Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej genetike

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej genetike vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá, laboratórnymi analýzami na bunkovej, biochemickej a DNA úrovni za účelom stanovenia typu genetických zmien.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú prípravu na výkon práce v zdravotníctve v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov a odbornú prax, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore laboratórne a vyšetrovacie metódy v klinickej genetike, uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
3212 - Laboranti v zdravotníckych laboratóriách a na patológii
SK ISCO-08
3212006 - Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej genetike
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Laboratórny diagnostik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
manuálna zručnosť
V
motivovanie ľudí
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
tvorivosť (kreativita)
V
vedenie ľudí
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
matematická gramotnosť
P
vyjednávanie
P
fyzická zdatnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Špecifikácia:
vedecký výskum v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike
7
predanalytické postupy laboratórnych a diagnostických metód v klinickej genetike
Špecifikácia:
princípy a metódy odberu a spracovania biologického materiálu; vplyv predanalytiky a jej chýb na výsledok laboratórnych testov, napr.: zásady odberu, použitia správneho odberového systému, spracovania biologického materiálu a pod.
7
všeobecná genetika
Špecifikácia:
organizácia ľudského genómu a jeho porúch, napr.: typy DNA sekvencií a ich zastúpenie, polymorfizmus ľudskej DNA, konštitučné a získané chromozómové aberácie, typy mutácií, molekulové aspekty genetických ochorení, molekulové základy kancerogenézy a pod.
7
klinická genetika
Špecifikácia:
princípy poskytovania konzultačnej činnosti o vhodnom použití laboratórnych testov v lekárskej genetike, napr.: postnatálna, prenatálna diagnostika, onkocytogenetika, molekulová genetika, individuálna a familiárna genetická prognóza a pod.
7
laboratórne a diagnostické postupy v klinickej genetike
Špecifikácia:
princípy a zásady použitia laboratórnych vyšetrení na vyšetrenie a dôkaz porúch ľudského genómu a ochorení s tým spojených, napr.: klasická cytogenetika, molekulová cytogenetika, metódy molekulovej genetiky a pod.
7
postanalytické postupy laboratórnych a diagnostických metód v klinickej genetike
Špecifikácia:
princípy interpretácie laboratórneho výsledku, napr.: písomná správa z laboratórnej analýzy s prihliadnutím na rozsah realizovaných testov, prípadné odporúčania doplňujúcich techník k potvrdeniu alebo vylúčeniu genetickej choroby alebo jej prenášaniu a pod.
7
princípy správnej laboratórnej praxe
Špecifikácia:
napr.: kontrola kvality a správnosti laboratórnych vyšetrení; medzinárodne odporúčaných noriem pre akreditáciu klinických laboratórií; štatistického spracovania a vyhodnocovania systémov kvality; základných ekonomických kalkulácií cien laboratórnych testov a pod.
7
zdravotnícka štatistika, bioštatistika
Špecifikácia:
metódy, postupy zdravotníckej štatistiky a bioštatistiky pri spracovávaní výsledkov vyšetrení pre potreby využitia v prevencii a diagnostike, napr.: štatistické metódy popisujúce súbory dát a testovanie hypotéz pre kvantitatívne a kvalitatívne javy, využitie parametrických a neparametrických testov na testovanie porovnateľnosti súborov, párový, nepárový T-test, stredná hodnota, smerodajná odchýlka, Gausove rozdelenie, relatívne riziko a pod.
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
7
aplikácia predanalytických postupov laboratórnych a diagnostických metód v klinickej genetike
Špecifikácia:
napr.: spracovanie a príprava biologického materiálu na vyšetrenie, centrifugácia vzoriek, separácia buniek, správne uskladňovanie biologického materiálu a pod.
7
aplikácia metód klasickej cytogenetiky
Špecifikácia:
krátkodobá a dlhodobá kultivácia biologického materiálu, vyhotovenie a analýza cytogenetického preparátu po konvenčnom a diferenciačnom farbení, skonštruovanie karyotypu a pod.
7
aplikácia metód molekulovej cytogenetiky
Špecifikácia:
hybridizácia fluoresnečne značených DNA sond, detekcia numerickej i štruktúrnej chromozómovej aberácie, mozaicizmu, mikrodelécie, FISH metódou a k nej nadstavbovou metódou a pod.
7
aplikácia metód molekulovej genetiky
Špecifikácia:
izolácia nukleových kyselín z rôznych typov biologických materiálov, mutačný skríning PCR, RealTimePCR metódami, sekvenčné analýzy génu a pod.
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v klinickej genetike
Špecifikácia:
konzultácie o vhodnom použití laboratórnych testov, odporúčanie doplnenia diagnostiky v súlade s vykonanými vyšetreniami a pod.
7
edukácia zdravotníckych pracovníkov
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve podľa zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 3)
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.