Príslušník hasičského a záchranného zboru - výkon zmenovej služby

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Príslušník hasičského a záchranného zboru - výkon zmenovej služby

Príslušník Hasičského a záchranného zboru vykonáva činnosti pri zdolávaní požiarov a pri poskytovaní pomoci.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy Hasič
Požiarnik
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné všeobecné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 344
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 5411 - Hasiči a podobní pracovníci
SK ISCO-08 5411002 - Hasič Hasičského a záchranného zboru - výkon zmenovej služby
Divízia SK NACE Rev. 2 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu Hasič

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 štandardizované postupy v rámci činnosti hasiča
  Špecifikácia:
  vedomosti o používaní a obsluhe vecných prostriedkov a hasičskej techniky a samostatnom vykonávaní činností súvisiacich s likvidáciou požiarov a iných nežiaducich udalostí
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 prvá pomoc
 • stupeň EKR 3 zásady protipožiarnej ochrany objektov
 • stupeň EKR 4 postupy a spôsoby likvidácie požiaru
 • stupeň EKR 4 takticko-metodické postupy vykonávania zásahov
 • stupeň EKR 4 postupy pomoc pri ohrození života a zdravia fyzických osôb, majetku právnických osôb a fyzických osôb
 • stupeň EKR 1 základné prvky a postupy krízovej intervencie
 • stupeň EKR 4 nežiadúce udalosti
  Špecifikácia:
  správne identifikovať konkrétnu nežiaducu udalosť a zvoliť vhodný spôsob riešenia (nežiaduca udalosť je stav, keď dôjde k úmrtiu alebo k poškodeniu zdravia, majetku alebo životného prostredia alebo k ich bezprostrednému ohrozeniu, alebo k bezprostrednému ohrozeniu života)

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 hasiace práce pri požiaroch
 • stupeň EKR 4 záchranné práce pri požiaroch, povodniach, živelných pohromách, dopravných nehodách, priemyselných haváriách, kalamitných situáciách a pod.
 • stupeň EKR 4 záchrana a vyslobodzovanie osôb, zvierat a majetku pri požiaroch, povodniach, živelných pohromách, dopravných nehodách, priemyselných haváriách, kalamitných situáciách a pod.
 • stupeň EKR 4 využívanie rôznych technických prostriedkov pri hasičských a záchranných prácach
 • stupeň EKR 4 hasiace a záchranné práce s používaním ochranných oblekov, dýchacej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany
 • stupeň EKR 4 práce s dýchacím prístrojom alebo v ochrannom obleku pri požiaroch a záchranárskych zásahoch a pri výcviku
 • stupeň EKR 4 hasiace a záchranné práce pri zásahoch s využitím špeciálnej odbornosti (napr. hasič-lezec, hasič-potápač, hasič-pyrotechnik a pod.)
 • stupeň EKR 4 spracovanie dokumentácie o zásahoch a činnosti jednotiek hasičského záchranného zboru
 • stupeň EKR 4 poskytovanie prvej pomoci
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie evakuácie ohrozených osôb a zvierat
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 poskytovanie základnej krízovej intervencie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • osobitná odborná spôsobilosť príslušníka Hasičského a záchranného zboru viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie