Lekár nukleárnej medicíny

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Lekár nukleárnej medicíny

Lekár nukleárnej medicíny vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa diagnostikou a liečbou otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi na princípe stopovacej metódy. Využíva jadrové vlastnosti niektorých prvkov na sledovanie metabolických a funkčných porúch a anatomických odchýlok.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 5 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore nukleárna medicína uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08 2212071 - Lekár nukleárnej medicíny
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Lekár špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
 • stupeň EKR 7 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  princípy a metodické postupy vo vnútornom lekárstve, neurológii, internistických odboroch, chirurgii, klinickej onkológii, radiačnej onkológii, imunológii, hematológii a transfúziológii, klinickej biochémii, anesteziológii a intenzívnej medicíne a pod.
 • stupeň EKR 7 epidemiológia chorôb
  Špecifikácia:
  prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
  Špecifikácia:
  bioštatistika
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore nukleárna medicína
 • stupeň EKR 7 jadrová fyzika
 • stupeň EKR 7 rádiobiológia, rádiochémia
 • stupeň EKR 7 biokinetika
 • stupeň EKR 7 prístrojová nukleárna technika
 • stupeň EKR 7 klinická rádiológia
  Špecifikácia:
  hrudná, kardiovaskulárna, gastrointestinálna, urogenitálna, mamologická, musculo-skeletálna, gynekologická, neurorádiológia, dentálna a ORL rádiológia, zahŕňajúca konvenčnú rádiológiu, angiografiu, CT, USG a MR; vekovo orientovaná rádiológia - pediatrická, geriatrická; intervenčná rádiológia; urgentná rádiológia
 • stupeň EKR 7 zásady využitia počítačových techník v nukleárnej medicíne
 • stupeň EKR 7 princípy ochrany pred nežiaducimi účinkami žiarenia
  Špecifikácia:
  radiačná ochrana, dekontaminácia, likvidácia odpadu, dozimetria pracovníkov
 • stupeň EKR 7 princípy kontroly kvality vyšetrení v nukleárnej medicíne
 • stupeň EKR 7 patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov riešených v špecializačnom odbore nukleárna medicína
 • stupeň EKR 7 klinický obraz ochorení riešených v špecializačnom odbore nukleárna medicína
  Špecifikácia:
  choroby kostí a kĺbov, choroby mozgu, miechy a ich obalov, choroby tvárovej časti a krku, choroby hrudných orgánov, choroby tráviacich orgánov vrátane pečene, žlčových ciest a pankreasu, choroby urogenitálnych orgánov, choroby krvotvorného a lymfatického systému, choroby prsnej žľazy
 • stupeň EKR 7 diagnostické a terapeutické postupy v špecializačnom odbore nukleárna medicína
  Špecifikácia:
  napr. rádiosaturačné metódy; metodické postupy a hodnotenie výsledkov jednotlivých vyšetrení in vivo a in vitro
 • stupeň EKR 7 indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore nukleárna medicína
 • stupeň EKR 7 zásady farmakológie a rádiofarmácia v nukleárnej medicíne
  Špecifikácia:
  postupy prípravy rádiofarmák - značkovanie rádionuklidmi vrátane buniek

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 zostavenie diagnostického plánu
 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  zostavenie a realizácia individuálneho edukačného programu
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
  Špecifikácia:
  radiačná ochrana, dekontaminácia, likvidácia odpadu, dozimetria pracovníkov
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 7 aplikácia a interpretácia vyšetrovacích metód v nukleárnej medicíne
  Špecifikácia:
  aplikácia výkonov v rámci spoločného internistického kmeňa; aplikácia a interpretácia vyšetrovacích metód v rádiodiagnostike: intervenčná rádiológia, CT, MR, rádionuklidové vyšetrenie, PET, USG - abdomenu, štítnej žľazy, duplexná ultrasonografia ciev, gastrointestinálna endoskopia - ezofagoskopia, gastroskopia, kolonoskopia; aplikácia a interpretácia vyšetrovacích metód v nukleárnej medicíne: vyšetrenie skeletu, vyšetrenie endokrinných žliaz, vyšetrenie obličiek, vyšetrenie pľúc, vyšetrenie nádorovej diagnostiky vrátane PET, vyšetrenie zažívacieho systému vrátane krvácania, kardiologické vyšetrenie, vyšetrenie centrálneho nervového systému a zápalov
 • stupeň EKR 7 aplikácia a interpretácia terapeutických metód a postupov v nukleárnej medicíne
  Špecifikácia:
  napr. príprava rádiofarmák - značkovanie rádionuklidmi vrátane buniek
 • stupeň EKR 7 manažovanie starostlivosti o pacientov v nukleárnej medicíne
  Špecifikácia:
  príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.
 • stupeň EKR 7 kontrola kvality v nukleárnej medicíne
  Špecifikácia:
  kontrola kvality gamakamier vrátane fotónovej emisnej počítačovej tomografie (SPECT) a iných nukleárnomedicínskych prístrojov, rádiofarmák
 • stupeň EKR 7 spracovanie a archivácia dokumentácie v nukleárnej medicíne
 • stupeň EKR 7 konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v nukleárnej medicíne

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie