Neuropsychiater

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Neuropsychiater vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, prognózou, konziliárnou a posudkovou činnosťou a výskumom porúch a ochorení, ktoré sú zároveň predmetom záujmu psychiatrie a neurológie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 5 rokov a 6 mesiacov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore neuropsychiatria uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. augusta 2011 č. 07575-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra, v znení neskorších predpisov.
ISCO-08
2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08
2212051 - Neuropsychiater
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
technická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Špecifikácia:
neuroanatómia a neurofyziológia; funkčné systémy ľudského mozgu; neurochémia; mechanizmy a spôsoby signalizácie v neurónoch a v nervovom systéme; kognitívna neuroveda
7
klinické disciplíny
Špecifikácia:
psychoneuroendokrinológia, psychoneuroimunológia; psychologické témy v neuropsychiatrii ako napr. základy všeobecnej psychológie, klinická psychológia, základy vývinovej psychológie, neuropsychológia, základy neurolingvistiky a psycholingvistiky, kognitívna veda a problém vzťahu medzi mysľou a telom, teórie osobnosti; biológia v neuropsychiatrii - evolučná biológia, genetika, memetika, teória živých systémov, etológia, sociobiológia, chronobiológia; špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika, logopédia v neuropsychiatrii; vnútorné lekárstvo, neurochirurgia a pod.
7
zásady farmakoterapie
Špecifikácia:
zásady klinickej neuropsychofarmakológie; špecifiká farmakokinetiky, dávkovania liekov, mechanizmus účinkov a pod.
7
prevencia ochorení, stavov, úrazov
Špecifikácia:
princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie neuropsychiatrických ochorení
7
princípy a metódy dispenzarizácie
Špecifikácia:
princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s vybranými neuropsychiatrickými ochoreniami
7
epidemiológia chorôb
Špecifikácia:
prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
7
edukácia pacienta
Špecifikácia:
metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Špecifikácia:
právne postavenie psychiatrického pacienta
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
zdravotnícka štatistika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Špecifikácia:
vedecký výskum v špecializačnom odbore neuropsychiatria
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore neuropsychiatria
Špecifikácia:
etiológia, patogenéza, patofyziológia porúch jednotlivých psychických funkcií a procesov, klasifikácia duševných porúch a pod.
7
klinický obraz ochorení a stavov v špecializačnom odbore neuropsychiatria
Špecifikácia:
neurologická symptomatológia a neurologická syndromológia, klasifikácia neurologických porúch a ochorení; klinický a psychopatologický obraz porúch so zameraním na: autizmus a pervazívne poruchy vývinu, mentálna retardácia a vývinové nespôsobilosti, ADHD, nespôsobilosti učenia, agresivitu, suicídiá, afektívne poruchy, anxiózne poruchy, schizofréniu, chronickú nonneuropatickú bolesť, abúzus drog, závislosť od drog, behaviorálne poruchy späté s bazálnymi gangliami, Gilles de la Tourettov syndróm a obsedantnokompulzívna poruchu, poruchy späté s bielou hmotou, infekciu HIV a AIDS, demencie, epilepsiu, migrénu, traumatické poškodenie mozgu, behaviorálne syndrómy v neurotoxikológii, neuromuskulárne poruchy, chronický únavový syndróm, poruchy spánku, cerebrovaskulárne poruchy, mozgové nádory, neuropsychiatrické aspekty reumatických porúch, neuropsychiatrické aspekty endokrinných porúch
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v neuropsychiatrii
Špecifikácia:
princípy psychodiagnostiky; neuropsychologických diagnostických metód; psychiatrických a neurologických diagnosticko-kvalifikačných kategórií; základného interného vyšetrenia a jeho vyhodnotenia minimálne v tej miere, aká umožňuje urobiť odôvodnené rozhodnutia o potrebe špecializovaného vyšetrenia alebo liečby; neurochirurgického vyšetrenia umožňujúceho rozhodnúť o potrebe alebo liečbe a zabezpečení pooperačnej neuropsychiatrickej starostlivosti a pod.
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore neuropsychiatria
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore neuropsychiatria
Špecifikácia:
psychoterapeutické systémy - psychoterapeutické smery, školy, metódy; klinická neuropsychofarmakoterapia a iné biologické metódy liečby v neuropsychiatrii; postupy urgentnej (emergentnej) neuropsychiatrie a intenzívnej neuropsychiatrickej starostlivosti; rehabilitácie a pod.
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
určenie pracovnej diagnózy
7
zostavenie diagnostického plánu
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
edukácia pacienta
Špecifikácia:
psychoedukácia
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v neuropsychiatrii
Špecifikácia:
základné neurologické vyšetrenie; základné interné vyšetrenie; neuropsychiatrické vyšetrenia pri organických duševných poruchách (vrátane symptomatických), duševných poruchách a poruchách správania vyvolaných účinkom psychoaktívnych látok, vrátane alkoholu, schizofrénii, schizotypovej poruche, schizoafektívnej poruche a poruchách s bludmi, afektívnych poruchách, neurotických, stresových a somatoformných poruchách, behaviorálnych syndrómoch spojených s fyziologickými poruchami a somatickými príznakmi, sexuologických poruchách, poruche osobnosti u dospelých, mentálnej retardácii, poruchách psychického vývoja a poruchách správania a emócií so začiatkom v detstve a adolescencii; pedopsychiatrické vyšetrenie; EEG, lumbálne punkcie, EMG, evokované potenciály, USG vyšetrenie mozgovej cirkulácie a pod.
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v neuropsychiatrii
Špecifikácia:
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov s duševnými poruchami
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v neuropsychiatrii
Špecifikácia:
elektrokonvulzívna terapia; vedenie komunity; psychoterapeutická intervencia – individuálna, skupinová; terapeutická intervencia s rodinou; krízová intervencia a pod.
7
manažovanie starostlivosti o pacientov v psychiatrii
Špecifikácia:
príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v neuropsychiatrii
Špecifikácia:
konziliárna činnosť neuropsychiatra, konziliárna súčinnosť s inými zdravotníckymi pracovníkmi podieľajúcimi sa na starostlivosti o pacientov trpiacich na duševné poruchy, problematika tzv. urgentnej (emergentnej) neuropsychiatrie a intenzívnej neuropsychiatrickej starostlivosti
7
revízna a posudková činnosť v neuropsychiatrii
Špecifikácia:
posudková činnosť neuropsychiatra - súdnoznalecká, pracovná; forenzná psychiatria
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.