Odborný pracovník pre oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Odborný pracovník pre oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva vypracúva návrhy stratégií, koncepcie a metodiky v oblasti tradičnej ľudovej kultúry. Vykonáva činnosť zameranú na zhromažďovanie, spracúvanie, dokumentovanie, propagáciu, ochranu a starostlivosť o tradičnú ľudovú kultúru ako nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska. Realizuje terénne výskumy pre oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy
Odborný pracovník pre tradičnú ľudovú kultúru
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
2621 - Archivári, kurátori a pamiatkari
SK ISCO-08
2621006 - Špecialista v oblasti kultúrneho dedičstva
Divízia SK NACE Rev. 2
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista kultúrneho dedičstva

Kompetencie

informačná gramotnosť
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
osobnostný rozvoj
V
tvorivosť (kreativita)
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
východiská, ciele a nástroje starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru
Špecifikácia:
znalosť Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru
7
princípy, formy, nástroje a mechanizmy rozvoja miestnej a regionálnej kultúry
Špecifikácia:
znalosť Koncepcie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry
7
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
7
metódy a princípy ochrany kultúrneho dedičstva
Špecifikácia:
znalosť Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva
7
história a dejiny kultúry
7
kulturológia
6
estetika
6
sociológia
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
etnológia
6
kultúrna a sociálna antropológia
6
regionalistika
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spracovávanie návrhov na smerovanie politiky kultúrneho dedičstva, vrátane spôsobov jeho začlenenia do regionálnej politiky
Špecifikácia:
participácia na tvorbe podkladov na spracovanie návrhov smerovania politiky kultúrneho dedičstva, vrátane jeho začlenenia do regionálnej politiky
7
organizácia kultúrno-vzdelávacích akcií
Špecifikácia:
zameraných na propagáciu, ochranu a starostlivosť o tradičnú ľudovú kultúru
7
vypracovávanie odborných podkladov, metodík, koncepcií, stratégií a štúdií v oblasti tradičnej ľudovej kultúry
7
zhromažďovanie, spracovávanie a sprístupňovanie údajov o tradičnej ľudovej kultúre
7
metodické usmerňovanie pri dokumentácii tradičnej ľudovej kultúry a tvorbe databáz
7
komunikácia a spolupráca s kultúrnymi organizáciami, miestnou verejnou správou, vedeckými a osvetovými organizáciami
Špecifikácia:
vrátane vysokých škôl, mimovládnych organizácií, príp. ďalších inštitúcií v súvisiacich činnostiach
7
odborné konzultácie v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva a v rámci riešenia problémov v danom odbore
7
zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúrneho dedičstva
Špecifikácia:
spracovanie, koordinácia a participácia na medzinárodných a cezhraničných projektoch v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva
7
organizácia školení zameraných na starostlivosť o tradičnú ľudovú kultúru
Špecifikácia:
na celoslovenskej a regionálnej úrovni
7
digitalizácia objektov nehmotného kultúrneho dedičstva
7
editorská a vydavateľská činnosť v oblasti tradičnej ľudovej kultúry
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.