Revízny lekár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Revízny lekár

Revízny lekár vykonáva špecializované pracovné činnosti a zabezpečuje revíznu činnosť v oblasti všeobecnej ambulantnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a následnej zdravotnej starostlivosti. Na základe medicínskeho, právneho a ekonomického poznania posudzuje vo vzťahu k zdravotnému poisteniu odôvodnenosť, odbornú úroveň a kvalitu zdravotnej starostlivosti, účelnosť, efektívnosť a hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore revízne lekárstvo uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2211 - Všeobecní lekári
SK ISCO-08 2211005 - Revízny lekár
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Všeobecný lekár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  princípy a metodické postupy v odboroch vnútorného lekárstva, v pediatrických, chirurgických odboroch, v gynekológii a pôrodníctve, anestéziológii a intenzívnej medicíne, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a pod.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
  Špecifikácia:
  právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v SR a v Európskej únii
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
  Špecifikácia:
  systém financovania zdravotníctva; analýza nákladovosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti, cezhraničná zdravotná starostlivosť
 • stupeň EKR 7 zásady farmakoterapie
  Špecifikácia:
  zásady a metodické listy racionálnej farmakoterapie
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
  Špecifikácia:
  štatistické metódy viažuce sa k lekárskej revíznej činnosti
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  zásady komunikácie s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a s klientmi
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore revízne lekárstvo
 • stupeň EKR 7 etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov posudzovaných v špecializačnom odbore revízne lekárstvo
 • stupeň EKR 7 diagnostické a terapeutické metódy
  Špecifikácia:
  princípy štandardných diagnostických a terapeutických postupov
 • stupeň EKR 7 metodika revíznej činnosti
  Špecifikácia:
  princípy, postupy a metódy v revíznom lekárstve napr. posudzovania vyúčtovania výkonov poskytnutej ambulantnej a ústavnej starostlivosti, vrátane neodkladnej zdravotnej starostlivosti; externej kontroly ambulantnej starostlivosti, vrátane kontroly zmluvných podmienok; externej kontroly ústavnej starostlivosti, vrátane kontroly zmluvných podmienok; schvaľovania a rozhodovania v oblasti liekovej politiky, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok; v doprave, mimoriadne náročnej zdravotnej starostlivosti, vrátane zahraničnej liečby, návrhu na kúpeľnú starostlivosť; kontroly dodržiavania zásad racionálnej farmakoterapie a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 7 kontrola správnosti vyúčtovania výkonov poskytnutej ambulantnej a ústavnej starostlivosti, vrátane neodkladnej zdravotnej starostlivosti
  Špecifikácia:
  skontrolovanie správnosti vyúčtovania výkonov poskytnutej ambulantnej a ústavnej starostlivosti, vrátane neodkladnej zdravotnej starostlivosti v informačnom systéme
 • stupeň EKR 7 externá kontrola ambulantnej starostlivosti, vrátane kontroly zmluvných podmienok
 • stupeň EKR 7 externá kontrola ústavnej starostlivosti, vrátane kontroly zmluvných podmienok
 • stupeň EKR 7 schvaľovanie a rozhodovanie v oblasti liekovej politiky, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok
 • stupeň EKR 7 schvaľovanie a rozhodovanie v oblasti dopravy pacientov, zdravotníckeho materiálu a pod.
 • stupeň EKR 7 schvaľovanie a rozhodovanie v oblasti mimoriadne náročnej zdravotnej starostlivosti, vrátane zahraničnej liečby
 • stupeň EKR 7 schvaľovanie a rozhodovanie v oblasti posudzovania návrhu na kúpeľnú starostlivosť
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania zásad racionálnej farmakoterapie
 • stupeň EKR 7 manažovanie lekárskej revíznej činnosti
 • stupeň EKR 7 konzultačná činnosť v lekárskej revíznej činnosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie