Fyzioterapeut špecialista v ergoterapii

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Fyzioterapeut špecialista v ergoterapii vykonáva špecializované ergoterapeutické činnosti zamerané na prevenciu, základnú ergodiagnostiku a liečbu zamestnávaním pri sekundárnych zmenách súvisiacich so základným ochorením. Zaoberá sa tiež výcvikom kompenzačných, prípadne substitučných mechanizmov v rámci funkčného či štrukturálneho postihnutia s cieľom minimalizovať funkčné straty, dosiahnuť maximálne možnú sebestačnosť a nezávislosť pacienta a zvýšiť kvalitu jeho života. Rovnako sa zaoberá sociálnou a pracovnou reintegráciou trvale zdravotne poškodeného jedinca.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
SKKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú fyzioterapeutickú prax najmenej 1 rok pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia v trvaní 2 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore ergoterapia uvedeného vo Výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2264 - Fyzioterapeuti
SK ISCO-08
2264007 - Fyzioterapeut špecialista v ergoterapii
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista fyzioterapeut

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
manuálna zručnosť
V
prezentovanie
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Špecifikácia:
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov s dôrazom na lokomočný aparát
6
klinické disciplíny
Špecifikácia:
základné príčiny, príznaky, diagnostika a terapia pri systémových ochoreniach, stavoch v jednotlivých vekových obdobiach spadajúcich do riešenia prostriedkami činnostnej terapie ako napr.: ortopédia, traumatológia, neurológia, pediatria, geriatria, psychiatria, protetika, ortotika a pod.
6
ergoterapia (výchova k pracovnej sebestačnosti postihnutých osôb)
Špecifikácia:
metódy a formy pracovných činností vhodných pri liečbe zamestnávaním vo vzťahu k postihnutiu, schopnostiam, mentálnej úrovni; arteterapeutické prostriedky; metódy a formy ergoterapie v jednotlivých klinických odboroch; špecifiká liečby zamestnávaním v pediatrii, v geriatrii, v psychiatrii; využitie kompenzačných pomôcok v liečbe zamestnávaním, adaptácia a úprava domáceho prostredia a pod.
6
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
6
edukácia pacienta
Špecifikácia:
metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
6
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
6
zdravotnícke poisťovníctvo
6
zdravotnícka etika
6
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
6
kineziológia a patokineziológia
Špecifikácia:
kineziológia prototypových činností, kineziologická charakteristika manuálnych činností, špeciálna kineziológia chrbtice, hrudníka, horných končatín, dolných končatín
6
ergonomická diagnostika
Špecifikácia:
metódy a postupy funkčnej diagnostiky lokomočného systému a základnej ergonomickej diagnostiky ako napr.: vyšetrenie funkčnej sebestačnosti, hodnotenie svalovej sily, rozsahu pohybu, zručnosti, vytrvalosti, presnosti, pozornosti, dynamometria, ergometria, biomechanika a pod.
6
pracovná rehabilitácia
Špecifikácia:
princípy a metódy ergotestingu a pracovnej rehabilitácie ako napr.: hodnotenie pracovného potenciálu, vzťah profesia, pracovná a sebaobslužná činnosť – človek, vyhodnotenie aspektov sociálnych, právnych a ekonomických; princípy integrácie pacientov so špecifickými potrebami -s motorickým, zmyslovým, mentálnym postihnutím a pod.
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
6
edukácia pacienta
6
dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
6
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
6
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
6
aplikácia ergonomickej diagnostiky
Špecifikácia:
ergonomické hodnotenie a analýza poškodených a zbytkových funkcií; orientačné zhodnotenie psychiky a intelektu pacienta;
6
aplikácia funkčnej diagnostiky lokomočného systému
Špecifikácia:
objektívne vyšetrenie a zmeranie funkčnej sebestačnosti ako napr. pri: centrálnej a periférnej obrne, detskej mozgovej obrne, vertebrogénnych ochoreniach vrátane neurochirurgického zákroku, amputáciách na horných končatinách, amputáciách na dolných končatinách
6
testovanie
Špecifikácia:
testovanie ako napr.: aktivít denného života - Barthelov index – hemiparéza, Lawton – Brodyho test - psychické ochorenia; testovanie funkčnosti hornej končatiny a stereognózie pri centrálnej a periférnej obrne, detská mozgová obrna, úrazy a iné ochorenia postihujúce horné končatiny; testovanie pomocou geriatrickej kvalifikačnej škály
6
analýza ergoterpeutických záverov
Špecifikácia:
opis, analýza a vyhodnotenie ergoterapeutických záverov
6
zostavenie ergoterapeutických programov
Špecifikácia:
vypracovanie plánu liečby zamestnávaním pri neurologických, traumatologickych , chirurgických diagnózach a psychických ochoreniach; vypracovanie krátkodobých a dlhodobých programov liečby zamestnávaním zameraných na sebestačnosť pri centrálnej a periférnej obrne, detskej mozgovej obrne, amputácii na horných končatinách, amputácii na dolných končatinách, úrazoch a iných ochoreniach postihujúcich jednotlivé kĺby a pod.
6
aplikácia nácviku denných činností
Špecifikácia:
pri paraparéze, plégii (počas horizontálneho režimu, po vysadení do mechanického vozíka), tetraparéze - plégii (počas horizontálneho režimu, po vysadení do mechanického, elektrického vozíka), hemiparéze (počas horizontálneho režimu, vo vertikálnom režime), detskej mozgovej obrne, amputácii na horných končatinách (bez protézy, s protézou), amputácii na dolných končatinách (bez protézy, s protézou), úrazoch a iných ochoreniach postihujúcich jednotlivé kĺby najmä na hornej končatine; nácvik s kompenzačnými pomôckami
6
aplikácia cielenej liečby zamestnávaním
Špecifikácia:
pri centrálnej a periférnej obrne, detskej mozgovej obrne, úrazoch a iných ochoreniach postihujúcich jednotlivé kĺby; nácvik s kompenzačnými pomôckami
6
vyhodnotenie procesu liečby zamestnávaním
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.