Lekár pracovného lekárstva

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Lekár pracovného lekárstva

Lekár pracovného lekárstva vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa vplyvmi práce a pracovných podmienok na zdravotný stav pracovníkov. Zameriava sa na prevenciu, diagnostiku, liečbu a posudzovanie aspektov chorôb spôsobených alebo zhoršovaných pracovnými podmienkami. Uskutočňuje dohľad nad dodržiavaním zdravých pracovných podmienok s cieľom zabrániť poškodeniu zdravia pracovníkov škodlivými faktormi práce, zlepšiť ich zdravotný stav, podporovať zdravý zdravotný štýl a udržiavať zdravotnú spôsobilosť na prácu.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 4 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 4 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08 2212058 - Lekár pracovného lekárstva
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Lekár špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 psychológia práce
 • stupeň EKR 7 prevencia ochorení, stavov, úrazov
  Špecifikácia:
  princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov v pracovnom lekárstve
 • stupeň EKR 7 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  princípy a metodické postupy napr. vo: vnútornom lekárstve, neurológii, chirurgii, ortopédii, imunológii, klinickej onkológii, anestéziológii a intenzívnej medicíne, klinickej toxikológii a pod.
 • stupeň EKR 7 epidemiológia chorôb
  Špecifikácia:
  výskyt a rozloženie chorôb, so zdravím súvisiacich stavov a úrazov ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
  Špecifikácia:
  zdravotná dokumentácia a administratíva, DRG systém
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 7 faktory fyziológie práce
  Špecifikácia:
  fyzikálne, chemické, biologické, psychosociálne faktory v práci a ich pôsobenie na zdravie zamestnancov
 • stupeň EKR 7 princípy ergonómie
 • stupeň EKR 7 metódy analýzy expozícií a rizík v pracovnom prostredí
 • stupeň EKR 7 metódy na rozpoznanie a zhodnotenie odchýlok od zdravia vzniknutých pri práci
  Špecifikácia:
  metódy na rozpoznanie a zhodnotenie odchýlok od zdravia na včasnú a efektívnu diagnostiku a liečbu akútnych a chronických profesionálnych poškodení zdravia vzniknutých z vystavenia organizmu fyzikálnym, chemickým, biologickým škodlivým faktorom pri práci
 • stupeň EKR 7 spôsob organizácie, vykonávania a hodnotenia preventívnych lekárskych prehliadok zamestnancov
 • stupeň EKR 7 metódy posudzovania zdravotnej spôsobilosti na určitú prácu
 • stupeň EKR 7 zdravotné kontraindikácie na výkon práce vo vzťahu k rizikovým faktorom pracovného prostredia
 • stupeň EKR 7 postupy rozhodovania o zaradení pracovníkov do práce zodpovedajúcej ich fyzickej, psychickej a senzorickej kapacite
 • stupeň EKR 7 postupy navrhovania preventívnych opatrení smerujúcich k ochrane a podpore zdravia pracovníkov
 • stupeň EKR 7 teória využitia aplikovaného manažmentu a marketingu na poskytovanie pracovnej zdravotnej služby
 • stupeň EKR 7 etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo
  Špecifikácia:
  etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení v rámci spoločného internistického kmeňa; profesionálnych poškodení zdravia a ochorení vzniknutých pri práci
 • stupeň EKR 7 klinický obraz ochorení a stavov v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo
  Špecifikácia:
  klinický obraz zdravotných poškodení a chorôb z povolania
 • stupeň EKR 7 diagnostické metódy, diagnostické postupy v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo
 • stupeň EKR 7 terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo
 • stupeň EKR 7 edukácia v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo
  Špecifikácia:
  zásady edukácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve, vykazovanie zdravotných výkonov, DRG, vedenie zdravotnej dokumentácie a pod.
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 7 zostavovanie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo
 • stupeň EKR 7 posudzovanie pracoviska a pracovnej činnosti v oblasti pracovného lekárstva
  Špecifikácia:
  napr. posudzovanie pracoviska a pracovnej činnosti vlastným pozorovaním, vypracovanie časovej snímky práce konkrétnych profesií, meranie fyzikálnych, chemických a biologických faktorov pracovného prostredia s vyhodnocovaním výsledkov protokolov týkajúcich sa pracovných podmienok
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie protokolov týkajúcich sa pracovných podmienok
  Špecifikácia:
  hluk, prach, chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, biologické faktory, vibrácie, záťaž teplom alebo chladom
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie hygienického posudku (prieskumu) pod dohľadom o zaťažení faktormi pracovného prostredia a charaktere pracovnej činnosti pri podozrení na choroby z povolania
 • stupeň EKR 7 zhodnotenie časovej snímky a fyzického zaťaženia podporno-pohybového aparátu a psychickej pracovnej záťaže
 • stupeň EKR 7 posúdenie ergonomického riešenia pracovného miesta
 • stupeň EKR 7 posúdenie prevádzkového poriadku pre pracoviská s chemickými, karcinogénnymi a biologickými faktormi
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie a posudzovanie predloženého návrhu preventívnych opatrení na ochranu zdravia zamestnancov
 • stupeň EKR 7 určovanie pracovnej diagnózy v pracovnom lekárstve
 • stupeň EKR 7 zostavovanie diagnostických plánov v pracovnom lekárstve
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v pracovnom lekárstve
  Špecifikácia:
  aplikácia výkonov v rámci spoločného internistického kmeňa; indikácia, aplikácia a interpretácia vyšetrovacích metód v pracovnom lekárstve ako napr.: toxikologické analýzy v pracovnom lekárstve pri akútnych otravách a pri biologických expozičných testoch, toxikologické vyšetrenie, cytogenetické vyšetrenie, rádiogram pľúc, EKG, záťažové EKG, Holterovo monitorovanie krvného tlaku a EKG, pletyzmografické vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zrakovej ostrosti, skúšky šepotom so zameraním na zistenie straty sluchu, skríningová tónová audiometria, základné USG vyšetrenie; asistencia pri špecifických pomocných vyšetreniach, ktoré sa častejšie používajú pri odborných vyšetreniach so zameraním na diferenciálnu diagnostiku chorôb z povolania - neurologické vyšetrenia, EMG, EEG vyšetrenia, CT mozgu, chrbtice, sonografia karotíd
 • stupeň EKR 7 manažovanie zdravotnej starostlivosti v pracovnom lekárstve
 • stupeň EKR 7 konzultačná činnosť v pracovnom lekárstve
 • stupeň EKR 7 revízna a posudková činnosť v pracovnom lekárstve
 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v pracovnom lekárstve
 • stupeň EKR 7 edukácia v pracovnom lekárstve
  Špecifikácia:
  výchova k ochrane a podpore zdravia zamestnancov a zamestnávateľov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie