Vodič taxislužby

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Vodič taxislužby

Vodič taxislužby poskytuje dopravné služby, a to predovšetkým prepravu jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich vozidlami taxislužby do cieľového miesta. Dopravné služby je povinný poskytovať podľa prepravného poriadku prevádzkovateľa taxislužby, ktorý je držiteľom koncesie vydanej podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Vodič taxislužby prepravuje cestujúcich podľa pokynov dispečingu z vopred dohodnutého miesta a cestujúcich, ktorí prejavia záujem o prepravu na stanovišti taxislužby. Každý vodič musí byť držiteľom preukazu vodiča taxislužby, ktorým preukazuje aj odbornú spôsobilosť.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Taxikár
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 8322 - Vodiči osobných motorových vozidiel, dodávok a taxíkov
SK ISCO-08 8322003 - Vodič taxislužby
Divízia SK NACE Rev. 2 Pozemná doprava a doprava potrubím
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu Vodič

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej premávky
 • stupeň EKR 3 vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
  Špecifikácia:
  Na účely komunikácie s dispečingom taxislužby.
 • stupeň EKR 3 zásady poskytovania prvej pomoci
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej dopravy
  Špecifikácia:
  Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov - predovšetkým práva a povinnosti vodiča vozidla taxislužby, požiadavky na vozidlo taxislužby a požiadavky na doklady vodiča vozidla taxislužby podľa tohto zákona.
 • stupeň EKR 3 prepravný poriadok prevádzkovateľa taxislužby
  Špecifikácia:
  Podmienky poskytovania dopravných služieb podľa prepravného poriadku, ktorý zahŕňa napr. spôsob objednávania vozidiel taxislužby, pravidlá platenia cestovného a vydávania potvrdeniek o zaplatení v taxislužbe a pod.
 • stupeň EKR 3 dokumenty týkajúce sa vozidla a cestujúcich v taxislužbe
  Špecifikácia:
  Osvedčenie o technickom stave vozidla, osvedčenie o technickej kontrole, osvedčenie o emisnej kontrole, koncesia prevádzkovateľa taxislužby, doklad o povinne zmluvnom poistení vozidla, osvedčenie o kalibrácii taxametra, vodičský preukaz, občiansky preukaz, preukaz vodiča taxislužby, osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti, osvedčenie o psychologickej spôsobilosti a pod.
 • stupeň EKR 3 podmienky prepravy osôb a batožiny
  Špecifikácia:
  Práva a povinnosti cestujúcich, požiadavky na cestovnú batožinu.
 • stupeň EKR 3 princípy fungovania a používania taxametra vozidla taxislužby
 • stupeň EKR 3 spôsoby vedenia a údržby osobných motorových vozidiel
  Špecifikácia:
  Vozidlo s max. 9 miestami na sedenie vrátane vodiča alebo dodávkový automobil s celkovou hmotnosťou do 3,5 t.
 • stupeň EKR 3 zásady bezpečnej prevádzky osobného motorového vozidla
 • stupeň EKR 3 poznanie cestnej siete, ulíc v mieste pôsobenia a historických pamätihodností
  Špecifikácia:
  Poznanie cestnej infraštruktúry, historických pamiatok, škôl, zdravotníckych zariadení, úradov a pod. v mieste oprávnenia používania vozidla taxislužby.
 • stupeň EKR 3 postupy na predchádzanie a elimináciu páchania kriminality a pašovania ilegálnych prisťahovalcov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 riadenie osobných a malých dodávkových automobilov bezpečným spôsobom, s ohľadom na stav vozovky, dopravné podmienky, počasie a predpisy o pracovnej dobe vodiča
 • stupeň EKR 3 nakladanie a upevňovanie cestovnej batožiny vo vozidle taxislužby a jej vykladanie
 • stupeň EKR 3 obsluha taxametra vozidla taxislužby
 • stupeň EKR 3 používanie virtuálnej registračnej pokladnice, vydávanie dokladov o zaplatení cestovného
 • stupeň EKR 3 komunikácia s dispečingom taxislužby a preprava cestujúcich podľa jeho pokynov
 • stupeň EKR 3 poskytovanie asistencie zdravotne postihnutým cestujúcim pri nástupe a výstupe z vozidla taxislužby
 • stupeň EKR 3 poskytovanie prvej pomoci
  Špecifikácia:
  V prípade potreby poskytovanie prvej pomoci cestujúcim.
 • stupeň EKR 3 kontrola prevádzkyschopnosti vozidiel pred začatím jazdy
 • stupeň EKR 3 údržba osobných motorových vozidiel
  Špecifikácia:
  Prevádzka a bežná údržba vozidla taxislužby.
 • stupeň EKR 3 vedenie predpísanej dokumentácie o prevádzke osobných motorových vozidiel
  Špecifikácia:
  Vedenie agendy písomných náležitostí dokladujúcich jazdy absolvované vozidlom taxislužby.
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz vodiča vozidla taxislužby podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (§ 28) viac...
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča a Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 86 až 89)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie