Komisár dopingovej kontroly

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Komisár dopingovej kontroly Komisár dopingovej kontroly vykonáva časť dopingovej kontroly, ktorá pozostáva z odberu vzoriek biologického materiálu športovca a bezpečného transportu odobratých vzoriek do antidopingovej agentúry alebo akreditovaného laboratória. Pri odbere vzoriek biologického materiálu postupuje podľa stanovených inštrukcií a v komunikácii so športovcom prejavuje rešpekt a profesionálne vystupovanie. Na výkon tejto činnosti komisár dopingovej kontroly je poverený antidopingovou agentúrou a vyškolený v súlade so Svetovým antidopingovým programom. V intenciách delegovaného výkonu kontroly komisár dopingovej kontroly má podľa zákona postavenie verejného činiteľa. Nesmie byť členom športového zväzu, ktorého športovec sa podrobuje dopingovej kontrole, nesmie byť osobou blízkou športovcovi alebo športovému odborníkovi v danom športe, ktorý sa podieľa na príprave športovca a musí byť bezúhonný. Komisára dopingovej kontroly v SR menuje a odvoláva riaditeľ Antidopingovej agentúry SR.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496322/1
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SK Dopingový komisár
EN Doping Control Officer
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Výkon práce dopingového komisára upravuje smernica Antidopingovej agentúry SR o dopingovom komisárovi, asistentovi dopingového komisára a komisárovi pre odber vzorky krvi.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz dopingového komisára podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 91 ods. 3)
Poznámka: Odbornú prípravu a vydanie osvedčenia garantuje a zabezpečuje Antidopingová agentúra SR.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3422
SK ISCO-08
3422006
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
R93
CPA 2015
R93
Príslušnosť k povolaniu
3422006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy odberu, zberu, skladovania a spracovania biologického materiálu na vyšetrenie
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
osobitosti boja proti dopingu a suplementácii
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
národné a medzinárodné dohody a dohovory o ochrane športovcov a ľudských práv
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
etika a integrita športu
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
medzinárodné normy na testovanie a vyšetrovanie
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postup podávania informácií a pokynov športovcom pri odbere vzoriek
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie presného časového harmonogramu stanovených úloh a povinností v súvislosti s dopingovou kontrolou
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie dopingovej kontroly
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhotovovanie zápisníc z dopingovej kontroly
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
profesionálne vystupovanie pri podávaní informácií a pokynov počas výkonu dopingovej kontroly
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odber vzoriek na laboratórne analýzy
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
preprava odberov z dopingových kontrol do laboratória
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Rutinné kancelárske práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?