Sestra špecialistka v anesteziológii a intenzívnej starostlivosti

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Sestra špecialistka v anesteziológii a intenzívnej starostlivosti

Sestra špecialistka v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti vykonáva špecializované pracovné činnosti v poskytovaní komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti zamerané na intenzívne sledovanie, monitorovanie fyziologických funkcií a prejavov kriticky chorých, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánov alebo orgánových systémov. Zabezpečuje aj anestetickú starostlivosť pri vykonávaní diagnostických a liečebných výkonov operačnej a neoperačnej povahy.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom v znení vyhlášky č. 470/2006 Z.z.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 1 rok
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 1 roka a 6 mesiacov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore anesteziológia a intenzívna starostlivosť uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2221 - Špecialisti v ošetrovateľstve
SK ISCO-08 2221002 - Sestra špecialistka v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Sestra špecialistka

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 6 zdravotnícka etika
  Špecifikácia:
  etický kódex sestry, práva pacientov
 • stupeň EKR 6 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 6 anatómia, fyziológia a patológia kritických stavov detí a dospelých
 • stupeň EKR 6 anestéziológia, špecifiká anestézie v jednotlivých odboroch
  Špecifikácia:
  v pediatrii, geriatrii, gynekológii a pôrodníctve, v neurochirurgii, hrudníkovej chirurgii, transplantológii a pod.
 • stupeň EKR 6 princípy starostlivosti pred, počas a po anestézii, vedenie zdravotnej dokumentácie
 • stupeň EKR 6 intenzívna medicína, intenzívna ošetrovateľská starostlivosť a liečba kriticky chorých
  Špecifikácia:
  intenzívna medicína, intenzívna ošetrovateľská starostlivosť a liečba kriticky chorých, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánových systémov
 • stupeň EKR 6 postupy resuscitácie novorodenca
 • stupeň EKR 6 štandardizácia resuscitácie a intenzívnej starostlivosti
  Špecifikácia:
  postupy sledovania a hodnotenia kvality resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 teórie a konceptuálne modely ošetrovateľstva aplikované na intenzívnu starostlivosť
  Špecifikácia:
  vybrané konceptuálne modely a teórie ošetrovateľstva
 • stupeň EKR 6 postupy komplexnej individualizovanej ošetrovateľskej starostlivosti
  Špecifikácia:
  zameranie na intenzívne sledovanie, monitorovanie, ošetrovanie a liečenie, za účelom predchádzania zlyhania životných funkcií, o kriticky chorých a darcov, realizovaná metódou ošetrovateľského procesu; ošetrovateľská dokumentácia
 • stupeň EKR 6 princípy bazálnej stimulácie
 • stupeň EKR 6 farmakológia a liečebná výživa vzťahujúca sa na stavy vyžadujúce intenzívnu starostlivosť
 • stupeň EKR 6 algeziológia a paliatívna starostlivosť
 • stupeň EKR 6 postupy rehabilitačného ošetrovateľstva
  Špecifikácia:
  zameranie na zabránenie komplikácií z fyziologickej imobility a postupy kinestetiky zamerané na podporu zdravia
 • stupeň EKR 6 edukačný proces
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
 • stupeň EKR 6 prístrojová technika v anestéziológii a intenzívnej medicíne a jej použitie
 • stupeň EKR 6 techniky profesionálnej komunikácie v ošetrovateľstve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 vedecký výskum v špecializačnom odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 6 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 6 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 6 vykonávanie ošetrovateľských výkonov súvisiacich s diagnostickými a liečebnými výkonmi, v spolupráci s lekárom
  Špecifikácia:
  rozšírená resuscitácia, kardioverzia, dočasná kardiostimulácia, externá defibrilácia, kanylácia centrálnej žily, kanylácia tepny, zabezpečenie dýchacích ciest bez pomôcok, intubácia, perkutánna tracheostómia, bronchiálna laváž, bronchoskopia a fibroskopia, punkcia hrudníka, hrudná drenáž, zavádzanie žalúdočnej sondy, zavádzanie enterálnej a balónikovej sondy, katetrizácia močového mechúra u muža a detí, lumbálna punkcia, jugulárna oxymetria, pľúcny katéter, infúzna terapia, transfúzna terapia, umelá výživa, parenterálna výživa, all in one, monitorovanie – invazívne a neinvazívne (AP, PCWP, ICP, srdcový výdaj (CO), saturácia kyslíka, kapnometria (pCO2)
 • stupeň EKR 6 odber biologického materiálu na vyšetrenie
  Špecifikácia:
  biochemické, mikrobiologické, hematologické
 • stupeň EKR 6 vykonávanie celkovej anestézie v spolupráci s lekárom
  Špecifikácia:
  v detskom veku, u starých ľudí, v gynekológii a pôrodníctve, v neurochirurgii, v cievnej chirurgii, v brušnej chirurgii, v úrazovej chirurgii, pri komplikáciách jednotlivých ochorení
 • stupeň EKR 6 vykonávanie miestnej anestézie v spolupráci s lekárom
  Špecifikácia:
  regionálne a nervové blokády, epidurálna, spinálna anestézia
 • stupeň EKR 6 vykonávanie špecializovaných výkonov
  Špecifikácia:
  meranie a zaznamenávanie nameraných hodnôt vitálnych funkcii do zdravotnej dokumentácie: srdcový výdaj – invazívne tlaky, centrálny venózny, arteriálny, pľúcny, intrakraniálny, intrakardiálny, intraabdominálny; termoregulácia – centrálna, periférna; oxygenácia (sat.O2- pulzným oxymetrom); vyšetrenie zreníc a pod.
 • stupeň EKR 6 edukácia pacienta a rodiny
  Špecifikácia:
  edukačný proces z aspektu intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 vykonávanie techník a postupov resuscitácie
 • stupeň EKR 6 starostlivosť o prístroje a pomôcky
  Špecifikácia:
  anestéziologické inštrumentárium, pomôcky a prístroje k anestézii, resuscitácii a intenzívnej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 využívanie techník efektívnej komunikácie v ošetrovateľstve
  Špecifikácia:
  verbálna, neverbálna komunikácia; asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov
 • stupeň EKR 6 aplikácia metódy ošetrovateľského procesu
  Špecifikácia:
  jeho jednotlivých krokov, vedenie dokumentácie v špeciálnych podmienkach intenzívnej starostlivosti, pri poruchách funkcie orgánov a systémov v intenzívnej medicíne, algeziológii, transplantológii
 • stupeň EKR 6 vykonávanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta
  Špecifikácia:
  po KPR, s respiračnou insuficienciou, s obehovým zlyhaním, s kraniocerebrálnym poranením, s náhlou príhodou brušnou, s náhlou príhodou hrudnou, s polytraumou, s akútnou intoxikáciou, s poruchou koagulačného systému, so zlyhaním pečene, s poruchou žliaz s vnútornou sekréciou –diabetická kóma, hypoglykemická kóma, s multiorgánovým zlyhaním, po cievnej operácii, stav po karotickej endoarterektómii, aorto-by-femorálnom by passe, s bolesťou, o darcu a pod.
 • stupeň EKR 6 manipulácia s technickými zariadeniami
  Špecifikácia:
  zapojenie ventilátorov na umelú pľúcnu ventiláciu, nastavenie základných parametrov, zapojenie a nastavenie základných parametrov zvlhčovačov, manipulácia s monitorom - základné nastavenie, alarmy, manipulácia s infúznou pumpou a lineárnym dávkovačom, manipulácia s anesteziologickými prístrojmi, manipulácia s odsávacím zariadením a s defibrilátorom

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie