Letecký lekár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Letecký lekár

Letecký lekár vykonáva certfikované pracovné činnosti a zaoberá sa pôsobením špecifických profesionálnych faktorov, fyzikálnych faktorov, medicínskych faktorov a psychologických faktorov na organizmus leteckého personálu, výberom vhodných jednotlivcov na vykonávanie leteckej činnosti, preventívno–liečebným zabezpečením zdravotnej starostlivosti, ako aj posudkovým hodnotením zdravotnej spôsobilosti letovej posádky.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 6 mesiacov
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov min. 60 hodín pre I. triedu a min. 120 hodín pre II. triedu, podľa Minimálneho štandardu pre certifikačný študijný program v cerifkovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. augusta 2011 č. 07575-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra, v znení neskorších predpisov.
ISCO-08 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08 2212069 - Letecký lekár
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Lekár špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  oftalmológia, ORL, kardiológia a všeobecné lekárstvo, neurológia, tropická medicína, psychiatria, psychológia, zubné lekárstvo
 • stupeň EKR 7 prevencia ochorení, stavov, úrazov
  Špecifikácia:
  princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
  Špecifikácia:
  právne predpisy Slovenskej republiky v oblasti civilného letectva, štandardy a odporúčania medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 7 letecká medicína
  Špecifikácia:
  história leteckého lekárstva, špecifiká civilnej leteckej medicíny, vojenské letecké lekárstvo
 • stupeň EKR 7 kozmická medicína
  Špecifikácia:
  radiácia, kozmické lode
 • stupeň EKR 7 atmosféra a vesmír
  Špecifikácia:
  atmosféra, vesmír, zákony o plynoch a ich fyziologický význam
 • stupeň EKR 7 fyzikálna podstata letu
  Špecifikácia:
  pohon lietadla, prístroje na palube lietadla, konvenčné prístroje - “sklenený kokpit“, profesionálne dopravné lietanie, vojenské lietanie, riadenie letovej prevádzky, rekreačné lietanie, letecké simulátory a lietadlá
 • stupeň EKR 7 letecká fyziológia
  Špecifikácia:
  atmosféra - fyziologické limity pre organizmus človeka počas letu, rozdelenie atmosféry, fyzikálne zákony o plynoch - ich fyziologický význam, fyziologické účinky dekompresie, respirácia - výmena plynov v krvi, saturačná krivka kyslíka, hypoxia - príznaky a symptómy hypoxie, priemerný čas funkčného vedomia, hyperventilácia - príznaky a symptómy, barotrauma, dekompresná choroba; zrýchlenie - orientácia vektora – g, účinky a hranice G – záťaže, metódy zvýšenia Gz-tolerancie, pozitívne zrýchlenie a negatívne zrýchlenie, zrýchlenie a vestibulárny systém; zraková dezorientácia - náklony lietadla v oblakoch, svetlá na zemi a hviezdy – omyly, zraková autokinéza; vestibulárna dezorientácia - anatómia vnútorného ucha, funkcia semicirkulárnych kanálikov, funkcia otolitových orgánov, okulogyrálne a corioliovské ilúzie, ilúzie náklonu lietadla; ilúzie v simulátore - ilúzia dopredného zrýchlenia v polohe lietadla na stúpanie, ilúzia brzdenia v polohe lietadla na klesanie, „morská“ choroba - príčiny a liečba; hluk a vibrácie - preventívne opatrenia
 • stupeň EKR 7 letecké nehody
  Špecifikácia:
  podmienky úniku z lietadla a podmienky prežitia, poranenia, štatistika leteckých nehôd - všeobecné letectvo, športové letectvo, obchodné letectvo, vojenské letectvo, letecké súdne lekárstvo, vyšetrenie po smrti, identifikácia zomretých, únik z lietadla - požiar lietadla, pád lietadla do vody, zoskok padákom, katapultovanie
 • stupeň EKR 7 letecká preprava pacientov
  Špecifikácia:
  organizácia a logistika, nepohybliví cestujúci, sanitné lietadlo, pacienti s postihnutím respirácie, pacienti s kardiovaskulárnym postihnutím, psychiatrické urgentné stavy a pod.
 • stupeň EKR 7 pracovné prostredie pilota
  Špecifikácia:
  pretlakové kabíny, letúny, vrtuľníky, jednopilotné posádky a viacpilotné posádky
 • stupeň EKR 7 ľudský faktor v letectve
  Špecifikácia:
  dlhotrvajúce lety - obmedzenia času letu, poruchy spánku, zložená posádka a rozšírená posádka, časové zmeny a časové geografické pásma, ľudské spracovávanie informácií a návrhy systémov - systém riadenia, primárny letový displej, datalink, lietanie pri aktívnom riadení; adaptácia na sklenený kokpit; spolupráca vo viacčlennej posádke, optimalizácia činnosti posádky, výcvik zameraný na let po trati a podobne; výcvik na simulátore; ergonomika; posádka ako sociálna skupina – lietanie s rovnakou typovou kvalifikáciou, lietanie so všeobecnou typovou kvalifikáciou, ľudský faktor pri leteckých nehodách - analýza a z toho vyplývajúce dôsledky pre leteckú spoločnosť, požiadavky podľa jednotných leteckých predpisov
 • stupeň EKR 7 hygiena v podmienkach letectva
  Špecifikácia:
  lietanie a prenášanie chorôb, dezinfekcia v letectve, hygiena na palube lietadla, zásobovanie potravinami, výživa posádky a pod.
 • stupeň EKR 7 diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v leteckom lekárstve
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v príslušnom certifikačnom odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v leteckom lekárstve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 7 určenie pracovnej diagnózy v leteckom lekárstve
 • stupeň EKR 7 zostavenie diagnostického plánu v leteckom lekárstve
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v leteckom lekárstve
  Špecifikácia:
  základné interné vyšetrenie a chirurgické vyšetrenie žiadateľa o priznanie 2. triedy alebo 1. triedy zdravotnej spôsobilosti; vyhodnotenie základného laboratórneho vyšetrenia; zhodnotenie EKG a záťažového EKG; základné očné letecko-lekárske vyšetrenie; základné ORL letecko-lekárske vyšetrenie; audiometrické vyšetrenie; základné letecko-lekárske neurologické vyšetrenie; kožné vyšetrenie; ortopedické vyšetrenie a psychologické vyšetrenie
 • stupeň EKR 7 vypracovanie diagnostického a posudkového záveru, vrátane návrhu obmedzenia zdravotnej spôsobilosti
 • stupeň EKR 7 vyplnenie európskeho medzinárodného letecko-lekárskeho formulára EASA o vyšetrení príslušníka leteckého personálu v slovenskom a anglickom jazyku
 • stupeň EKR 7 manažovanie zdravotnej starostlivosti leteckého personálu
 • stupeň EKR 7 konzultačná činnosť v leteckom lekárstve
 • stupeň EKR 7 revízna a posudková činnosť v leteckom lekárstve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Certifikát dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie