Fyzioterapeut bez špecializácie

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Fyzioterapeut bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti vo fyzioterapii zamerané najmä na funkčnú diagnostikou lokomočného systému, stavbu fyzioterapeutických programov a aplikáciu kinezioterapeutických metód, techník a postupov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
SKKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
Právny predpis:
Povinná odborná prax a súvislá odborná prax je súčasťou odbornej prípravy a vzdelávania v rozsahu 2 040 hodín.
ISCO-08
2264 - Fyzioterapeuti
SK ISCO-08
2264001 - Fyzioterapeut bez špecializácie
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista fyzioterapeut

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
fyzická zdatnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
manuálna zručnosť
V
prezentovanie
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Špecifikácia:
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov s dôrazom na lokomočný aparát
6
klinické disciplíny
Špecifikácia:
základné príčiny, príznaky, diagnostika a terapia pri systémových ochoreniach, stavoch v jednotlivých vekových obdobiach v klinických disciplínach ako napr.: vnútorné lekárstvo, neurológia, všeobecná a úrazová chirurgia, ortopédia a protetika, geriatria, pediatria, gynekológia a pôrodníctvo a pod.
6
preventívna medicína
Špecifikácia:
základy princípov a metód v mikrobiológii, epidemiológii a hygiene
6
psychológia
Špecifikácia:
špecifiká psychologického prístupu k pacientom s ohľadom na jednotlivé vekové skupiny, sociálne aspekty a pod.
6
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
6
edukácia pacienta
Špecifikácia:
metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
6
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
6
zdravotnícke poisťovníctvo
6
zdravotnícka etika
6
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
6
kineziológia a patokineziológia
6
funkčná diagnostiká lokomočného systému
Špecifikácia:
metódy a postupy funkčnej diagnostiky lokomočného systému
6
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov vo fyzioterapii
6
kinezioterapia
Špecifikácia:
princípy, metódy a postupy kinezioterapie v jednotlivých klinických odboroch
6
fyzikálna terapia
Špecifikácia:
fyzikálna podstata fyziatrických, balneologických a elektroterapeutických procedúr, ich fyziologických účinkov a dejov prebiehajúcich v organizme
6
farmakológia
Špecifikácia:
základné poznatky z farmakológie
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
využívanie techník efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; špecifiká psychologického prístupu k detskému pacientovi; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
6
edukácia pacienta
6
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
6
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
6
aplikácia funkčnej diagnostiky lokomočného systému
Špecifikácia:
aplikácia rozsiahleho systému jednotlivých metód a techník funkčnej diagnostiky lokomočného systému
6
opis, analýza a vyhodnotenie kineziologických rozborov
6
zostavenie kineziologických a fyzioterapeutických programov
Špecifikácia:
zostavenie individuálneho kineziologického a komplexného fyzioterapeutického programu na základe vyhodnotenia kineziologických rozborov, aktuálneho zdravotného stavu, veku a schopností pacienta; vyhodnotenie komplexného fyzioterapeutického procesu
6
aplikácia kinezioterapeutických metód
Špecifikácia:
výber a aplikácia kinezioterapeutických metód, techník a postupov podľa stavu a charakteru ochorenia, postihnutia a handicapu v jednotlivých vekových obdobiach
6
aplikácia elektroterapeutických a balneologických procedúr
6
aplikácia jednotlivých druhov a techník masáží
6
poskytnutie odbornej prvej pomoci pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich život, pri hromadných postihnutiach
6
dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych a kúpeľných zariadeniach
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.