Sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále

Sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále vykonáva špecializované pracovné činnosti na operačných sálach a inštrumentuje pri chirurgických riešeniach ochorení v jednotlivých chirurgických odboroch.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom v znení vyhlášky č. 470/2006 Z.z.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 4 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú ošetrovateľskú prax na operačnej sále najmenej 2 roky bez prerušenia pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia, v trvaní 2 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2221 - Špecialisti v ošetrovateľstve
SK ISCO-08 2221003 - Sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Sestra špecialistka

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  všeobecná chirurgia, úrazová chirurgia, ortopédia, gynekológia a pôrodníctvo, urológia, otorinolaryngológia, oftalmológia, stomatochirurgia, anestéziológia, resuscitácia a intenzívna medicína
 • stupeň EKR 6 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
  Špecifikácia:
  vzťahujúce sa na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s pacientom, psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká, asertívne správanie, zvládanie záťažových situácií
 • stupeň EKR 6 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 6 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 6 postupy operačných výkonov
  Špecifikácia:
  vo všeobecnej chirurgii, urológii, úrazovej chirurgii, ortopédii, gynekológii a pôrodníctve a vo vybraných chirurgických odboroch
 • stupeň EKR 6 postupy pri štandardných a špecifických činnostiach
  Špecifikácia:
  postupy súvisiace s inštrumentovaním a chirurgickým riešením ochorení
 • stupeň EKR 6 postupy perioperačnej starostlivosti a riešenia pooperačných komplikácií
 • stupeň EKR 6 vyšetrovacie metódy v chirurgii a vo vybraných chirurgických odboroch
 • stupeň EKR 6 spôsoby organizácie práce na operačnej sále
  Špecifikácia:
  manažment, organizácia a systém práce, inštrumentárium, operačné pomôcky, prístrojová technika a ďalšie materiálno-technické zabezpečenie
 • stupeň EKR 6 technika, taktika a zásady inštrumentovania
  Špecifikácia:
  stratégia, techniky a taktika inštrumentovania
 • stupeň EKR 6 špecifiká dezinfekcie a sterilizácie
 • stupeň EKR 6 uplatňovanie etických zásad
  Špecifikácia:
  etický kódex sestry, práva pacientov
 • stupeň EKR 6 štandardizované pracovné postupy na operačnej sále
  Špecifikácia:
  zložky štandardu, postupy sledovania a hodnotenia kvality pracovných postupov na operačnej sále, ISO normy
 • stupeň EKR 6 vedecký výskum v odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 6 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 6 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 6 inštrumentovanie pri klasických operačných výkonoch
  Špecifikácia:
  operácie hernie, tenkého a hrubého čreva, žlčníka a žlčových ciest, žalúdka, strumy, ciev, v dutine hrudnej, rekta a anusu, hysterektómia, vaginálne, malé gynekologické výkony, femuru, predkolenia, členku, poranenie šliach, nervov a ciev, poranenie brucha a hrudníka, úrazy hlavy a chrbtice, prostatektómia, nefrektómia
 • stupeň EKR 6 inštrumentovanie pri laparoskopických operačných metódach
 • stupeň EKR 6 inštrumentovanie pri endoskopických operačných metódach
 • stupeň EKR 6 inštrumentovanie pri operačnom pôrode
 • stupeň EKR 6 inštrumentovanie pri malých operačných výkonoch
 • stupeň EKR 6 inštrumentovanie pri miniinvazívnych operáciách
 • stupeň EKR 6 inštrumentovanie pri chirurgickej operácii oka
 • stupeň EKR 6 inštrumentovanie pri chirurgickej operácii nosa, ucha
 • stupeň EKR 6 inštrumentovanie pri stomatochirurgickej operácii
 • stupeň EKR 6 inštrumentovanie pri uplatňovaní metódy mechanického šitia
  Špecifikácia:
  staplery
 • stupeň EKR 6 edukovanie pacienta a rodiny
  Špecifikácia:
  edukačný proces z aspektu operačnej ošetrovateľskej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 vykonávanie techník a postupov kardio- pulmonálnej resuscitácie
 • stupeň EKR 6 starostlivosť o prístroje a pomôcky
  Špecifikácia:
  inštrumentárium, pomôcky a prístroje na operácie
 • stupeň EKR 6 tvorba štandardov inštrumentovania a následná aplikácia pri práci na operačnej sále
 • stupeň EKR 6 využívanie techník efektívnej komunikácie v ošetrovateľstve
  Špecifikácia:
  verbálna, neverbálna komunikácia; asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie