Sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientov

Sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientov vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť pacientom pri hemodialýze, peritoneálnej dialýze a iných eliminačných metódach.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom v znení vyhlášky č. 470/2006 Z.z.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú ošetrovateľskú prax v odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov najmenej 2 roky bez prerušenia pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia, v trvaní 1 roka, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2221 - Špecialisti v ošetrovateľstve
SK ISCO-08 2221005 - Sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientov
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Sestra špecialistka

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s dialyzovaným pacientom, psychologický prístup a jeho špecifiká, asertívne správanie, zvládanie záťažových situácií
 • stupeň EKR 6 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 6 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 6 anatómia a fyziológia, nefrológia, vnútorné lekárstvo
 • stupeň EKR 6 farmakoterapia a liečebná výživa
 • stupeň EKR 6 verejné zdravotníctvo, hygiena a epidemiológia
 • stupeň EKR 6 anestéziológia a intenzívna medicína
 • stupeň EKR 6 liečebná rehabilitácia a kinestetika
 • stupeň EKR 6 filozofia, psychológia, sociológia a pedagogika
 • stupeň EKR 6 etické a profesionálne normy
  Špecifikácia:
  etický kódex sestry, práva pacientov
 • stupeň EKR 6 teórie a modely ošetrovateľstva aplikované na starostlivosť o dialyzovaných pacientov
 • stupeň EKR 6 ošetrovateľské stratégie, postupy a techniky týkajúce sa dialyzovaných pacientov
 • stupeň EKR 6 eliminačné metódy
  Špecifikácia:
  plazmaferéza, hemoperfúzia, hemodiafiltrácia, kontinuálna venózna hemofiltrácia
 • stupeň EKR 6 ošetrovateľský manažment, kvalita poskytovanej starostlivosti o dialyzovaných pacientov a jej hodnotenie
  Špecifikácia:
  činnosti sestry - manažérky, hodnotenie, rozhodovanie a rozhodnutie, kvalita poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, ISO normy kvality, model zlepšovania kvality
 • stupeň EKR 6 ošetrovateľský proces
  Špecifikácia:
  špecifiká ošetrovateľského procesu u dialyzovaných pacientov, vedenie dokumentácie, zodpovednosť sestry
 • stupeň EKR 6 edukačný proces u dialyzovaných pacientov
  Špecifikácia:
  fázy edukačného procesu, edukačný program, edukačné diagnózy
 • stupeň EKR 6 štandardy a štandardizácia ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientov
  Špecifikácia:
  zložky štandardu, tvorba štandardov, audit
 • stupeň EKR 6 vedecký výskum v odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 6 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 6 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 6 hemodialýza (HD) - ošetrovateľské výkony súvisiace s diagnostickými a liečebnými výkonmi, ktoré sestra vykonáva v spolupráci s lekárom
  Špecifikácia:
  kontrola HD prístroja pred napojením (samo testovanie prístroja), príprava dialyzačných roztokov podľa ordinácie lekára a zabezpečenie správneho namiešania/pomeru roztokov s vodou z úpravovne vody, príprava HD prístroja na liečebný výkon, príprava pacienta pred hemodialýzou, programovanie hemodialyzačnej liečby, zabezpečenie arteriovenóznej fistuly, príprava centrálneho venózneho katétra pred napojením, pripojenie pacienta na hemodialyzačný prístroj, kontrola parametrov na hemodialyzačnom prístroji počas liečby
 • stupeň EKR 6 riešenie komplikácií počas hemodialýzy v spolupráci s lekárom
  Špecifikácia:
  zníženie krvného tlaku, zvýšenie krvného tlaku, zvracania, svalové kŕče, prepichnutie cievy, zaniknutie cievneho prístupu, resuscitácia
 • stupeň EKR 6 ošetrovateľské výkony, ktoré sestra vykonáva v spolupráci s lekárom
  Špecifikácia:
  riešenie alarmových situácií na hemodialyzačnom prístroji počas liečby, riešenie technických problémov (porucha prístroja a výmeny za iný, výmena dialyzátora počas liečby, výmena dialyzačného setu počas liečby), odpojenie pacienta od hemodialyzačného prístroja, vybratie ihiel a kompresia miest vpichov, ošetrenie miesta vpichov po ukončení liečby, ošetrenie centrálneho venózneho katétra po ukončení liečby, odstránenie (likvidácia) použitej jednorazovej súpravy setov a dialyzátora z hemodialyzačného prístroja, mechanická vonkajšia dezinfekcia hemodialyzačného prístroja po každej liečbe, naprogramovanie vnútornej dezinfekcie hemodialyzačného prístroja po každej liečbe, očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu B, aplikácia Erytropoetínu, aplikovanie infúznej liečby cez hemodialyzačný prístroj, podávanie transfúzie krvi cez hemodialyzačný prístroj, vykonávanie odberov na zistenie kvality prevedenia HD-KT/V (adekvátnosť liečby), edukácia pacienta v starostlivosti o cievny prístup, o diétnom režime a rovnováhe príjmu a výdaja tekutín
 • stupeň EKR 6 peritoneálna dialýza (PD)- starostlivosť o pacienta v „break in perióde“ (po zavedení katétra) v spolupráci s lekárom
  Špecifikácia:
  príprava vakov na ohrievanie a ich správne ohrievanie, realizácia kontinuálnej ambulantnej peritoneálnej dialýzy (CAPD) výmeny, starostlivosť o PD katéter, klasifikácia vyústenia katétra (exit site) podľa guidelines, výmena koncovky katétra, intraperitoneálna aplikácia liekov do vaku, odber vzorky dialyzátu počas PD výmeny a po výmene, programovanie automatizovanej peritoneálnej dialýzy (APD)
 • stupeň EKR 6 peritoneálna dialýza - realizovanie automatizovanej peritoneálnej dialýzy v spolupráci s lekárom
  Špecifikácia:
  realizovanie PET (peritoneálny eklibračný test), odber vzoriek na stanovenie celkového týždenného clearence kreatinínu a indexu KT/V, realizovanie domácej návštevnej služby, edukácia pacienta v realizácii CAPD, edukácia pacienta v realizácii automatizovanej peritoneálnej dialýzy
 • stupeň EKR 6 peritoneálna dialýza - riešenie komplikácií v spolupráci s lekárom
  Špecifikácia:
  peritonitída, infekcia vyústenia katétra (exit site), infekcia tunelu, tvorba fibrínových vlákien, hyperhydratácia, dehydratácia
 • stupeň EKR 6 peritoneálna dialýza - riešenie technických problémov v spolupráci s lekárom
  Špecifikácia:
  obštrukcia katétra, porucha prístroja, riešenie alarmových situácií na prístroji, realizovanie steru z miesta vyústenia katétra, zabezpečenie objednávok a dodávok peritoneálnej dialýzy materiálu pacientovi domov, aplikácia erytropoetínu, očkovanie proti vírusovej hepatitíde B
 • stupeň EKR 6 činnosti sestry na nefrologickej ambulancii
  Špecifikácia:
  edukácia pacienta o liečebných možnostiach pri zlyhaní obličiek, starostlivosť o transplantovaného pacienta, funkčné vyšetrenie obličiek
 • stupeň EKR 6 poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu
  Špecifikácia:
  vedenie dokumentácie v špeciálnych podmienkach ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientov
 • stupeň EKR 6 vytváranie ošetrovateľských štandardov
  Špecifikácia:
  so zameraním na ošetrovateľskú starostlivosť o dialyzovaných pacientov
 • stupeň EKR 6 aplikácia špecializovaných ošetrovateľských stratégií
  Špecifikácia:
  výkony a techniky ošetrovateľskej starostlivosti o cievne prístupy
 • stupeň EKR 6 realizácia osobitostí mimotelového obehu
  Špecifikácia:
  ako napr. úprava vody a dialyzačných roztokov
 • stupeň EKR 6 príprava pacienta k transplantácii
 • stupeň EKR 6 fyzikálne vyšetrenie dialyzovaných pacientov
 • stupeň EKR 6 resuscitácia
  Špecifikácia:
  aplikácia postupov a techník KPR
 • stupeň EKR 6 aplikácia diagnostických a terapeutických postupov na dialyzačnom pracovisku, vrátane riešenia komplikácií dialýzy
 • stupeň EKR 6 práca s monitorovacím systémom a počítačmi
  Špecifikácia:
  sledovanie vitálnych funkcií pacienta
 • stupeň EKR 6 využívanie techník efektívnej komunikácie so zameraním na dialyzovaného pacienta
  Špecifikácia:
  verbálna, neverbálna komunikácia; asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie hygienických predpisov v dialyzačných zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 6 realizovanie výskumných činnosti v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov
  Špecifikácia:
  potreby pacientov, prežívanie a správanie počas liečby, kvalita života

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie