Biofyzik

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Biofyzik

Biofyzik skúma pomocou fyzikálnych metód biologické objekty a problémy. Skúma pôsobenie rôznych druhov žiarenia a polí na biologické tkanivo. Vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné vedecké, tvorivé činnosti vo výskume. Vykonáva poradenskú a vzdelávaciu činnosť v odbore biofyziky.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
NKR 8
EKR 8
ISCED 864
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2131 - Biológovia, botanici, zoológovia a špecialisti v príbuzných odboroch
SK ISCO-08 2131010 - Biofyzik
Divízia SK NACE Rev. 2 Vedecký výskum a vývoj
Príslušnosť k povolaniu Biológ (botanik, zoológ, farmakológ)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 biochémia
 • stupeň EKR 7 chemická fyzika
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
 • stupeň EKR 7 počítačová fyzika
 • stupeň EKR 7 matematika
 • stupeň EKR 7 bioelektronika
 • stupeň EKR 7 rádiológia
 • stupeň EKR 7 nanotechnológie
 • stupeň EKR 7 mikroskopické metódy
  Špecifikácia:
  Elektrónová mikroskopia, optická spektroskopia, nukleárna magnetická rezonancia, mikrokalorimetria a pod.
 • stupeň EKR 7 zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
 • stupeň EKR 8 biofyzika
  Špecifikácia:
  molekulová biofyzika, bunková biofyzika, radiačná biofyzika, environmentálna biofyzika
 • stupeň EKR 8 biológia
  Špecifikácia:
  molekeulová biológia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov meraní
 • stupeň EKR 7 formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
 • stupeň EKR 7 práca na projektoch týkajúcich sa procesov prebiehajúcich v živej prírode
 • stupeň EKR 7 riešenie výskumných úloh v odbore biofyzika, tvorba variantov riešenia a výber optimálneho riešenia
 • stupeň EKR 7 formulácia problémov a hypotéz vo výskume a vývoji v odbore biofyzika
 • stupeň EKR 7 návrh projektov v oblasti biofyziky
 • stupeň EKR 7 spracovávanie odborných stanovísk, posudkov
 • stupeň EKR 7 poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore biofyzika
 • stupeň EKR 7 aplikácia vedeckých poznatkov pri použití, výskume a vývoji nových postupov a metód v biofyzike
 • stupeň EKR 7 štúdium mechanizmov procesov prebiehajúcich v živej prírode
  Špecifikácia:
  Zloženie, funkcie, procesy.
 • stupeň EKR 7 uplatňovanie techník spektrofotometrie a mikroskopie
 • stupeň EKR 7 práca s rádionuklidmi
 • stupeň EKR 7 práce na fyzikálnych prístrojoch
  Špecifikácia:
  NMR, RTG, mikroskopia
 • stupeň EKR 7 uplatňovanie techník molekulovej biológie
 • stupeň EKR 8 tvorba technologických systémov a postupov v oblasti biotechnológií, nanotechnológií a info-technológií

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie