Sestra špecialistka v onkologickom ošetrovateľstve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Sestra špecialistka v onkologickom ošetrovateľstve

Sestra špecialistka v onkologickom ošetrovateľstve vykonáva špecializované pracovné činnosti v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s onkologickým ochorením v jednotlivých vekových skupinách a vytvára podmienky pre starostlivosť zameranú na oblasť prevencie, diagnostiky, terapie, edukácie, kvality ošetrovateľskej starostlivosti vo všetkých odboroch klinickej onkológie.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom v znení vyhlášky č. 470/2006 Z.z.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú ošetrovateľskú prax s pracovným zaradením v ústavných alebo ambulantných pracoviskách klinickej onkológie najmenej 2 roky bez prerušenia pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia, v trvaní 1 roka, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v onkológii uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2221 - Špecialisti v ošetrovateľstve
SK ISCO-08 2221006 - Sestra špecialistka v onkologickom ošetrovateľstve
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Sestra špecialistka

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  klinická onkológia, vnútorné lekárstvo, chirurgia, neurológia, gynekológia, rádiológia, nukleárna medicína
 • stupeň EKR 6 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
  Špecifikácia:
  so zameraním na oblasť poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v onkológii
 • stupeň EKR 6 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 6 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 6 alternatívna medicína v onkológii
 • stupeň EKR 6 verejné zdravotníctvo a výchova k zdraviu
 • stupeň EKR 6 teórie a modely ošetrovateľstva aplikované na ošetrovateľskú starostlivosť v onkológii o osoby s onkologickým ochorením
 • stupeň EKR 6 štandardy a štandardizované postupy ošetrovateľskej starostlivosti v onkológii
  Špecifikácia:
  zložky štandardu, tvorba štandardov, audit
 • stupeň EKR 6 postupy sledovania kvality ošetrovateľskej starostlivosti v onkológii
  Špecifikácia:
  kvalita poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, ISO normy kvality, model zlepšovania kvality, kontinuálne zlepšovanie kvality
 • stupeň EKR 6 špecifiká ošetrovateľského procesu v onkológii
  Špecifikácia:
  zameraného na sledovanie, monitorovanie, ošetrovanie osôb s onkologickým ochorením realizovaná metódou ošetrovateľského procesu, ošetrovateľská dokumentácia
 • stupeň EKR 6 farmakológia a liečebná výživa
 • stupeň EKR 6 psychológia a jej špecifiká pri ošetrovaní osôb s onkologickým ochorením
 • stupeň EKR 6 postupy ošetrovateľskej rehabilitácie
  Špecifikácia:
  zameranej na prevenciu komplikácií z fyzickej imobility, postupy kinestetiky s dôrazom na podporu zdravia pacienta a zdravia sestry
 • stupeň EKR 6 tanatológia a etické problémy zomierania
  Špecifikácia:
  fázy zomierania, etické aspekty, komunikácia s pacientom a pozostalými
 • stupeň EKR 6 komunikácia a jej osobitosti v onkologickom ošetrovateľstve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie, psychologický prístup a jeho špecifiká, asertívne správanie, zvládanie záťažových situácií
 • stupeň EKR 6 postupy paliatívnej a hospicovej starostlivosti
  Špecifikácia:
  špecifiká ošetrovateľského procesu
 • stupeň EKR 6 manažment starostlivosti o osoby s onkologickým ochorením
 • stupeň EKR 6 vedecký výskum v odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore onkologické ošetrovateľstvo

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 6 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 6 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 6 komplexná individualizovaná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta
  Špecifikácia:
  na rádioterapeutickom oddelení – pred a po rádioterapii, sledovanie nežiaducich účinkov rádioterapie, s gynekologickým onkologickým ochorením, s onkologickým ochorením v ambulantnej starostlivosti s chemoterapeutickou liečbou, na oddelení klinickej hematológie a transfúziológie so zameraním na hematologické malignity, po allogénnej transplantácii, samodarcu - darcu periférnych kmeňových buniek, pri aplikovaní cytostatickej liečby, komplikácie pri chemoterapii, sledovanie nežiaducich účinkov terapie, s obehovým zlyhaním, multiorgánovým zlyhaním, s bolesťou, s poruchou koagulačného systému, o nepokojného pacienta s poruchou myslenia po podaní cytostatickej terapie, infiltrácie centrálnej nervovej sústavy
 • stupeň EKR 6 poskytovanie špecializovaných ošetrovateľských výkonov
  Špecifikácia:
  techniky, postupy a fyzikálne vyšetrenia
 • stupeň EKR 6 vytváranie štandardov ošetrovateľskej starostlivosti v onkológii
  Špecifikácia:
  zložky štandardu, tvorba, audit
 • stupeň EKR 6 ošetrovateľské postupy vykonávané sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom pri preventívnych, diagnostických a terapeutických výkonoch
  Špecifikácia:
  zavedenie centrálneho venózneho katétra, zavedenie portu, aplikovanie cytostatík do portu, akútne komplikácie pri podávaní cytostatík (úporné vracanie, retencia moču, hypotenzia, hypertenzia, hypertermia, anafylaktický šok)
 • stupeň EKR 6 ošetrovateľská starostlivosť v onkológii o pacienta so stómiou
 • stupeň EKR 6 ošetrovateľská starostlivosť v onkológii o pacienta pred, počas a po punkcii v spolupráci s lekárom
  Špecifikácia:
  podávanie cytostatík do intratekálneho priestoru, trepanobiopsia
 • stupeň EKR 6 ošetrovateľská starostlivosť v onkológii o pacienta so zavedenou endotracheálnou a tracheostomickou kanylou
 • stupeň EKR 6 ošetrovateľská starostlivosť v onkológii o pacienta pri transporte
 • stupeň EKR 6 edukácia pacienta a rodiny
  Špecifikácia:
  edukácia pacienta s onkologickým ochorením, špecifiká pri liečbe cytostatikami; edukácia rodiny pacienta s onkologickým ochorením
 • stupeň EKR 6 príprava pacienta s onkologickým ochorením a jej špecifiká
  Špecifikácia:
  pri podávaní krvných derivátov po transplantácii periférnych kmeňových buniek, na vyšetrenia a pod.
 • stupeň EKR 6 monitorovanie pacienta, KPR
  Špecifikácia:
  invazívne a neinvazívne (sat. O2, CVT), základné nastavenie, alarmy
 • stupeň EKR 6 odber biologického materiálu na špecifické vyšetrenie
 • stupeň EKR 6 nastavovanie infúznych púmp a lineárnych dávkovačov
 • stupeň EKR 6 využívanie techník efektívnej komunikácie v ošetrovateľstve
  Špecifikácia:
  verbálna, neverbálna komunikácia; asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie