Patológ

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Patológ

Patológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa etiopatogenetickou a morfologicko-funkčnou diagnostikou chorôb počas života človeka a smrti, a to zhodnotením výsledkov laboratórneho vyšetrenia všetkých z tela pacienta odobratých vzoriek buniek a tkanív s využitím morfologických a ďalších špeciálnych analýz. Poskytuje a interpretuje výsledky diagnózy choroby a určenia jej príčin, ako aj prediktívno-prognostických parametrov chorobného stavu, čím prispieva k voľbe optimálnej terapie.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 4 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 4 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore patologická anatómia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08 2212056 - Patológ
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Lekár špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  spôsoby komunikácie s klinickými pracoviskami - odosielateľmi materiálov na bioptické vyšetrenie a schopnosť interpretovať bioptický záver v kontexte klinického stavu pacienta; techniky efektívnej komunikácie; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
  Špecifikácia:
  princípy vedeckej analýzy bioptických vyšetrení a jej interpretácie; vedecký výskum v špecializačnom odbore patologická anatómia
 • stupeň EKR 7 patologická anatómia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
  Špecifikácia:
  makroskopická a mikroskopická patológia; ultraštruktúrna a molekulová patológia; zásady pitevnej techniky, odberu a transportu nekroptického materiálu na mikroskopické, mikrobiologické, genetické, toxikologické, prípadne iné vyšetrenie
 • stupeň EKR 7 laboratórne metódy a diagnostické postupy v patológii
  Špecifikácia:
  princípy fixácie a ďalšieho spracovania buniek, tkanív a telesných tekutín; zásady makroskopickej a mikroskopickej diagnostiky chorobných procesov v rámci nekropsie, princípy cytologických, histologických, cytochemických a histochemických, imunohistologických a imunohistochemických metód laboratórnej práce v patológii, ich možností a limitov; princípy histologickej, imunofluorescenčnej a elektrónovo-mikroskopickej vyšetrovacej techniky; základné princípy molekulárno-biologickej analýzy buniek a tkanív a princípy ich využitia pre bioptickú diagnostiku; princípy racionálnej medziodborovej a zahraničnej spolupráce v diagnostickom procese
 • stupeň EKR 7 postupy morfologicko-funkčnej diagnostiky chorobných zmien orgánov a orgánových systémov
  Špecifikácia:
  etiologická patológia a kauzálna patogenéza chorobných zmien orgánov a orgánových systémov; regresívne a metabolické chorobné zmeny buniek, tkanív a orgánov; progresívne chorobné zmeny buniek, tkanív a orgánov; poruchy rastu ľudského organizmu a jeho súčastí, vrátane teratológie; zápalové zmeny; lokálne a celkové poruchy krvnej a lymfatickej cirkulácie
 • stupeň EKR 7 imunopatológia
  Špecifikácia:
  patológia imunodeficitových, imunoproliferatívnych, hypereregických a autoimunitných ochorení, patológia protinádorovej a transplantačnej imunity; príčiny a spôsoby vzniku nádorových ochorení; systematika a klasifikácia nádorových ochorení; určovanie typu, biologickej povahy, stupňa malignity, štádia a sledovania priebehu nádorového ochorenia, ako aj určovania jeho významných prognostických a prediktívnych faktorov
 • stupeň EKR 7 špeciálna patológia chorôb jednotlivých systémov ľudského organizmu
  Špecifikácia:
  kardiorespiračného, hemopoetického, lymfatického, gastrointestinálneho, uropoetického, pohlavného, nervového, pohybového, endokrinného systému, chorôb novorodenca, kože a zmyslových orgánov a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve - kódovanie, registrácia, elektronické spracovanie údajov a ďalšie hlásenie infekčných a nádorových, prípadne ďalších ochorení
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 7 aplikácia vyšetrovacích metód, analýz a diagnostika v patologickej anatómii
  Špecifikácia:
  aplikácia vyšetrovacích metód, interpretácie nálezov a diagnostika napr.: bioptická histologická diagnostika s využitím histologických, histochemických a imunohistochemických metód; bioptická cytologická diagnostika, cytologické vyšetrenia z negynekologickej cytológie; pitvy a nekroptická diagnostika, vrátane pitiev detí a ich nekroptických histopatologických vyšetrení; analýza klinických a laboratórnych nálezov, schopnosť racionálnej indikácie použitých laboratórnych postupov a následná tvorba algoritmov diagnostického postupu v bioptickej diagnostike; posúdenie reprezentatívnosti vyšetrovanej vzorky, limity jej diagnostickej výpovede a určenia postupu pre jej vyšetrenie na špecializovanom pracovisku; interpretácie nekroptických nálezov v kontexte klinicko-laboratórnych nálezov a hodnotenia úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 manažovanie práce na pracoviskách patológie
  Špecifikácia:
  uplatňovanie mechanizmov externej a internej evalvácie kvality práce pod.
 • stupeň EKR 7 konzultačná činnosť

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie