Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej imunológii a alergiológii

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej imunológii a alergiológii

Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej imunológii a alergiológii vykonáva špecializované pracovné činnosti v analýze biologického materiálu človeka pri podozrení na ochorenia imunitného systému.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 4 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú prípravu na výkon práce v zdravotníctve v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov a odbornú prax, v trvaní 4 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore laboratórne a vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergiológii, uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 3212 - Laboranti v zdravotníckych laboratóriách a na patológii
SK ISCO-08 3212005 - Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej imunológii a alergiológii
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Laboratórny diagnostik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s lekármi; asertívne správanie sa; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergiológii
 • stupeň EKR 7 predanalytické postupy laboratórnych a diagnostických metód v klinickej imunológii a alergiológii
  Špecifikácia:
  princípy a metódy odberu, spracovania a uchovávania biologického materiálu; vplyv predanalytiky a jej chýb na výsledok laboratórnych testov, napr.: zásady odberu, použitia správneho odberového systému, spracovania biologického materiálu a pod.
 • stupeň EKR 7 disciplíny laboratórnej medicíny
  Špecifikácia:
  základy hematológie, biochémie, mikrobiológie, genetiky, histopatológie a pod.
 • stupeň EKR 7 všeobecná imunológia a alergiológia
  Špecifikácia:
  štruktúra bunky, fyziológia a patofyziológia imunitného systému, napr.: štruktúra a organizácia lymfoidného systému, princípy obrany organizmu, bunková a humorálna imunita nešpecifická, bunková a humorálna imunita špecifická, hlavný histokompatibilný systém, hypersenzitívne reakcie, antiinfekčná a protinádorová imunita, imunoregulácia, tolerancia, neuroendokrinné interakcie a pod.
 • stupeň EKR 7 klinická imunológia a alergiológia
  Špecifikácia:
  princípy patologických procesov vedúcich k poruchám imunity; princípy diagnostiky ochorení spojených s poruchami imunity; princípy poskytovania konzultačnej činnosti o vhodnom použití laboratórnych testov na prevenciu a diagnostiku ochorení spojených s poruchami imunitného systému, napr.: imunitná odpoveď na baktérie a vírusy, choroby z imunodeficiencie, poruchy tolerancie, autoimunitné choroby, transplantačná imunológia, alergické choroby a pod.
 • stupeň EKR 7 laboratórne a diagnostické postupy laboratórnych a diagnostických metód v klinickej imunológii a alergiológii
  Špecifikácia:
  princípy a zásady použitia laboratórnych vyšetrení na dôkaz porúch imunitného systému a ochorení s tým spojených, napr.: diagnostické postupy na diagnostiku autoimunity, alergie, imunodeficiencií, metódy vyšetrenia špecifickej a nešpecifickej celulárnej a humorálnej imunity (vrátane antiinfekčnej, protinádorovej a slizničnej imunity), postupy a metódy transplantačnej imunológie, antiinfekčnej imunity a pod.
 • stupeň EKR 7 postanalytické postupy laboratórnych a diagnostických metód v klinickej imunológii a alergiológii
  Špecifikácia:
  princípy interpretácie laboratórneho výsledku, napr.: konzultácie o vhodnom použití laboratórnych testov na prevenciu a diagnostiku ochorení a odporúčanie doplňujúcich testov a pod.
 • stupeň EKR 7 princípy správnej laboratórnej praxe
  Špecifikácia:
  napr.: znalosti kontroly kvality a správnosti laboratórnych vyšetrení; národne a medzinárodne odporúčaných noriem pre akreditáciu klinických laboratórií; štatistického spracovania a vyhodnocovania systémov kvality; základných ekonomických kalkulácií cien laboratórnych testov a pod.
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika, bioštatistika
  Špecifikácia:
  metódy, postupy zdravotníckej štatistiky a bioštatistiky pri spracovávaní výsledkov vyšetrení pre potreby využitia v prevencii a diagnostike, napr.: štatistické metódy popisujúce súbory dát a testovanie hypotéz pre kvantitatívne a kvalitatívne javy, využitie parametrických a neparametrických testov na testovanie porovnateľnosti súborov, párový, nepárový T-test, stredná hodnota, smerodajná odchýlka, Gausove rozdelenie, relatívne riziko a pod.
 • stupeň EKR 7 edukácia lekárov a zdravotníckych pracovníkov
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia o racionálnych a správnych indikáciách laboratórnych testov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 aplikácia predanalytických postupov laboratórnych a diagnostických metód v klinickej imunológii a alergiológii
  Špecifikácia:
  spracovanie a príprava biologického materiálu na vyšetrenie, napr.: centrifugácia, izolácia buniek, vysycovanie sér a pod.
 • stupeň EKR 7 aplikácia a interpretácia laboratórnych a diagnostických vyšetrení špecifickej a nešpecifickej bunkovej imunity
  Špecifikácia:
  kvantitatívne a funkčné vyšetrenia imunokompetentných buniek periférnej krvi a iných telových tekutín, napr.: mikroskopické vyšetrenia, diferenciácia buniek krvného náteru, prietoková cytometria, funkčné testy leukocytov, kultivačné vyšetrenia, technika bunkových kultúr a pod.
 • stupeň EKR 7 aplikácia a interpretácia laboratórnych a diagnostických vyšetrení špecifickej a nešpecifickej humorálnej imunity
  Špecifikácia:
  kvalitatívne a kvantitatívne stanovenie imunoglobulínov a ich podtried, stanovenie paraproteínov, kryoglobulínov a špecifických protilátok v sére a iných telových tekutinách, napr.: optické metódy ako fotometria, nefelometria, turbidimetria, fluorescenčné metódy, chemiluminiscencia, ELISA, RIA, elektroforetické vyšetrenia, chromatografické metódy a iné imunochemické metódy a pod.
 • stupeň EKR 7 aplikácia a interpretácia laboratórnych a diagnostických vyšetrení autoprotilátok
  Špecifikácia:
  postupy a metódy stanovenia orgánovošpecifických a orgánovonešpecifických autoprotilátok, napr.: priama a nepriama imunofluorescencia, elektroforéza, chromatografia, multiplexová analýza a pod.
 • stupeň EKR 7 aplikácia a interpretácia laboratórnych a diagnostických vyšetrení alergických ochorení
  Špecifikácia:
  kvantitatívne stanovenie alergén špecifických protilátok a funkčné testy alergén špecifických buniek, napr. stanovenie špecifických IgE protilátok rôznymi imunochemickými metódami, funkčné testy bazofilov a lymfocytov a pod.
 • stupeň EKR 7 aplikácia a interpretácia laboratórnych a diagnostických vyšetrení v transplantačnej imunológii
  Špecifikácia:
  HLA typizácia sérologickými a molekulárnymi metódami, cross match, identifikácia a charakterizácia cytotoxických protilátok, napr.: separácia a zmrazovanie buniek, cytotoxické testy, PCR, hybridizačné techniky a pod.
 • stupeň EKR 7 konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v klinickej imunológii a alergiológii
  Špecifikácia:
  konzultácie o vhodnom použití laboratórnych testov, odporúčanie doplnenia a možností monitorovania následnej terapie v súlade s prevedenými vyšetreniami a pod.
 • stupeň EKR 7 edukácia zdravotníckych pracovníkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve podľa zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 3)
 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie