Historik, teoretik, kritik vizuálneho umenia, dizajnu, architektúry

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Historik, teoretik, kritik vizuálneho umenia, dizajnu, architektúry skúma umenovedné súvislosti medzi dielami vizuálneho umenia, dizajnu alebo architektúry navzájom, medzi dielom a spoločnosťou, medzi dielom a okolnosťami, resp. obdobím ich vzniku i dielom a jeho autorom. Katalogizuje umelecké diela a ich autorov, datuje umelecké diela. Určuje techniku realizácie alebo interpretácie diela, štýl a umeleckospoločenské zaradenie v kontexte doby. Vytvára pojmy vo výtvarnom umení, dizajne alebo architektúre a interpretuje ich. Mapuje aktuálny stav v príslušnom druhu umenia.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy
Kunsthistorik
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2633 - Filozofi, historici a politológovia
SK ISCO-08
2633003 - Historik, teoretik a kritik umenia
Divízia SK NACE Rev. 2
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista kultúrneho dedičstva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
samostatnosť
V
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
organizovanie a plánovanie práce
P
rozhodovanie
P
tímová práca
P
vyjednávanie
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
technická gramotnosť
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
dejiny umenia
Špecifikácia:
veda o umení (dejiny, teória, kritika) v rámci príslušnej špecializácie, teória a dejiny umeleckých remesiel, teória a dejiny architektúry, urbanizmu a stavebníctva
7
história výtvarného umenia
Špecifikácia:
prehľad o súvislostiach a faktoch dejinného vývoja jednotlivých odvetví výtvarného umenia a ich špecifických charakteristík
7
estetika
7
história
Špecifikácia:
história - všeobecné dejiny, všeobecný historický prehľad
7
princípy, spôsoby a postupy pri organizovaní verejnej prezentácie umeleckých diel
Špecifikácia:
metódy a možnosti organizovania vzťahov s verejnosťou, printovej a mediálnej komunikácie, manažment prezentácie diel vizuálneho umenia
7
marketingové nástroje a ich uplatnenie v produkcii kultúry
7
autorskoprávna ochrana výtvarného diela
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
techniky a technológie realizácie vizuálneho umeleckého diela v príslušnom odbore a štýle umenia
7
postupy cenotvorby a oceňovania umeleckých diel
7
odborná umelecko-historická terminológia
Špecifikácia:
znalosť správneho výkladu a korektnej interpretácie jednotlivých pojmov príslušného umeleckého druhu v jeho historických súvislostiach
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
7
poskytovanie odborných stanovísk pri posudzovaní umeleckých diel
Špecifikácia:
napr. pri posudzovaní pravosti umeleckých predmetov a diel pri ich kúpe alebo predaji
7
skúmanie a posudzovanie umenovedných súvislostí medzi umeleckými dielami navzájom a ich spoločenským, resp. historickým kontextom
7
katalogizácia umeleckých diel a ich autorov
7
datovanie vzniku umeleckých diel
7
identifikácia techniky realizácie alebo interpretácie diela, príslušného štýlu a umeleckospoločenského zaradenia
7
analýza a interpretácia umeleckých diel
Špecifikácia:
aplikácia dejín a teórie umenia vo výskume a riešení úloh spojených s analýzou umeleckého diela, analýza umeleckej tvorby na formulovanie kritickej výpovede o umeleckom diele – najmä v umeleckej kritike, sledovanie aktuálneho vývoja v oblasti vizuálneho umenia, dizajnu alebo architektúry
7
zoraďovanie historických faktov, ich štruktúrovanie a začleňovanie do vzájomných súvislostí, príčinných a následných vzťahov, triedenie, rozlišovanie a klasifikovanie poznatkov a ich aplikácia
Špecifikácia:
v oblasti vizuálneho umenia, dizajnu alebo architektúry
7
informovanie o výtvarných dielach na trhu s umením a ich prezentovanie zákazníkom v procese marketingu a predaja
7
budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci vizuálneho umenia a v rámci riešenia problémov v danom odbore
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.