Neuropsychiater

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Neuropsychiater

Neuropsychiater vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, prognózou, konziliárnou a posudkovou činnosťou a výskumom porúch a ochorení, ktoré sú zároveň predmetom záujmu psychiatrie a neurológie.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 5 rokov a 6 mesiacov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore neuropsychiatria uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. augusta 2011 č. 07575-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra, v znení neskorších predpisov.
ISCO-08 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08 2212051 - Neuropsychiater
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Lekár špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
  Špecifikácia:
  neuroanatómia a neurofyziológia; funkčné systémy ľudského mozgu; neurochémia; mechanizmy a spôsoby signalizácie v neurónoch a v nervovom systéme; kognitívna neuroveda
 • stupeň EKR 7 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  psychoneuroendokrinológia, psychoneuroimunológia; psychologické témy v neuropsychiatrii ako napr. základy všeobecnej psychológie, klinická psychológia, základy vývinovej psychológie, neuropsychológia, základy neurolingvistiky a psycholingvistiky, kognitívna veda a problém vzťahu medzi mysľou a telom, teórie osobnosti; biológia v neuropsychiatrii - evolučná biológia, genetika, memetika, teória živých systémov, etológia, sociobiológia, chronobiológia; špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika, logopédia v neuropsychiatrii; vnútorné lekárstvo, neurochirurgia a pod.
 • stupeň EKR 7 zásady farmakoterapie
  Špecifikácia:
  zásady klinickej neuropsychofarmakológie; špecifiká farmakokinetiky, dávkovania liekov, mechanizmus účinkov a pod.
 • stupeň EKR 7 prevencia ochorení, stavov, úrazov
  Špecifikácia:
  princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie neuropsychiatrických ochorení
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy dispenzarizácie
  Špecifikácia:
  princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s vybranými neuropsychiatrickými ochoreniami
 • stupeň EKR 7 epidemiológia chorôb
  Špecifikácia:
  prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
  Špecifikácia:
  právne postavenie psychiatrického pacienta
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore neuropsychiatria
 • stupeň EKR 7 etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore neuropsychiatria
  Špecifikácia:
  etiológia, patogenéza, patofyziológia porúch jednotlivých psychických funkcií a procesov, klasifikácia duševných porúch a pod.
 • stupeň EKR 7 klinický obraz ochorení a stavov v špecializačnom odbore neuropsychiatria
  Špecifikácia:
  neurologická symptomatológia a neurologická syndromológia, klasifikácia neurologických porúch a ochorení; klinický a psychopatologický obraz porúch so zameraním na: autizmus a pervazívne poruchy vývinu, mentálna retardácia a vývinové nespôsobilosti, ADHD, nespôsobilosti učenia, agresivitu, suicídiá, afektívne poruchy, anxiózne poruchy, schizofréniu, chronickú nonneuropatickú bolesť, abúzus drog, závislosť od drog, behaviorálne poruchy späté s bazálnymi gangliami, Gilles de la Tourettov syndróm a obsedantnokompulzívna poruchu, poruchy späté s bielou hmotou, infekciu HIV a AIDS, demencie, epilepsiu, migrénu, traumatické poškodenie mozgu, behaviorálne syndrómy v neurotoxikológii, neuromuskulárne poruchy, chronický únavový syndróm, poruchy spánku, cerebrovaskulárne poruchy, mozgové nádory, neuropsychiatrické aspekty reumatických porúch, neuropsychiatrické aspekty endokrinných porúch
 • stupeň EKR 7 diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v neuropsychiatrii
  Špecifikácia:
  princípy psychodiagnostiky; neuropsychologických diagnostických metód; psychiatrických a neurologických diagnosticko-kvalifikačných kategórií; základného interného vyšetrenia a jeho vyhodnotenia minimálne v tej miere, aká umožňuje urobiť odôvodnené rozhodnutia o potrebe špecializovaného vyšetrenia alebo liečby; neurochirurgického vyšetrenia umožňujúceho rozhodnúť o potrebe alebo liečbe a zabezpečení pooperačnej neuropsychiatrickej starostlivosti a pod.
 • stupeň EKR 7 indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore neuropsychiatria
 • stupeň EKR 7 terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore neuropsychiatria
  Špecifikácia:
  psychoterapeutické systémy - psychoterapeutické smery, školy, metódy; klinická neuropsychofarmakoterapia a iné biologické metódy liečby v neuropsychiatrii; postupy urgentnej (emergentnej) neuropsychiatrie a intenzívnej neuropsychiatrickej starostlivosti; rehabilitácie a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 určenie pracovnej diagnózy
 • stupeň EKR 7 zostavenie diagnostického plánu
 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  psychoedukácia
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v neuropsychiatrii
  Špecifikácia:
  základné neurologické vyšetrenie; základné interné vyšetrenie; neuropsychiatrické vyšetrenia pri organických duševných poruchách (vrátane symptomatických), duševných poruchách a poruchách správania vyvolaných účinkom psychoaktívnych látok, vrátane alkoholu, schizofrénii, schizotypovej poruche, schizoafektívnej poruche a poruchách s bludmi, afektívnych poruchách, neurotických, stresových a somatoformných poruchách, behaviorálnych syndrómoch spojených s fyziologickými poruchami a somatickými príznakmi, sexuologických poruchách, poruche osobnosti u dospelých, mentálnej retardácii, poruchách psychického vývoja a poruchách správania a emócií so začiatkom v detstve a adolescencii; pedopsychiatrické vyšetrenie; EEG, lumbálne punkcie, EMG, evokované potenciály, USG vyšetrenie mozgovej cirkulácie a pod.
 • stupeň EKR 7 zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v neuropsychiatrii
  Špecifikácia:
  zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov s duševnými poruchami
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v neuropsychiatrii
  Špecifikácia:
  elektrokonvulzívna terapia; vedenie komunity; psychoterapeutická intervencia – individuálna, skupinová; terapeutická intervencia s rodinou; krízová intervencia a pod.
 • stupeň EKR 7 manažovanie starostlivosti o pacientov v psychiatrii
  Špecifikácia:
  príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.
 • stupeň EKR 7 konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v neuropsychiatrii
  Špecifikácia:
  konziliárna činnosť neuropsychiatra, konziliárna súčinnosť s inými zdravotníckymi pracovníkmi podieľajúcimi sa na starostlivosti o pacientov trpiacich na duševné poruchy, problematika tzv. urgentnej (emergentnej) neuropsychiatrie a intenzívnej neuropsychiatrickej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 revízna a posudková činnosť v neuropsychiatrii
  Špecifikácia:
  posudková činnosť neuropsychiatra - súdnoznalecká, pracovná; forenzná psychiatria

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie