Pôrodná asistentka bez špecializácie

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pôrodná asistentka bez špecializácie

Pôrodná asistentka bez špecializácie samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s poskytovaním pôrodnej asistencie vrátane ošetrovateľskej starostlivosti ženám, tehotným ženám, rodičkám, šestonedieľkam, novorodencom, rodinám a komunitám. Realizuje pracovné činnosti v oblasti prevencie, edukácie a poradenstva. Participuje na riadení, výskume, vzdelávaní, zavádzaní a hodnotení systému kvality v pôrodnej asistencii.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom v znení vyhlášky č. 470/2006 Z.z.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
Právny predpis:
Povinná odborná prax a súvislá odborná prax je súčasťou odbornej prípravy a vzdelávania.
ISCO-08 2222 - Špecialisti v pôrodníctve
SK ISCO-08 2222004 - Pôrodná asistentka bez špecializácie
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Pôrodná asistentka

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 anatómia a fyziológia človeka
  Špecifikácia:
  všeobecná anatómia a fyziológia; anatómia a fyziológia vonkajších a vnútorných ženských pohlavných orgánov a prsníkov; vývin a vývinové anomálie ženských pohlavných orgánov
 • stupeň EKR 6 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  napr. pediatria s osobitným zreteľom na novorodencov; základy zo všeobecnej chirurgie, vnútorného lekárstva, urológie, anestéziológie a intenzívnej medicíny, sexuológie, hygieny, preventívneho lekárstva, algeziológie, klinickej genetiky, neonatológie, embryológie, bakteriológie, virológie a parazitológie, biofyziky, biochémie a rádiológie
 • stupeň EKR 6 diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v gynekológii a pôrodníctve
  Špecifikácia:
  napr. palpačné, vaginálne a rektálne vyšetrenie; aspekcia pomocou pošvových zrkadiel; kolposkopia; kuldoskopia; ultrazvukové vyšetrenie; funkčná a onkologická cytológia; cystoskopia; urodynamika; uretrocystografia; vaginoskopia; hysteroskopia; rektoskopia; laparoskopia; mamografia; punkcia; biopsia; kardiotokografické vyšetrenie; pertubácia; amniocentéza; biopsia choriových klkov; vyšetrenie fetoplacentárnej cirkulácie; cervikometria
 • stupeň EKR 6 liekové formy, farmakológia
  Špecifikácia:
  terapeutické hladiny liečiv; žiaduce a nežiaduce účinky liečiv; liekové interakcie; toxicita; špecifiká a zásady farmakoterapie v gynekológii a pôrodníctve
 • stupeň EKR 6 psychológia
  Špecifikácia:
  prežívanie; správanie; kognitívne procesy; osobnosť v zdraví a chorobe; psychologické aspekty v jednotlivých vývinových štádiách ženy, chorobe, tehotenstve, pri pôrode a v šestonedelí; prenatálna psychológia
 • stupeň EKR 6 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie so ženou/pacientkou, podpornou osobou a rodinou; psychologický prístup k žene/pacientke a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 zdravotnícka etika
  Špecifikácia:
  etické princípy; etické dilemy v gynekológii a pôrodníctve
 • stupeň EKR 6 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 6 etiológia, patogenéza a patofyziológia chorôb v gynekológii a pôrodníctve
 • stupeň EKR 6 klinický obraz chorôb, stavov a úrazov v gynekológii a pôrodníctve
  Špecifikácia:
  napr. poruchy menštruačného cyklu; poruchy fertility; zápaly ženských pohlavných orgánov; endometrióza; adenomyóza; prekancerózy; nádory ženských pohlavných orgánov a prsníkov; sexuálne dysfunkcie; gynekologické choroby v detskom a dospievajúcom veku; náhle príhody a úrazy v gynekológii, pôrodníctve a šestonedelí; pôrod panvovým koncom; poruchy trvania tehotenstva; viacpočetné tehotenstvo; mimomaternicová tehotenstvo; patologické tehotenstvo; nepravidelnosť panvy; nepravidelnosti plodového vajca; ohrozenie prenatálneho dieťaťa v tehotenstve a počas pôrodu; poruchy pôrodnej činnosti; nepravidelné polohy prenatálneho dieťaťa; poruchy pôrodného mechanizmu a deflexia hlavičky; nepravidelnosť tretej pôrodnej doby; pôrodné poranenia; umelé prerušenie tehotnosti; spontánny potrat; kritické situácie a náhle úmrtie ženy v tehotenstve, pri pôrode a v šestonedelí
 • stupeň EKR 6 fyziológia tehotenstva, pôrodu a šestonedelia
  Špecifikácia:
  oplodnenie; diagnostika tehotenstva; vývin prenatálneho dieťaťa; plodové vajce; zmeny v organizme počas tehotenstva; pôrodné cesty; fyzikálne vyšetrenie tehotnej ženy, ženy pred pôrodom, po pôrode a v období šestonedelia; fyziologický priebeh tehotenstva; fyziologický mechanizmus pôrodu; tlmenie pôrodnej bolesti; fyziologický priebeh šestonedelia
 • stupeň EKR 6 patológia tehotenstva, pôrodu a šestonedelia
  Špecifikácia:
  tehotenská gestóza; chronické choroby tehotnej ženy; eklampsia; HELLP syndróm; patológia placenty, plodových blán, plodovej vody a dĺžky tehotenstva; nepravidelnosti a patológia pupočníka; predčasný pôrod; prekotný pôrod; predčasný odtok plodovej vody; poruchy vypudzovacích síl; operácie ukončujúce tehotenstvo a pôrod; patologické krvácanie; popôrodné poranenia; zápalové komplikácie v pôrodníctve a šestonedelí; vývinové prenatálne choroby a poruchy; vnútromaternicová smrť
 • stupeň EKR 6 ošetrovateľstvo v gynekológii a pôrodnej asistencii
  Špecifikácia:
  ošetrovateľský proces u ženy so zápalovými a onkologickými chorobami ženských pohlavných orgánov a prsníkov; sexuálnymi prenosnými chorobami; inkontinenciou moču, poruchami menštruačného cyklu, pri endometrióze, sterilite, krvácaní vo fertilnom veku, náhlych príhodách, akútnych zápalových a úrazových stavoch v gynekológii, pôrodníctve a šestonedelí; metrorágii, v predoperačnej a pooperačnej starostlivosti, klimaktériu, postmenopauzálnej osteoporóze; ošetrovateľský proces u ženy s fyziologickým a patologickým priebehom tehotenstva, pôrodu a šestonedelia, závislej na návykových látkach a HIV pozitívnej; ošetrovateľský proces u novorodenca, dieťaťa a dospievajúceho dievčaťa s gynekologickým problémom
 • stupeň EKR 6 výživa a dietetika s osobitným zreteľom na ženu, novorodenca a dojča
  Špecifikácia:
  výživa; odporúčané výživové dávky; skladba potravy; makronutrienty a mikronutrienty vo vzťahu k reprodukčnému zdraviu; diétny systém; nutričná anamnéza; liečebná výživa; výživa ženy počas tehotenstva, šestonedelia, dojčenia, v klimaktériu a postmenopauze; alternatívne stravovanie v tehotenstvei; výživa novorodenca a dojčaťa
 • stupeň EKR 6 prevencia ochorení, stavov a úrazov v gynekológii a pôrodníctve
  Špecifikácia:
  preventívne programy podpory reprodukčného zdravia; sekundárna a terciárna prevencia v gynekologickom ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii
 • stupeň EKR 6 sociológia a sociálno-medicínske problémy
  Špecifikácia:
  sociológia zdravia a choroby; sociálna štruktúra; sociálna stratifikácia; sociológia zdravotníckych zariadení a povolaní; sociálna zmena; pracovná skupina; sociológia manželstva a rodiny; sociálne determinanty reprodukčného zdravia; sociálna kontrola; sociálna patológia; medicinizácia; dobrovoľnícky sektor
 • stupeň EKR 6 metódy prípravy na pôrod
  Špecifikácia:
  monitoring zdravotného stavu rodičky a prenatálneho dieťaťa; fyzická a psychická príprava na pôrod; techniky zmierňovania pôrodných bolestí a správneho dýchania; technické vybavenie v pôrodnej sále
 • stupeň EKR 6 edukácia a poradenstvo
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia – napr. správna životospráva; sexuálne zdravie; antikoncepcia; hygiena; samovyšetrovanie prsníkov; meranie bazálnej teploty; plánovanie rodiny; príprava na rodičovstvo; poradenstvo pre tehotné ženy; psychofyzická príprava na pôrod; perineálna masáž; laktačné poradenstvo; starostlivosť o novorodenca; liečebná gymnastika
 • stupeň EKR 6 zdravotnícke poisťovníctvo a organizácia zdravotníctva
 • stupeň EKR 6 zdravotnícka a ošetrovateľská dokumentácia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 6 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 6 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 6 vykonávanie odborných pracovných činností v gynekologickom ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii
  Špecifikácia:
  vykonávanie odborných pracovných činností v gynekologickom ošetrovateľstve napr. gynekologické vyšetrenie a vyšetrenie prsníkov; odber biologického materiálu; identifikovanie a uspokojovanie potrieb ženy; meranie a zaznamenávanie fyziologických funkcií, preväzovanie a ošetrovanie rán; zavádzanie permanentného močového katétra a rektálnej rúrky, starostlivosť o permanentný močový katéter a intravenóznu kanylu; aplikovanie kyslíkovej liečby, enterálnej a parenterálnej výživy a liečivých kúpeľov; podávanie liekov; aplikácia injekcií; vykonávanie odborných pracovných činností v pôrodnej asistencii napr. realizovanie gravidometrie a pelvimetrie; príprava tehotnej ženy na vonkajšie a vnútorné pôrodnícke vyšetrenie a prenatálne vyšetrenie; vykonanie pôrodníckeho vyšetrenia; sledovanie oziev, polohy a pohybov prenatálneho dieťaťa; vykonanie fyzickej a psychickej prípravy ženy na pôrod; prijatie rodičky na pôrodnú sálu; sledovanie odtoku, farby a množstva plodovej vody; sledovanie pôrodnej bolesti; odporúčanie odľahčovacích manévrov; sledovanie blán a placenty; ošetrovanie popôrodných poranení; vykonanie ošetrenia novorodenca; bonding; priloženie novorodenca k prsníku; vedenie ošetrovateľskej dokumentácie
 • stupeň EKR 6 odvedenie pôrodov
 • stupeň EKR 6 asistovanie pri kliešťovom pôrode
 • stupeň EKR 6 poskytovanie starostlivosti o šestonedieľku
  Špecifikácia:
  monitorovanie fyziologických funkcií, sledovanie involúcie maternice, krvácania, lochií, nástup laktácie a hojenie pôrodných poranení; sledovanie psychického stavu
 • stupeň EKR 6 poskytovanie starostlivosti o novorodencov
  Špecifikácia:
  vykonanie prvého ošetrenia novorodenca; realizovanie ošetrovateľskej starostlivosti o donoseného, nedonoseného a prenášaného novorodenca, novorodenca s nízkou pôrodnou hmotnosťou a patologického novorodenca
 • stupeň EKR 6 edukácia ženy/pacientky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľaNariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie