Sestra bez špecializácie

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Sestra bez špecializácie poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť pacientom na lôžkovom oddelení, v ambulancii, v komunite, v domácom prostredí a v inom prirodzenom sociálnom prostredí osoby a zaoberá sa komplexnou ošetrovateľskou starostlivosťou o chorých vo všetkých vekových obdobiach.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
SKKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom v znení vyhlášky č. 470/2006 Z.z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
Právny predpis:
Povinná odborná prax a súvislá odborná prax je súčasťou odbornej prípravy a vzdelávania v rozsahu 2 300 hodín.
ISCO-08
2221 - Špecialisti v ošetrovateľstve
SK ISCO-08
2221014 - Sestra bez špecializácie
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Sestra špecialistka

Kompetencie

komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
manuálna zručnosť
V
samostatnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
liekové formy, farmakológia
Špecifikácia:
všeobecná farmakológia, liekové formy, spôsoby aplikácie, pravidlá manipulácie s látkami, interakcie liečiv, žiaduce a nežiaduce účinky liekov
6
výskum v ošetrovateľstve
Špecifikácia:
základy vedeckého výskumu, EBN
6
manažment v ošetrovateľstve
Špecifikácia:
základy manažmentu, kvalita, ISO normy a štandardizácia ošetrovateľskej starostlivosti, riadená starostlivosť, zdravotné poistenie, e-Health, DRG
6
ošetrovateľstvo, všeobecné zásady zdravotníctva a ošetrovateľstva
Špecifikácia:
ošetrovateľstvo ako vedný odbor, koncepcia, autonómia, predmet, povaha profesie, hodnotový systém, terminológia, interdisciplinárny charakter, historický vývoj a vzdelávanie; procesuálne aspekty, základné ľudské potreby, metaparadigma, konceptuálne modely a teórie, osoba, zdravie, prostredie a ošetrovateľská starostlivosť; vybrané konceptuálne modely, formy a metódy poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, rola sestry, kompetencie, regulované povolanie a registrácia; filozofia zmeny v ošetrovateľstve, transkultúrne ošetrovateľstvo, kvalita a štandardizácia ošetrovateľskej starostlivosti
6
potreby pacientov a ošetrovateľský proces
Špecifikácia:
ľudské potreby, potreby modifikované chorobou, uspokojovanie potrieb, ošetrovateľský proces a jeho fázy, kritické myslenie, ošetrovateľská diagnóza
6
zásady ošetrovateľstva vo vzťahu k všeobecnej medicíne a k špecializovanej medicíne
Špecifikácia:
vnútorné lekárstvo, interné ošetrovateľstvo, symptomatológia a klinika vnútorných chorôb, diagnostické a terapeutické metódy s dôrazom na proces ošetrovania, metóda ošetrovateľského procesu a jeho špecifiká, vybrané konceptuálne modely, manažment a kvalita ošetrovateľskej starostlivosti
6
zásady ošetrovateľstva vo vzťahu k všeobecnej chirurgii a k špecializovanej chirurgii
Špecifikácia:
všeobecná a špeciálna chirurgia, chirurgické ošetrovateľstvo, anestézia a algeziológia, perioperačná starostlivosť, symptomatológia a klinika chorôb, diagnostické a terapeutické metódy s dôrazom na proces ošetrovania, metóda ošetrovateľského procesu a jeho špecifiká, vybrané konceptuálne modely, manažment a kvalita ošetrovateľskej starostlivosti
6
zásady ošetrovateľstva vo vzťahu k starostlivosti o dieťa a k pediatrii
Špecifikácia:
pediatria, pediatrické ošetrovateľstvo, vývinové obdobia detského veku, symptomatológia a klinika detských chorôb, diagnostické a terapeutické metódy s dôrazom na proces ošetrovania, metóda ošetrovateľského procesu a jeho špecifiká, vybrané konceptuálne modely, manažment a kvalita ošetrovateľskej starostlivosti
6
zásady ošetrovateľstva vo vzťahu k starostlivosti o ženu a matku
Špecifikácia:
gynekológia a pôrodníctvo, gynekologické ošetrovateľstvo, symptomatológia a klinika gynekologických chorôb, diagnostické a terapeutické metódy s dôrazom na proces ošetrovania, metóda ošetrovateľského procesu a jeho špecifiká, vybrané konceptuálne modely, manažment a kvalita ošetrovateľskej starostlivosti
6
zásady ošetrovateľstva vo vzťahu k duševnému zdraviu a k psychiatrii
Špecifikácia:
psychiatria, psychiatrické ošetrovateľstvo, duševné zdravie, symptomatológia a klinika psychiatrických chorôb, diagnostické a terapeutické metódy s dôrazom na proces ošetrovania, metóda ošetrovateľského procesu a jeho špecifiká, vybrané konceptuálne modely, manažment a kvalita ošetrovateľskej starostlivosti
6
zásady ošetrovateľstva vo vzťahu k starostlivosti o starých ľudí a ku geriatrii
Špecifikácia:
geriatria, geriatrické ošetrovateľstvo, tanatológia, symptomatológia a klinika geriatrických chorôb, diagnostické a terapeutické metódy s dôrazom na proces ošetrovania, metóda ošetrovateľského procesu a jeho špecifiká, vybrané konceptuálne modely, manažment a kvalita ošetrovateľskej starostlivosti
6
zásady ošetrovateľstva vo vzťahu k starostlivosti vo vybraných medicínskych odboroch
Špecifikácia:
neurológia, onkológia, oftalmológia, infektológia, dermatológia, otorinolaryngológia, symptomatológia a klinika vybraných chorôb, diagnostické a terapeutické metódy s dôrazom na proces ošetrovania, metóda ošetrovateľského procesu a jeho špecifiká, vybrané konceptuálne modely, manažment a kvalita ošetrovateľskej starostlivosti
6
zásady ošetrovateľstva vo vzťahu k ambulantnej, domácej ošetrovateľskej starostlivosti a v komunite
Špecifikácia:
ambulantná, domáca a komunitná ošetrovateľská starostlivosť; špecifické a rizikové skupiny, špecifiká ošetrovateľského procesu, manažment a kvalita ošetrovateľskej starostlivosti, ADOS, hospic, ošetrovateľské domy a pod.
6
anatómia a fyziológia, patológia, klinická propedeutika
6
bakteriológia, virológia, parazitológia, hygiena
6
biofyzika, biochémia, rádiológia
6
preventívna medicína, zdravotná výchova
Špecifikácia:
princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov, dietetika a diétny systém, základná terminológia, programy zamerané na zdravie, formy, metódy a prostriedky výchovy k zdraviu
6
profesijná etika
Špecifikácia:
etický kódex sestry, etické princípy a normy, dilemy, etika biomedicínskeho výskumu, eutanázia
6
administratívne postupy v zdravotníctve
Špecifikácia:
IKT prostredie, vedenie ošetrovateľskej a zdravotníckej dokumentácie
6
psychológia, sociológia, techniky profesionálnej komunikácie v ošetrovateľstve
Špecifikácia:
bio-psycho-sociálna dimenzia človeka, osobnosť, jednotlivec, skupina, socializácia, techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; empatia, asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
6
základy pedagogiky a edukácia pacienta
Špecifikácia:
edukačný proces v ošetrovateľstve, metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
6
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej, vrátane ošetrovateľskej starostlivosti
Špecifikácia:
sociálna a zdravotnícka legislatíva, právne aspekty ošetrovateľstva, zdravotnícke právo, charta práv, práva pacientov, zákonné normy, trestnoprávna zodpovednosť, odborná spôsobilosť
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
6
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
6
vykonávanie ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu
Špecifikácia:
aplikovanie ošetrovateľského procesu v jeho jednotlivých krokoch u detí, žien, dospelých a starých ľudí
6
identifikovanie, zabezpečovanie, uspokojovanie potrieb ošetrovateľskej starostlivosti osobe, rodine, komunite v zdraví, chorobe a umieraní vrátane detí a novorodencov
6
organizovanie a zabezpečenie plnenia intervencií
Špecifikácia:
organizovanie a zabezpečenie plnenia intervencií v poradí, ktoré zodpovedá potrebám osoby a je v súlade s liečebným plánom určeným lekárom, ak osoba potrebuje lekársku starostlivosť
6
podporovanie, presadzovanie a obhajovanie potrieb a práv osôb
6
zabezpečovanie a vykonávanie činností súvisiacich s prijatím, prepustením, preložením alebo úmrtím osôb
6
vedenie ošetrovateľskej dokumentácie
Špecifikácia:
kontrolovanie a analyzovanie záznamov v dokumentácii, na základe dokumentácie vykazovanie činností pre potreby zdravotníckych poisťovní a štatistiky
6
používanie posudzovacích stupníc v ošetrovateľstve
Špecifikácia:
hodnotenie sebestačnosti osoby, rizika dekubitov a iné
6
zabezpečovanie poskytovania kontinuálnej ošetrovateľskej starostlivosti osobe po prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti do domácej ošetrovateľskej starostlivosti
6
poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí a v inom prirodzenom prostredí osoby
6
odporúčanie zdravotnej starostlivosti a spolupráce s inými fyzickými osobami a právnickými osobami
Špecifikácia:
odporúčanie zdravotnej starostlivosti a spolupráce s inými fyzickými osobami a právnickými osobami v prípade potreby
6
poskytovanie informácií súvisiacich s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v potrebnom rozsahu osobe, rodine alebo komunite
6
poskytovanie prvej pomoci
6
uskutočňovanie ošetrovateľského výskumu
Špecifikácia:
monitorovanie požiadaviek na výskum v ošetrovateľskej praxi, realizovanie a využívanie výsledkov v praxi
6
využívanie techník efektívnej komunikácie v ošetrovateľstve
6
edukácia osoby, rodiny, komunity o ošetrovateľskej starostlivosti s dôrazom na sebestačnosť
6
koordinácia spolupráce členov ošetrovateľského tímu
Špecifikácia:
zdravotníckeho asistenta a sanitára
6
kooperácia s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi
6
podieľanie sa na ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
6
zabezpečovanie hygieny prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení používaných pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti
Špecifikácia:
podľa potreby a stupňa náročnosti vykonanie dezinfekcie a sterilizácie
6
zabezpečenie dodržiavania bezpečného prostredia osoby a ochranu jej intimity pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti
6
konzultácie o používaní voľnopredajných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
6
meranie, sledovanie a interpretácia zistených numerických a klinických údajov fyziologických a vitálnych funkcií osoby v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti
6
orientačné vyšetrenie zrakovej ostrosti pomocou optotypov a ostrosti sluchu
6
vykonávanie ošetrovateľskej rehabilitácie a podieľanie sa na prevencii porúch z imobility
6
hodnotenie a ošetrenie porúch celistvosti kože a slizníc
6
aplikácia zábalov a obkladov
6
odsávanie sekrétov z dýchacích ciest
6
ošetrenie drénov, periférnych katétrov a centrálnych katétrov, epidurálnych, permanentných močových katétrov, kanýl a stómií
6
na základe indikácie lekára príprava osoby na diagnostické a terapeutické výkony a poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti počas týchto výkonov a po ich skončení
Špecifikácia:
odoberanie biologického materiálu, meranie fyziologických a vitálnych funkcií, preväzovanie a ošetrovanie rany s výnimkou rán, ktoré svojim priebehom hojenia vyžadujú zásah lekára, zavádzanie žalúdočnej a dvanástnikovej sondy, permanentného močového katétra u žien a rektálnej rúrky, aplikovanie kyslíkovej liečby, enterálnej výživy, klystíru, liečivých kúpeľov, vykonanie kontinuálnej abdominálnej peritoneálnej dialýzy, podávanie liekov všetkými dostupnými formami - intravenózne lieky a parenterálna výživa na základe písomného poverenia lekára; vykonávanie funkčnej diagnostiky
6
poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v spolupráci s lekárom
Špecifikácia:
zavádzanie močového katétra u detí a mužov, pri chirurgických výkonoch, endoskopických vyšetreniach, invazívnych a neinvazívnych výkonoch, podávaní kontrastných látok intravenóznou formou, pri podávaní transfúznych liekov a prípravkov
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.