Detský zubný lekár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Detský zubný lekár

Detský zubný lekár vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a terapiou ochorení a vývojových anomálií tkanív ústnej dutiny a orgánov s ňou súvisiacich v detskom a dorastovom veku.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 2 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore detské zubné lekárstvo uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2261 - Zubní lekári
SK ISCO-08 2261005 - Detský zubný lekár
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Zubný lekár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
  Špecifikácia:
  s dôrazom na vývin tváre, orgánov a tkanív ústnej dutiny; erupcia zubov, prederupčné a erupčné komplikácie mliečnej a trvalej dentície; morfológia a fyziológia tkanív a orgánov ústnej dutiny; mliečna, zmiešaná a trvalá dentícia, a pod.
 • stupeň EKR 7 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  princípy a metodické postupy v zubnej chirurgii, čeľustnej ortopédii, ORL, lekárskej genetike, anestéziológii a intenzívnej medicíne a pod.
 • stupeň EKR 7 celková a miestna anestézia a resuscitácia
  Špecifikácia:
  princípy a metódy celkovej a miestnej anestézie a resuscitácie
 • stupeň EKR 7 patofyziológia a liečba bolesti
  Špecifikácia:
  patofyziológia bolesti a princípy a metódy liečby bolesti so špecifikami detského veku, psychoprofylaxia a psychoterapia
 • stupeň EKR 7 zásady farmakoterapie
  Špecifikácia:
  zásady racionálnej farmakoterapie; farmakokinetika a farmakodynamika pri liečbe v detskom veku; medikamentózna príprava detí pred ošetrením
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy dispenzarizácie
  Špecifikácia:
  princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s vybranými ochoreniami
 • stupeň EKR 7 epidemiológia chorôb
  Špecifikácia:
  prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s detským pacientom/zdravým dieťaťom a rodinou; špecifiká psychologického prístupu k detskému pacientovi/zdravému dieťaťu; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
  Špecifikácia:
  práva dieťaťa, etické princípy pediatrickej starostlivosti, antidiskriminačné rozhodovanie
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
  Špecifikácia:
  psychologické a etické aspekty liečby u detí, mládeže a dospelých
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 7 etiológia, patogenéza, patofyziológia tkanív a orgánov ústnej dutiny v detskom a dorastovom veku
 • stupeň EKR 7 klinický obraz ochorení a úrazov tkanív a orgánov ústnej dutiny v detskom a dorastovom veku
  Špecifikácia:
  rozdiely v klinike a terapii zubného kazu v mliečnej, zmiešanej a trvalej dentícii
 • stupeň EKR 7 diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v detskom zubnom lekárstve
  Špecifikácia:
  princípy diagnostiky vrodených, získaných ochorení a úrazov tkanív a orgánov ústnej dutiny; zubná röntgenológia v detskom veku a pod.
 • stupeň EKR 7 indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v detskom zubnom lekárstve
 • stupeň EKR 7 terapia, terapeutické postupy, metódy v detskom zubnom lekárstve
  Špecifikácia:
  terapeutické postupy a metódy napr. pri: trvalých zuboch s neukončeným vývinom, zápaloch zubnej drene a periodoncii v mliečnej a trvalej dentícii, vývinových anomáliách chrupu, ochoreniach lymfatického systému u detí, okoločeľustných zápaloch; chorobách slinných žliaz, infekčných ochoreniach a ich prejavoch v ústach, ochoreniach parodontu a ústnych slizníc; protetike detského veku, traumatológii zubov a čeľustí, tumoroch a cystách orofaciálnej oblasti, prejavoch celkových chorôb v ústnej dutine a pod.
 • stupeň EKR 7 prevencia v detskom zubnom lekárstve
 • stupeň EKR 7 edukácia dieťaťa a rodičov dieťaťa
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia s dôrazom na špecifiká procesu edukácie detského pacienta/ zdravého dieťaťa a rodiny
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v detskom zubnom lekárstve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 určenie pracovnej diagnózy
 • stupeň EKR 7 zostavenie diagnostického plánu
 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  inštruktáž k ústnej hygiene – skupinová, individuálna motivácia k hygiene a starostlivosti o chrup
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v detskom zubnom lekárstve
  Špecifikácia:
  vyšetrenie a diagnostika patologických stavov ústnej dutiny; hodnotenie intraorálnych a extraorálnych röntgenogramov, určenie zubného veku na základe mineralizácie zubov a pod.
 • stupeň EKR 7 zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v detskom zubnom lekárstve
  Špecifikácia:
  aplikácia metód prevencie, realizácia preventívnych individuálnych a skupinových preventívnych programov
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v detskom zubnom lekárstve
  Špecifikácia:
  aplikácia metód ošetrenia zubných chorôb napr.: lokálna aplikácia fluoridov, pečatenie fisúr, preventívna výplň, výplň v mliečnej dentícii, výplň v trvalej dentícii, endodontické ošetrenie, indikácia anestetík a antibiotík v detskom veku, lokálna anestézia, extrakcia zubov mliečnych a trvalých, malý chirurgický zákrok, ošetrenie zubov po úraze, protetika fixná, protetika snímateľná, sanácia v celkovej anestézii a pod.
 • stupeň EKR 7 manažovanie liečby v detskom zubnom lekárstve
  Špecifikácia:
  manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť
 • stupeň EKR 7 revízna a posudková činnosť v detskom zubnom lekárstve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie