Lekár paliatívnej medicíny

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Lekár paliatívnej medicíny

Lekár paliatívnej medicíny vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa možnosťami zlepšenia kvality života pacientov a ich rodín v situácii život ohrozujúceho ochorenia po vyčerpaní príčinnej liečby tak, že včas rozpozná, neodkladne diagnostikuje a lieči bolesti a iné fyzické, psychosociálne a duchovné problémy a tým predchádza utrpeniu a zmierňuje ho.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore paliatívna medicína uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08 2212070 - Lekár paliatívnej medicíny
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Lekár špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
 • stupeň EKR 7 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  princípy a metodické postupy v algeziológii vrátane všeobecných princípov hodnotenia bolesti a jej liečby, psychologických aspektov bolesti, etických noriem a princípov vo výskume a liečbe bolesti, interdisciplinárneho prístupu v liečbe bolesti, filozofických podkladov; geriatrii, neurológii, onkológii, pediatrii, klinickej psychológii a pod.
 • stupeň EKR 7 zásady farmakoterapie
  Špecifikácia:
  opioidové, neopioidové analgetiká, adjuvantné lieky; nežiaduce účinky a limitácie ich použitia
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; empatia; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti - postupy v načúvaní, v zhodnotení pacientových znalostí diagnózy a prognózy jeho ochorenia, v citlivom podávaní informácií ohľadne diagnózy a zhoršovaní ochorenia pacientovi a členom jeho rodiny („prinášanie zlých správ“), v podávaní primeraného množstva informácií v primeranom čase, v reagovaní na „ťažké“ otázky súvisiace s obavami pacienta a jeho rodiny, v podporovaní pacienta ku prejavovaniu jeho prianí; postupy psychosociálnej podpory rodinných príslušníkov počas choroby pacienta i po jeho úmrtí
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
  Špecifikácia:
  zákonné úpravy týkajúce sa opioidov
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
  Špecifikácia:
  psychosociálne a etické aspekty v paliatívnej starostlivosti ako napr.: pochopenie procesu straty blízkeho človeka, zármutku, efektu ochorenia na telesné zmeny vrátane sexuality, psychologických problémov, ktorým čelia pacienti a ich blízki, úlohy psychiatrov a psychológov; možnosti a obmedzenia v starostlivosti v spoločenstve o týchto pacientov, vrátane informácií o rôznych štatutárnych a dobrovoľníckych organizáciách; sprevádzanie pacienta, jeho rodiny a blízkych na trajektórii k smrti ako k nevyhnutnému koncu nevyliečiteľného ochorenia
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore paliatívna medicína
 • stupeň EKR 7 patofyziológia bolesti
 • stupeň EKR 7 klinický obraz bolestivých syndrómov, akútnych stavov v paliatívnej medicíne
  Špecifikácia:
  taxonómia bolestivých syndrómov a ich klinický obraz ako napr.: bolesti chrbta, myofasciálna bolesť, neuropatická bolesť, bolesti hlavy, reumatické bolesti, orofaciálna bolesť vrátane temporomandibulárnych bolestí, onkologická bolesť, bolesť v detskom veku a v geriatrii; klinický obraz akútnych stavov v paliatívnej medicíne ako napr.: hyperkalciémia, kompresia miechy, obštrukcia hornej dutej žily, masívne krvácanie, šokové stavy, poruchy ventilácie a pod.
 • stupeň EKR 7 diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v paliatívnej medicíne
  Špecifikácia:
  princípy diagnostiky dýchavice, nechutenstva, kachektizácie, opuchových stavov, zlyhávania obličiek, pečene, srdca, neurologických príznakov, bolestí v ústach, príznakov obštrukcie dutých orgánov (tráviaceho traktu, žlčových a močových ciest), vracania, krvácania, vykašliavania krvi, depresie, agitovanej zmätenosti, infekcií; diagnostika akútnych stavov v paliatívnej medicíne; princípy diagnostiky terminálneho stavu, zhodnotenia pridružených ochorení - stav nevyliečiteľného ochorenia, fyzická výkonnosť pacienta podľa škály WHO; diagnostika bolesti a iných fyzických, psychosociálnych a duchovných problémov s cieľom prispieť k predchádzaniu a zmierneniu utrpenia pacienta
 • stupeň EKR 7 indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v paliatívnej medicíne
  Špecifikácia:
  napr.: indikácie hematologických a biochemických vyšetrení, prípadne iných diagnostických vyšetrení (napríklad rádiologických) tak, aby boli racionálne a čo najmenej zaťažovali pacienta, operačných a iných invazívnych výkonov a pod.
 • stupeň EKR 7 terapia, terapeutické postupy, metódy v paliatívnej medicíne
  Špecifikácia:
  princípy a metódy liečby bolesti napr.: chirurgické postupy a ich limitácia v liečbe bolesti; psychiatrické a psychologické; interdisciplinárny prístup v liečbe bolesti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 7 zostavenie diagnostického plánu v paliatívnej medicíne
  Špecifikácia:
  stanovenie prognózy a zostavenie diagnostického, terapeutického a ošetrovateľského plánu podľa najnovších vedeckých poznatkov odboru s optimálnym využitím terapeutických prostriedkov
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v paliatívnej medicíne
  Špecifikácia:
  indikácia, interpretácia vyšetrovacích metód v paliatívnej medicíne ako napr.: hematologické, biochemické a rádiologické vyšetrenia a pod.
 • stupeň EKR 7 zostavenie liečebných programov v paliatívnej medicíne
  Špecifikácia:
  zostavenie plánu liečby bolesti a jeho sledovanie
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v paliatívnej medicíne
  Špecifikácia:
  ako napr.: aplikácia injekcií a infúzií, transfúzií krvi a krvných derivátov, terapeutických obstrekov; indikácie paliatívnej sedatívnej liečby; starostlivosť o prístupy parenterálnej a enterálnej výživy, punkcia pleurálnej dutiny, punkcia ascitu aj pri karcinóze peritonea, katetrizácia močového mechúra muža, lumbálna punkcia, prevencia a ošetrovanie dekubitov, ošetrovanie „karfiolovitých“ nádorov na povrchu tela, ošetrovanie tumorokutánnych, enterokutánnych, rektovezikálnych fistúl, kanylácia žíl, zavádzanie subkutánnych kanýl na kontinuálne podávanie liekov, práca s kontinuálnym dávkovačom liekov, analgézia prenosným dávkovačom liekov a pod.
 • stupeň EKR 7 manažovanie starostlivosti o pacientov v paliatívnej medicíne
  Špecifikácia:
  príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti; zapojenie multiprofesionálneho tímu v starostlivosti o pacientov a ich rodiny, akceptovanie rovnocennosti všetkých členov tímu a pod.
 • stupeň EKR 7 konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v paliatívnej medicíne

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie