Biofyzik

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Biofyzik skúma pomocou fyzikálnych metód biologické objekty a problémy. Skúma pôsobenie rôznych druhov žiarenia a polí na biologické tkanivo. Vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné vedecké, tvorivé činnosti vo výskume. Vykonáva poradenskú a vzdelávaciu činnosť v odbore biofyziky.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
SKKR
8
EKR
8
ISCED
864
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2131 - Biológovia, botanici, zoológovia a špecialisti v príbuzných odboroch
SK ISCO-08
2131010 - Biofyzik
Divízia SK NACE Rev. 2
Vedecký výskum a vývoj
Príslušnosť k povolaniu
Biológ (botanik, zoológ, farmakológ)

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
osobnostný rozvoj
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
biochémia
7
chemická fyzika
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
7
počítačová fyzika
7
matematika
7
bioelektronika
7
rádiológia
7
nanotechnológie
7
mikroskopické metódy
Špecifikácia:
Elektrónová mikroskopia, optická spektroskopia, nukleárna magnetická rezonancia, mikrokalorimetria a pod.
7
zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
7
biofyzika
Špecifikácia:
molekulová biofyzika, bunková biofyzika, radiačná biofyzika, environmentálna biofyzika
8
biológia
Špecifikácia:
molekeulová biológia
8

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov meraní
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
7
práca na projektoch týkajúcich sa procesov prebiehajúcich v živej prírode
7
riešenie výskumných úloh v odbore biofyzika, tvorba variantov riešenia a výber optimálneho riešenia
7
formulácia problémov a hypotéz vo výskume a vývoji v odbore biofyzika
7
návrh projektov v oblasti biofyziky
7
spracovávanie odborných stanovísk, posudkov
7
poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore biofyzika
7
aplikácia vedeckých poznatkov pri použití, výskume a vývoji nových postupov a metód v biofyzike
7
štúdium mechanizmov procesov prebiehajúcich v živej prírode
Špecifikácia:
Zloženie, funkcie, procesy.
7
uplatňovanie techník spektrofotometrie a mikroskopie
7
práca s rádionuklidmi
7
práce na fyzikálnych prístrojoch
Špecifikácia:
NMR, RTG, mikroskopia
7
uplatňovanie techník molekulovej biológie
7
tvorba technologických systémov a postupov v oblasti biotechnológií, nanotechnológií a info-technológií
8

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa