Sestra bez špecializácie

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Sestra bez špecializácie

Sestra bez špecializácie poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť pacientom na lôžkovom oddelení, v ambulancii, v komunite, v domácom prostredí a v inom prirodzenom sociálnom prostredí osoby a zaoberá sa komplexnou ošetrovateľskou starostlivosťou o chorých vo všetkých vekových obdobiach.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom v znení vyhlášky č. 470/2006 Z.z.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
Právny predpis:
Povinná odborná prax a súvislá odborná prax je súčasťou odbornej prípravy a vzdelávania v rozsahu 2 300 hodín.
ISCO-08 2221 - Špecialisti v ošetrovateľstve
SK ISCO-08 2221014 - Sestra bez špecializácie
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Sestra špecialistka

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 liekové formy, farmakológia
  Špecifikácia:
  všeobecná farmakológia, liekové formy, spôsoby aplikácie, pravidlá manipulácie s látkami, interakcie liečiv, žiaduce a nežiaduce účinky liekov
 • stupeň EKR 6 výskum v ošetrovateľstve
  Špecifikácia:
  základy vedeckého výskumu, EBN
 • stupeň EKR 6 manažment v ošetrovateľstve
  Špecifikácia:
  základy manažmentu, kvalita, ISO normy a štandardizácia ošetrovateľskej starostlivosti, riadená starostlivosť, zdravotné poistenie, e-Health, DRG
 • stupeň EKR 6 ošetrovateľstvo, všeobecné zásady zdravotníctva a ošetrovateľstva
  Špecifikácia:
  ošetrovateľstvo ako vedný odbor, koncepcia, autonómia, predmet, povaha profesie, hodnotový systém, terminológia, interdisciplinárny charakter, historický vývoj a vzdelávanie; procesuálne aspekty, základné ľudské potreby, metaparadigma, konceptuálne modely a teórie, osoba, zdravie, prostredie a ošetrovateľská starostlivosť; vybrané konceptuálne modely, formy a metódy poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, rola sestry, kompetencie, regulované povolanie a registrácia; filozofia zmeny v ošetrovateľstve, transkultúrne ošetrovateľstvo, kvalita a štandardizácia ošetrovateľskej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 potreby pacientov a ošetrovateľský proces
  Špecifikácia:
  ľudské potreby, potreby modifikované chorobou, uspokojovanie potrieb, ošetrovateľský proces a jeho fázy, kritické myslenie, ošetrovateľská diagnóza
 • stupeň EKR 6 zásady ošetrovateľstva vo vzťahu k všeobecnej medicíne a k špecializovanej medicíne
  Špecifikácia:
  vnútorné lekárstvo, interné ošetrovateľstvo, symptomatológia a klinika vnútorných chorôb, diagnostické a terapeutické metódy s dôrazom na proces ošetrovania, metóda ošetrovateľského procesu a jeho špecifiká, vybrané konceptuálne modely, manažment a kvalita ošetrovateľskej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 zásady ošetrovateľstva vo vzťahu k všeobecnej chirurgii a k špecializovanej chirurgii
  Špecifikácia:
  všeobecná a špeciálna chirurgia, chirurgické ošetrovateľstvo, anestézia a algeziológia, perioperačná starostlivosť, symptomatológia a klinika chorôb, diagnostické a terapeutické metódy s dôrazom na proces ošetrovania, metóda ošetrovateľského procesu a jeho špecifiká, vybrané konceptuálne modely, manažment a kvalita ošetrovateľskej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 zásady ošetrovateľstva vo vzťahu k starostlivosti o dieťa a k pediatrii
  Špecifikácia:
  pediatria, pediatrické ošetrovateľstvo, vývinové obdobia detského veku, symptomatológia a klinika detských chorôb, diagnostické a terapeutické metódy s dôrazom na proces ošetrovania, metóda ošetrovateľského procesu a jeho špecifiká, vybrané konceptuálne modely, manažment a kvalita ošetrovateľskej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 zásady ošetrovateľstva vo vzťahu k starostlivosti o ženu a matku
  Špecifikácia:
  gynekológia a pôrodníctvo, gynekologické ošetrovateľstvo, symptomatológia a klinika gynekologických chorôb, diagnostické a terapeutické metódy s dôrazom na proces ošetrovania, metóda ošetrovateľského procesu a jeho špecifiká, vybrané konceptuálne modely, manažment a kvalita ošetrovateľskej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 zásady ošetrovateľstva vo vzťahu k duševnému zdraviu a k psychiatrii
  Špecifikácia:
  psychiatria, psychiatrické ošetrovateľstvo, duševné zdravie, symptomatológia a klinika psychiatrických chorôb, diagnostické a terapeutické metódy s dôrazom na proces ošetrovania, metóda ošetrovateľského procesu a jeho špecifiká, vybrané konceptuálne modely, manažment a kvalita ošetrovateľskej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 zásady ošetrovateľstva vo vzťahu k starostlivosti o starých ľudí a ku geriatrii
  Špecifikácia:
  geriatria, geriatrické ošetrovateľstvo, tanatológia, symptomatológia a klinika geriatrických chorôb, diagnostické a terapeutické metódy s dôrazom na proces ošetrovania, metóda ošetrovateľského procesu a jeho špecifiká, vybrané konceptuálne modely, manažment a kvalita ošetrovateľskej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 zásady ošetrovateľstva vo vzťahu k starostlivosti vo vybraných medicínskych odboroch
  Špecifikácia:
  neurológia, onkológia, oftalmológia, infektológia, dermatológia, otorinolaryngológia, symptomatológia a klinika vybraných chorôb, diagnostické a terapeutické metódy s dôrazom na proces ošetrovania, metóda ošetrovateľského procesu a jeho špecifiká, vybrané konceptuálne modely, manažment a kvalita ošetrovateľskej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 zásady ošetrovateľstva vo vzťahu k ambulantnej, domácej ošetrovateľskej starostlivosti a v komunite
  Špecifikácia:
  ambulantná, domáca a komunitná ošetrovateľská starostlivosť; špecifické a rizikové skupiny, špecifiká ošetrovateľského procesu, manažment a kvalita ošetrovateľskej starostlivosti, ADOS, hospic, ošetrovateľské domy a pod.
 • stupeň EKR 6 anatómia a fyziológia, patológia, klinická propedeutika
 • stupeň EKR 6 bakteriológia, virológia, parazitológia, hygiena
 • stupeň EKR 6 biofyzika, biochémia, rádiológia
 • stupeň EKR 6 preventívna medicína, zdravotná výchova
  Špecifikácia:
  princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov, dietetika a diétny systém, základná terminológia, programy zamerané na zdravie, formy, metódy a prostriedky výchovy k zdraviu
 • stupeň EKR 6 profesijná etika
  Špecifikácia:
  etický kódex sestry, etické princípy a normy, dilemy, etika biomedicínskeho výskumu, eutanázia
 • stupeň EKR 6 administratívne postupy v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  IKT prostredie, vedenie ošetrovateľskej a zdravotníckej dokumentácie
 • stupeň EKR 6 psychológia, sociológia, techniky profesionálnej komunikácie v ošetrovateľstve
  Špecifikácia:
  bio-psycho-sociálna dimenzia človeka, osobnosť, jednotlivec, skupina, socializácia, techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; empatia, asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 základy pedagogiky a edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  edukačný proces v ošetrovateľstve, metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
 • stupeň EKR 6 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej, vrátane ošetrovateľskej starostlivosti
  Špecifikácia:
  sociálna a zdravotnícka legislatíva, právne aspekty ošetrovateľstva, zdravotnícke právo, charta práv, práva pacientov, zákonné normy, trestnoprávna zodpovednosť, odborná spôsobilosť

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 6 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 6 vykonávanie ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu
  Špecifikácia:
  aplikovanie ošetrovateľského procesu v jeho jednotlivých krokoch u detí, žien, dospelých a starých ľudí
 • stupeň EKR 6 identifikovanie, zabezpečovanie, uspokojovanie potrieb ošetrovateľskej starostlivosti osobe, rodine, komunite v zdraví, chorobe a umieraní vrátane detí a novorodencov
 • stupeň EKR 6 organizovanie a zabezpečenie plnenia intervencií
  Špecifikácia:
  organizovanie a zabezpečenie plnenia intervencií v poradí, ktoré zodpovedá potrebám osoby a je v súlade s liečebným plánom určeným lekárom, ak osoba potrebuje lekársku starostlivosť
 • stupeň EKR 6 podporovanie, presadzovanie a obhajovanie potrieb a práv osôb
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie a vykonávanie činností súvisiacich s prijatím, prepustením, preložením alebo úmrtím osôb
 • stupeň EKR 6 vedenie ošetrovateľskej dokumentácie
  Špecifikácia:
  kontrolovanie a analyzovanie záznamov v dokumentácii, na základe dokumentácie vykazovanie činností pre potreby zdravotníckych poisťovní a štatistiky
 • stupeň EKR 6 používanie posudzovacích stupníc v ošetrovateľstve
  Špecifikácia:
  hodnotenie sebestačnosti osoby, rizika dekubitov a iné
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie poskytovania kontinuálnej ošetrovateľskej starostlivosti osobe po prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti do domácej ošetrovateľskej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí a v inom prirodzenom prostredí osoby
 • stupeň EKR 6 odporúčanie zdravotnej starostlivosti a spolupráce s inými fyzickými osobami a právnickými osobami
  Špecifikácia:
  odporúčanie zdravotnej starostlivosti a spolupráce s inými fyzickými osobami a právnickými osobami v prípade potreby
 • stupeň EKR 6 poskytovanie informácií súvisiacich s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v potrebnom rozsahu osobe, rodine alebo komunite
 • stupeň EKR 6 poskytovanie prvej pomoci
 • stupeň EKR 6 uskutočňovanie ošetrovateľského výskumu
  Špecifikácia:
  monitorovanie požiadaviek na výskum v ošetrovateľskej praxi, realizovanie a využívanie výsledkov v praxi
 • stupeň EKR 6 využívanie techník efektívnej komunikácie v ošetrovateľstve
 • stupeň EKR 6 edukácia osoby, rodiny, komunity o ošetrovateľskej starostlivosti s dôrazom na sebestačnosť
 • stupeň EKR 6 koordinácia spolupráce členov ošetrovateľského tímu
  Špecifikácia:
  zdravotníckeho asistenta a sanitára
 • stupeň EKR 6 kooperácia s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi
 • stupeň EKR 6 podieľanie sa na ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie hygieny prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení používaných pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti
  Špecifikácia:
  podľa potreby a stupňa náročnosti vykonanie dezinfekcie a sterilizácie
 • stupeň EKR 6 zabezpečenie dodržiavania bezpečného prostredia osoby a ochranu jej intimity pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 konzultácie o používaní voľnopredajných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
 • stupeň EKR 6 meranie, sledovanie a interpretácia zistených numerických a klinických údajov fyziologických a vitálnych funkcií osoby v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 orientačné vyšetrenie zrakovej ostrosti pomocou optotypov a ostrosti sluchu
 • stupeň EKR 6 vykonávanie ošetrovateľskej rehabilitácie a podieľanie sa na prevencii porúch z imobility
 • stupeň EKR 6 hodnotenie a ošetrenie porúch celistvosti kože a slizníc
 • stupeň EKR 6 aplikácia zábalov a obkladov
 • stupeň EKR 6 odsávanie sekrétov z dýchacích ciest
 • stupeň EKR 6 ošetrenie drénov, periférnych katétrov a centrálnych katétrov, epidurálnych, permanentných močových katétrov, kanýl a stómií
 • stupeň EKR 6 na základe indikácie lekára príprava osoby na diagnostické a terapeutické výkony a poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti počas týchto výkonov a po ich skončení
  Špecifikácia:
  odoberanie biologického materiálu, meranie fyziologických a vitálnych funkcií, preväzovanie a ošetrovanie rany s výnimkou rán, ktoré svojim priebehom hojenia vyžadujú zásah lekára, zavádzanie žalúdočnej a dvanástnikovej sondy, permanentného močového katétra u žien a rektálnej rúrky, aplikovanie kyslíkovej liečby, enterálnej výživy, klystíru, liečivých kúpeľov, vykonanie kontinuálnej abdominálnej peritoneálnej dialýzy, podávanie liekov všetkými dostupnými formami - intravenózne lieky a parenterálna výživa na základe písomného poverenia lekára; vykonávanie funkčnej diagnostiky
 • stupeň EKR 6 poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v spolupráci s lekárom
  Špecifikácia:
  zavádzanie močového katétra u detí a mužov, pri chirurgických výkonoch, endoskopických vyšetreniach, invazívnych a neinvazívnych výkonoch, podávaní kontrastných látok intravenóznou formou, pri podávaní transfúznych liekov a prípravkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie