Sanitár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Sanitár

Sanitár vykonáva odborné pracovné činnosti sanitárske, ako napr.: starostlivosť o zdravotnícke pomôcky a materiál, starostlivosť o prostredie pacienta, zvlášť udržiavanie hygieny a čistoty. Obsluhuje prístroje a zariadenia používané pri sanitárskych činnostiach, vykonáva dezinfekciu a sterilizáciu podľa požiadaviek a potrieb konkrétneho zdravotníckeho zariadenia.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
Právny predpis:
Povinná odborná prax je súčasťou odbornej prípravy a vzdelávania.
ISCO-08 5329 - Pracovníci v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti inde neuvedení
SK ISCO-08 5329001 - Sanitár
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Sanitár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 zdravoveda
  Špecifikácia:
  základné poznatky napr.: o stavbe, funkcii ľudského tela, o zdraví, o vybraných systémových ochoreniach, organizácii zdravotnej starostlivosti a pod.
 • stupeň EKR 3 zásady, metódy a postupy dezinfekcie a sterilizácie
 • stupeň EKR 3 zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia
 • stupeň EKR 3 prvá pomoc
  Špecifikácia:
  princípy a metódy poskytovania odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život, pri hromadných postihnutiach
 • stupeň EKR 3 zdravotnícka etika
  Špecifikácia:
  princípy zdravotníckej etiky a zásady profesionálnej komunikácie
 • stupeň EKR 3 sanitárstvo
  Špecifikácia:
  metódy, postupy a organizácia sanitárskych prác napr.: na lôžkových oddeleniach, v laboratóriách, operačných traktoch, v lekárenskej službe, na transfúznych oddeleniach, patologicko-anatomických oddeleniach, oddeleniach centrálnej sterilizácie, v sadrovni, v zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov a zariadeniach sociálnych služieb a pod.
 • stupeň EKR 3 metódy a postupy starostlivosti o pomôcky a prostredie
 • stupeň EKR 3 zdravotnícky materiál
 • stupeň EKR 3 zásady transportu pacienta na vyšetrenie
 • stupeň EKR 3 postupy hygienického filtra u dospelého pacienta
  Špecifikácia:
  zásady hygienickej starostlivosti o pacienta okrem novorodencov a dojčiat; zásady prevencie komplikácií z imobility
 • stupeň EKR 3 spôsoby podávania stravy dospelým pacientom
  Špecifikácia:
  zásady kŕmenia chorých
 • stupeň EKR 3 prístroje a zariadenia v zdravotníckych zariadeniach
  Špecifikácia:
  technické základy a funkcia prístrojov a zariadení používaných pri sanitárskych činnostiach

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 dezinfekcia a sterilizácia
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
  Špecifikácia:
  dôsledné dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 3 starostlivosť o pomôcky, o posteľ pacienta a prostredie
 • stupeň EKR 3 podávanie stravy dospelým pacientom
 • stupeň EKR 3 výkon základného hygienického filtra u dospelého pacienta
 • stupeň EKR 3 podieľanie sa na starostlivosti o vyprázdňovanie pacienta
 • stupeň EKR 3 transport pacienta na vyšetrenia
  Špecifikácia:
  transport pacienta na vyšetrenia na základe pokynov nadriadeného zdravotníckeho pracovníka
 • stupeň EKR 3 transport biologického materiálu do príslušných laboratórií
 • stupeň EKR 3 voľba efektívnych postupov pri vykonávaní sanitárskych činností
  Špecifikácia:
  hospodárna manipulácia s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami, využívanie informačných technológií
 • stupeň EKR 3 poskytnutie odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život
 • stupeň EKR 3 obsluha prístrojov a zariadení v zdravotníckych zariadeniach
  Špecifikácia:
  obsluha, ošetrenie a údržba prístrojov a zariadení používaných pri sanitárskych činnostiach

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie