR 6 testovanie
  Špecifikácia:
  testovanie ako napr.: aktivít denného života - Barthelov index – hemiparéza, Lawton – Brodyho test - psychické ochorenia; testovanie funkčnosti hornej končatiny a stereognózie pri centrálnej a periférnej obrne, detská mozgová obrna, úrazy a iné ochorenia postihujúce horné končatiny; testovanie pomocou geriatrickej kvalifikačnej škály
 • stupeň EKR 6 analýza ergoterpeutických záverov
  Špecifikácia:
  opis, analýza a vyhodnotenie ergoterapeutických záverov
 • stupeň EKR 6 zostavenie ergoterapeutických programov
  Špecifikácia:
  vypracovanie plánu liečby zamestnávaním pri neurologických, traumatologickych , chirurgických diagnózach a psychických ochoreniach; vypracovanie krátkodobých a dlhodobých programov liečby zamestnávaním zameraných na sebestačnosť pri centrálnej a periférnej obrne, detskej mozgovej obrne, amputácii na horných končatinách, amputácii na dolných končatinách, úrazoch a iných ochoreniach postihujúcich jednotlivé kĺby a pod.
 • stupeň EKR 6 aplikácia nácviku denných činností
  Špecifikácia:
  pri paraparéze, plégii (počas horizontálneho režimu, po vysadení do mechanického vozíka), tetraparéze - plégii (počas horizontálneho režimu, po vysadení do mechanického, elektrického vozíka), hemiparéze (počas horizontálneho režimu, vo vertikálnom režime), detskej mozgovej obrne, amputácii na horných končatinách (bez protézy, s protézou), amputácii na dolných končatinách (bez protézy, s protézou), úrazoch a iných ochoreniach postihujúcich jednotlivé kĺby najmä na hornej končatine; nácvik s kompenzačnými pomôckami
 • stupeň EKR 6 aplikácia cielenej liečby zamestnávaním
  Špecifikácia:
  pri centrálnej a periférnej obrne, detskej mozgovej obrne, úrazoch a iných ochoreniach postihujúcich jednotlivé kĺby; nácvik s kompenzačnými pomôckami
 • stupeň EKR 6 vyhodnotenie procesu liečby zamestnávaním

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie