Telovýchovný lekár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Telovýchovný lekár

Telovýchovný lekár vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa štúdiom reakcie a adaptácie organizmu zdravého, oslabeného, chorého a trvale zdravotne poškodeného človeka na pohybovú aktivitu. Zameriava sa na využívanie pohybovej aktivity, na fyziologickú kompenzáciu nepriaznivých životných podmienok, regeneráciu síl, udržiavanie telesnej a duševnej výkonnosti, dĺžky aktívneho života a na prevenciu i liečbu porúch zdravia, chorôb a úrazov.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2211 - Všeobecní lekári
SK ISCO-08 2211007 - Telovýchovný lekár
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Všeobecný lekár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  napr.: všeobecné lekárstvo, vnútorné lekárstvo, neurológia, chirurgia, úrazová chirurgia, ortopédia, pediatria, FBLR, fyzioterapia a pod.
 • stupeň EKR 7 patofyziológia a liečba bolesti
  Špecifikácia:
  patofyziológia bolesti, princípy a metódy liečby bolesti spôsobenej komplikáciami ochorenia
 • stupeň EKR 7 zásady farmakoterapie
  Špecifikácia:
  vplyv xenobiotík na telesnú výkonnosť, ich identifikácia, doping a dopingová kontrola a pod.
 • stupeň EKR 7 prevencia ochorení, stavov, úrazov
  Špecifikácia:
  princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov v telovýchovnom lekárstve; telesnej výchovy a športu ako súčasti zdravého spôsobu života
 • stupeň EKR 7 epidemiológia chorôb
  Špecifikácia:
  výskyt a rozloženie chorôb, so zdravím súvisiacich stavov a úrazov ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  zásady edukácie
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
  Špecifikácia:
  zdravotná dokumentácia a administratíva, DRG systém
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo
 • stupeň EKR 7 fyziológia a patofyziológia telesnej námahy
  Špecifikácia:
  reakcia a adaptácia jednotlivých orgánových systémov zdravého, oslabeného, chorého a trvale postihnutého človeka na telesnú a duševnú záťaž, resp. hypokinézu; fyziológia a patofyziológia telesnej námahy v extrémnych životných podmienkach a pod.
 • stupeň EKR 7 klinický obraz ochorení a stavov a orgánových systémov v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo
  Špecifikácia:
  klinický obraz zdravotných poškodení zapríčinených najmä neadekvátnou telesnou námahou alebo úrazom a pod.
 • stupeň EKR 7 diagnostické metódy, diagnostické postupy v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo
  Špecifikácia:
  so zameraním na princípy funkčnej diagnostiky telesnej výkonnosti a zdatnosti; funkčného vyšetrenia kardiopulmonálneho systému; biochemického vyšetrenia ako ukazovateľov metabolických zmien pri telesnom zaťažení a počas zotavovania sa; funkčných vyšetrení pohybového systému, vrátane neinvazívnej analýzy zloženia kostrového svalstva, svalový test; základného antropometrického vyšetrenia, hodnotenia telesného rozvoja a stavby; zásady a postupy objektivizovania biologickej účinnosti rozličných pohybových programov a identifikácie pohybového talentu; hodnotenia kvality zdravia, závažnosti telesného poškodenia, efektívnosti liečby, objektivizovania a prognózy a stavu adaptácie na námahu; metodiky telovýchovno - lekárskeho vyšetrenia v teréne a pod.
 • stupeň EKR 7 indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení
 • stupeň EKR 7 terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo
  Špecifikácia:
  zásady a spôsoby využívania špecifických prostriedkov telesnej výchovy a športu a ich dávkovanie v prevencii a adjuvantnej terapii chorobných stavov a úrazov v rekonvalescencii a starobe; terapie zdravotných poškodení zapríčinených neadekvátnou telesnou námahou; fyzioterapie, balneológie a regenerácie; metodík pohybovej liečby - vyrovnávacie cvičenia, cvičenia odstraňujúce svalové dysbalancie, postizometrická relaxácia a antigravitačná relaxácia, strečing a posilňovanie; konzervatívnej terapie a rehabilitácie poškodení lokomočného systému, používanie ortéz, tejpovania, elastickej bandáže a chráničov v športe a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 určenie pracovnej diagnózy
 • stupeň EKR 7 zostavenie diagnostického plánu
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve, vykazovanie zdravotných výkonov, DRG, vedenie zdravotnej dokumentácie a pod.
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód
  Špecifikácia:
  indikácia, interpretácia vyšetrovacích metód napr.: EKG pri záťaži /ergometria; maximálny aeróbny výkon /spiroergometria; stanovenie anaeróbneho prahu; stanovenie rýchlostno-silových schopností; somatometrické vyšetrenie; funkčné vyšetrenie pohybového aparátu; špecifickej záťaže v teréne a pod.
 • stupeň EKR 7 zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v telovýchovnom lekárstve
  Špecifikácia:
  napr. pohybovej liečby - vyrovnávacie cvičenia, cvičenia odstraňujúce svalové dysbalancie, postizometrická relaxácia a antigravitačná relaxácia, strečing a posilňovanie
 • stupeň EKR 7 manažovanie v telovýchovnom lekárstve
  Špecifikácia:
  zdravotné zabezpečenie športových akcií a pod.
 • stupeň EKR 7 konzultačná činnosť v telovýchovnom lekárstve
 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v telovýchovnom lekárstve
 • stupeň EKR 7 edukácia v telovýchovnom lekárstve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie