Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej genetike

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej genetike

Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej genetike vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá, laboratórnymi analýzami na bunkovej, biochemickej a DNA úrovni za účelom stanovenia typu genetických zmien.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú prípravu na výkon práce v zdravotníctve v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov a odbornú prax, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore laboratórne a vyšetrovacie metódy v klinickej genetike, uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 3212 - Laboranti v zdravotníckych laboratóriách a na patológii
SK ISCO-08 3212006 - Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej genetike
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Laboratórny diagnostik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike
 • stupeň EKR 7 predanalytické postupy laboratórnych a diagnostických metód v klinickej genetike
  Špecifikácia:
  princípy a metódy odberu a spracovania biologického materiálu; vplyv predanalytiky a jej chýb na výsledok laboratórnych testov, napr.: zásady odberu, použitia správneho odberového systému, spracovania biologického materiálu a pod.
 • stupeň EKR 7 všeobecná genetika
  Špecifikácia:
  organizácia ľudského genómu a jeho porúch, napr.: typy DNA sekvencií a ich zastúpenie, polymorfizmus ľudskej DNA, konštitučné a získané chromozómové aberácie, typy mutácií, molekulové aspekty genetických ochorení, molekulové základy kancerogenézy a pod.
 • stupeň EKR 7 klinická genetika
  Špecifikácia:
  princípy poskytovania konzultačnej činnosti o vhodnom použití laboratórnych testov v lekárskej genetike, napr.: postnatálna, prenatálna diagnostika, onkocytogenetika, molekulová genetika, individuálna a familiárna genetická prognóza a pod.
 • stupeň EKR 7 laboratórne a diagnostické postupy v klinickej genetike
  Špecifikácia:
  princípy a zásady použitia laboratórnych vyšetrení na vyšetrenie a dôkaz porúch ľudského genómu a ochorení s tým spojených, napr.: klasická cytogenetika, molekulová cytogenetika, metódy molekulovej genetiky a pod.
 • stupeň EKR 7 postanalytické postupy laboratórnych a diagnostických metód v klinickej genetike
  Špecifikácia:
  princípy interpretácie laboratórneho výsledku, napr.: písomná správa z laboratórnej analýzy s prihliadnutím na rozsah realizovaných testov, prípadné odporúčania doplňujúcich techník k potvrdeniu alebo vylúčeniu genetickej choroby alebo jej prenášaniu a pod.
 • stupeň EKR 7 princípy správnej laboratórnej praxe
  Špecifikácia:
  napr.: kontrola kvality a správnosti laboratórnych vyšetrení; medzinárodne odporúčaných noriem pre akreditáciu klinických laboratórií; štatistického spracovania a vyhodnocovania systémov kvality; základných ekonomických kalkulácií cien laboratórnych testov a pod.
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika, bioštatistika
  Špecifikácia:
  metódy, postupy zdravotníckej štatistiky a bioštatistiky pri spracovávaní výsledkov vyšetrení pre potreby využitia v prevencii a diagnostike, napr.: štatistické metódy popisujúce súbory dát a testovanie hypotéz pre kvantitatívne a kvalitatívne javy, využitie parametrických a neparametrických testov na testovanie porovnateľnosti súborov, párový, nepárový T-test, stredná hodnota, smerodajná odchýlka, Gausove rozdelenie, relatívne riziko a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 aplikácia predanalytických postupov laboratórnych a diagnostických metód v klinickej genetike
  Špecifikácia:
  napr.: spracovanie a príprava biologického materiálu na vyšetrenie, centrifugácia vzoriek, separácia buniek, správne uskladňovanie biologického materiálu a pod.
 • stupeň EKR 7 aplikácia metód klasickej cytogenetiky
  Špecifikácia:
  krátkodobá a dlhodobá kultivácia biologického materiálu, vyhotovenie a analýza cytogenetického preparátu po konvenčnom a diferenciačnom farbení, skonštruovanie karyotypu a pod.
 • stupeň EKR 7 aplikácia metód molekulovej cytogenetiky
  Špecifikácia:
  hybridizácia fluoresnečne značených DNA sond, detekcia numerickej i štruktúrnej chromozómovej aberácie, mozaicizmu, mikrodelécie, FISH metódou a k nej nadstavbovou metódou a pod.
 • stupeň EKR 7 aplikácia metód molekulovej genetiky
  Špecifikácia:
  izolácia nukleových kyselín z rôznych typov biologických materiálov, mutačný skríning PCR, RealTimePCR metódami, sekvenčné analýzy génu a pod.
 • stupeň EKR 7 konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v klinickej genetike
  Špecifikácia:
  konzultácie o vhodnom použití laboratórnych testov, odporúčanie doplnenia diagnostiky v súlade s vykonanými vyšetreniami a pod.
 • stupeň EKR 7 edukácia zdravotníckych pracovníkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve podľa zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 3)
 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie