Sestra špecialistka v intenzívnom neonatologickom ošetrovateľstve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Sestra špecialistka v intenzívnom neonatologickom ošetrovateľstve

Sestra špecialistka v intenzívnom neonatologickom ošetrovateľstve vykonáva špecializované pracovné činnosti v rámci komplexnej ošetrovateľskú starostlivosti o novorodenca na neonatologických jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom v znení vyhlášky č. 470/2006 Z.z.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú ošetrovateľskú prax v neonatológii a intenzívnej neonatologickej starostlivosti najmenej 1 rok bez prerušenia pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia, v trvaní 1 roka , podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2221 - Špecialisti v ošetrovateľstve
SK ISCO-08 2221004 - Sestra špecialistka v intenzívnom neonatologickom ošetrovateľstve
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Sestra špecialistka

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
  Špecifikácia:
  vzťahujúce sa na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s matkou, psychologický prístup k novorodencom a jeho špecifiká, asertívne správanie, zvládanie záťažových situácií
 • stupeň EKR 6 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 6 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 6 rizikový novorodenec
  Špecifikácia:
  s nízkou pôrodnou hmotnosťou, s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou, novorodenec na umelej pľúcnej ventilácii a kontinuálnom tlaku v dýchacích cestách
 • stupeň EKR 6 špecifiká kardio - pulmonálnej resuscitácie v neonatológii
 • stupeň EKR 6 intenzívna medicína a intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
 • stupeň EKR 6 teórie a modely ošetrovateľstva aplikované na intenzívnu ošetrovateľskú starostlivosť novorodencov
 • stupeň EKR 6 štandardy a štandardizácia intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii
  Špecifikácia:
  zložky štandardu, tvorba štandardov, audit
 • stupeň EKR 6 metódy sledovania a hodnotenia kvality intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii
  Špecifikácia:
  kvalita poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, ISO normy kvality, model zlepšovania kvality, kontinuálne zvyšovanie kvality
 • stupeň EKR 6 špecifiká ošetrovateľského procesu v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii
  Špecifikácia:
  zameraného na intenzívne sledovanie, monitorovanie, ošetrovanie a liečenie za účelom predchádzania zlyhania základných životných funkcií; ošetrovateľská dokumentácia
 • stupeň EKR 6 postupy bazálnej stimulácie
 • stupeň EKR 6 výhody prítomnosti matky a príbuzných pri starostlivosti o rizikových novorodencov
  Špecifikácia:
  spolupráca a komunikácia, podpora matky a rodiny, edukácia matky
 • stupeň EKR 6 etické aspekty intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii
  Špecifikácia:
  etický kódex sestry, práva dieťaťa, práva matky
 • stupeň EKR 6 tanatologická problematika v neonatológii
  Špecifikácia:
  fázy zomierania, etické aspekty, komunikácia s pozostalými
 • stupeň EKR 6 vedecký výskum v odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 6 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 6 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 6 edukačné činnosti, vrátane psychologickej podpory matky sestrou v intenzívnom neonatologickom ošetrovateľstve
  Špecifikácia:
  podpora matky pri odstrekovaní materského mlieka, pri udržiavaní laktácie, podpora rodičov pri umieraní dieťaťa, pri zapájaní sa do starostlivosti o dieťa po resuscitácii, edukácia matky so zameraním na obnovu dojčenia, edukácia matky a rodiny o výžive novorodenca, v starostlivosti o novorodenca
 • stupeň EKR 6 ošetrovateľské výkony, ktoré sestra vykonáva samostatne na základe indikácie lekára
  Špecifikácia:
  udržiavanie priechodnosti dýchacích ciest, endotracheálne odsávanie dolných dýchacích ciest - laváž, odsávanie-nazálne a perorálne, oxygenoterapia – inhalácia O2 (zvlhčovanie, udržiavanie teploty a FiO2), inhalácia liekov do dýchacích ciest, ošetrovateľská rehabilitácia - polohovanie, drenážna poloha, monitorovanie - invazívne a neinvazívne (pulzný oximeter saturácia O2, monitorovanie vitálnych funkcií), celková hygienická starostlivosť o zaintubovaného novorodenca alebo novorodenca s distenčnou respiračnou terapiou (starostlivosť o kožu a elektródy, sondy, ústnu dutinu a pod.), starostlivosť o nazogastrickú/orogastrickú sondu, o endotracheálnu kanylu, o aplikáciu súvisiacu s distančnou respiračnou terapiou, behaviorálna starostlivosť (hluk, svetlo, dotyk), o periférnu vénu/artériu, príprava a podávanie liekov – per os, endotracheálne, per rectum, intramuskulárne, subkutánne, očkovanie proti tuberkulóze (BCG-vakcinácia), ošetrovateľská starostlivosť o novorodenca pri fototerapii, meranie obvodu hlavy a hrudníka, telesnej teploty, pulzu, dychu, krvného tlaku, váženie novorodenca, monitorovanie bilancie tekutín a diurézy, monitorovanie známok infekcie
 • stupeň EKR 6 fyzikálne vyšetrenie a hodnotenie novorodenca
  Špecifikácia:
  fyzikálne vyšetrenie fyziologického novorodenca, hodnotenie popôrodnej adaptácie, monitorovanie novorodenca na pôrodnej sále, fyzikálne vyšetrenie novorodenca v kritickom stave, hodnotenie prejavov bolesti, spánku a bdenia, stavu vedomia, správania, dýchania, vitálnych funkcií (krvný tlak, pulz, dych) a farby kože, rizika poškodenia kože, hodnotenie a meranie telesnej teploty a termoneutrálneho prostredia (servoriadenia teploty prostredia-inkubátor, výhrevné lôžko) – termomanažment, dlhodobé sledovanie v ambulancii rizikových novorodencov, zhodnotenie psychomotorického vývinu
 • stupeň EKR 6 odbery biologického materiálu u novorodenca na vyšetrenia (biochemické, mikroskopické, hematologické, skríningové)
  Špecifikácia:
  kapilárna krv, moč, stolica, spútum, výter z hrdla, nosa, očí, kožných defektov, skríningové odbery krvi – odber kapilárnej krvi u novorodenca na skríningové vyšetrenia fenylketonúrie, kongenitálnej hypotyreózy, kongenitálnej adrenálnej hyperplázie
 • stupeň EKR 6 ošetrovateľské výkony, súvisiace s diagnostickými a liečebnými výkonmi, v spolupráci s lekárom
  Špecifikácia:
  resuscitácia novorodenca, neodkladný príjem novorodenca na JIS, transport novorodenca, intubácia, podávanie surfaktantu, kanylácia perifernej vény/artérie, kanylácia umbilikálnej vény/artérie, transfúzia, výmenná transfúzia, cievkovanie močového mechúra, diagnostické vyšetrenia (USG, Rtg, očné pozadie, vyšetrenie sluchu), iné neinvazívne zákroky, odber krvi zo žily, infúzna terapia, umelá výživa, parenterálna výživa
 • stupeň EKR 6 komplexná ošetrovateľská starostlivosť o novorodenca
  Špecifikácia:
  fyziologického novorodenca (príjem novorodenca, stabilizácia, prvé ošetrenie, podporenie väzby matka-dieťa), patologického novorodenca a novorodenca s nízkou pôrodnou hmotnosťou, novorodenca s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou, na umelej pľúcnej ventilácii a kontinuálnym pozitívnym tlakom v dýchacích cestách, po KPR, s respiračnou insuficienciou, s respiračným ochorením, s obehovým zlyhaním, s neurologickou poruchou, s kŕčmi (novorodenecké kŕče, febrilné kŕče), s poruchou vedomia, s multiorgánovým zlyhaním, s infekciou, sepsou, v šoku, s akútnym zlyhaním obličiek, s vrodenými chybami, s poruchou tráviaceho ústrojenstva, s poruchou žliaz s vnútornou sekréciou (novorodenec diabetickej matky), s poruchami vnútorného prostredia, pred operáciou, po operácii, s bolesťou, zomierajúceho novorodenca
 • stupeň EKR 6 starostlivosť o prístroje a pomôcky
  Špecifikácia:
  obsluha zdravotníckych prístrojov (infúznych a injekčných púmp, ventilátorov, monitorov, inkubátorov, EKG - napojenie novorodenca a záznam)
 • stupeň EKR 6 vykonávanie techník a postupov resuscitácie
 • stupeň EKR 6 tvorba štandardov a následná aplikácia v práci
 • stupeň EKR 6 využívanie techník efektívnej komunikácie v ošetrovateľstve
  Špecifikácia:
  verbálna, neverbálna komunikácia; asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie