Preventivár požiarnej ochrany obce

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Preventivár požiarnej ochrany obce

Preventivár požiarnej ochrany obce realizuje pre obec plnenie vybraných povinností a činností v oblasti požiarnej ochrany. Zabezpečuje plnenie tých povinností, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi a svojou činnosťou zvyšuje zabezpečenie ochrany pred požiarmi v obci a v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy Požiarny preventivár obce
Preventista obce
Preventivár obce
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné všeobecné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 5411 - Hasiči a podobní pracovníci
SK ISCO-08 5411004 - Preventivár požiarnej ochrany obce
Divízia SK NACE Rev. 2 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu Hasič

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 požiarna prevencia
  Špecifikácia:
  Vedomosti týkajúce sa zásad požiarnej prevencie.
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 horľavé plyny a horenie podporujúce plyny
 • stupeň EKR 4 horľavé kvapaliny, lakovne
 • stupeň EKR 4 komíny, spotrebiče a tuhé horľavé látky
 • stupeň EKR 4 systém organizácie a riadenia ochrany pred požiarmi
  Špecifikácia:
  napr. orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi a ich pôsobnosť
 • stupeň EKR 4 požiarne zariadenia
  Špecifikácia:
  funkcie, parametre, ich rozdelenie, vhodnosť ich použitia, druhy požiarnych zariadení (napr. hasiace prístroje, požiarne uzávery, zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, elektrická požiarna signalizácia, stabilné hasiace zariadenia, zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari, požiarne výťahy, evakuačné výťahy, núdzové osvetlenie a iné zariadenia slúžiace na evakuáciu osôb a zásah) a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi
 • stupeň EKR 4 právne predpisy v oblasti požiarnej ochrany
  Špecifikácia:
  Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov; Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov, Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru, Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 124/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi.
 • stupeň EKR 4 procesy horenia a hasenia
  Špecifikácia:
  princípy a podstata horenia, požiar z hľadiska jeho prejavu, pôsobenia, možnosti likvidácie, proces samovznietenia, postupy prerušenia horenia a pod.
 • stupeň EKR 4 technické normy požiarnej ochrany
  Špecifikácia:
  STN 73 0834, STN 92 021_2 a pod.
 • stupeň EKR 4 protipožiarna bezpečnosť stavieb
  Špecifikácia:
  základné vedomosti z oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb
 • stupeň EKR 4 Systém zabezpečenia plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy zvyšovania zabezpečenia ochrany pred požiarmi v obci a v objektoch právnickej osoby
 • stupeň EKR 4 pravidlá a postupy vykonávania činností súvisiacich s organizovaním a vyhodnocovaním preventívnych protipožiarnych kontrol v obci, vykonávania a realizácie školení kontrolných skupín obce
 • stupeň EKR 4 systém vykonávania preventívno-výchovnej činnosti v obci
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy vypracúvania dokumentácie ochrany pred požiarmi v obci a jej náležitosti
  Špecifikácia:
  Napr. požiarna identifikačná karta, požiarny poriadok pracoviska, požiarne poplachové smernice, požiarny evakuačný plán, požiarna kniha

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 lektorská činnosť
 • stupeň EKR 4 vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci
  Špecifikácia:
  Napr. zabezpečovanie výchovnej činnosti v obci týkajúcej sa požiarnej prevencie a ochrany pred požiarmi, organizovanie besied v obci na témy týkajúce ochrany pred požiarmi, zvýšenie zabezpečenia požiarnej ochrany obyvateľov obce, vykonávanie edukačnej a osvetovej činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi.
 • stupeň EKR 4 organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol
  Špecifikácia:
  napr. kontrola dokumentácie ochrany pred požiarmi, kontrola vykonávania školení a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi, skladovanie horľavých látok, stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody, stav únikových ciest a ich označenia, vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi, umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov...
 • stupeň EKR 4 vypracovávanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce
  Špecifikácia:
  napr. požiarny poriadok obce, dokumentácia o dobrovoľnom hasičskom zbore obce, zoznam objektov a priestorov, v ktorých sa vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly, oznámenia o nedostatkoch zistených pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol a rozhodnutia obce s uložením lehoty na odstránenie nedostatkov vrátane rozhodnutí obce o vylúčení vecí z používania, plány preventívnych protipožiarnych kontrol, zoznamy členov kontrolných skupín a pod.
 • stupeň EKR 4 realizácia školení kontrolných skupín obce
  Špecifikácia:
  školenia členov kontrolných skupín obce vykonávané preventivárom požiarnej obce sa týkajú najmä oblastí dokumentácie ochrany pred požiarmi, zabezpečenie skladovanie horľavých látok, stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody, stav únikových ciest a ich označenia, vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi, umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov a pod.
 • stupeň EKR 4 zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi
  Špecifikácia:
  plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi, ktoré upravuje zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie právne predpisy a pod.
 • stupeň EKR 4 zvyšovanie zabezpečenia ochrany pred požiarmi v obci a v objektoch právnickej osoby
  Špecifikácia:
  činnosti súvisiace s ochranou pred požiarmi, ktorú zabezpečuje preventivár požiarnej ochrany obce pre obec a právnickú osobu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (§ 11)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie