Projektový manažér v oblasti IKT

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Projektový manažér v oblasti IKT riadi projekty a programy orientované na analýzu, návrh, výskum a/alebo vývoj, implementáciu, migráciu či optimalizáciu riešení a produktov v oblasti informačných technológií, vrátane hardvérových, softvérových, procesných a iných riešení. Primárne definuje rozsah projektu, plánuje a koordinuje jeho implementáciu IT projektov od koncepcie až po finálnu dodávku koncovému zákazníkovi a/alebo odberateľovi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Alternatívne názvy
Manažér IT projektov
Programový manažér
Projektový líder
Vedúci IT projektu
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
viac...
ISCO-08
2421 - Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce
2511 - Systémoví analytici
SK ISCO-08
2421003 - Projektový špecialista (projektový manažér)
2511001 - IT konzultant
Divízia SK NACE Rev. 2
Telekomunikácie
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Príslušnosť k povolaniu
Analytik a projektant IT
Projektový manažér

Kompetencie

informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
motivovanie ľudí
V
organizovanie a plánovanie práce
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
samostatnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
matematická gramotnosť
P
osobnostný rozvoj
P
rozhodovanie
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
základné pojmy z oblasti prípravy projektu
Špecifikácia:
Cieľ vs. prínos, podnikateľský plán vs. projektový plán, aktivita, obmedzenie, návratnosť investície, rozpočet a pod.
6
životný cyklus projektu, projektové fázy a ich využitie v efektívnom riadení IT projektov
6
prístupy k vytváraniu modelov zainteresovaných strán
Špecifikácia:
Stakeholders.
5
kvalita IT produktu, IT služby a projektu/procesu
5
identifikácia a riadenie rizík v prostredí IT projektu
5
postupy riadenia zmien IT špecifikácií v projekte počas jeho realizácie
5
rozdiely medzi riadením zmien v IT prostredí a riadením zmien v IT projekte
5
softvérové prostriedky pre potreby riadenia IT projektu
Špecifikácia:
Napr. MS Project, MS Office.
5
hierarchická a organizačná štruktúra projektu v konkrétnom IT kontexte a jej vyjednávanie so spolupracujúcimi stránkami projektu
Špecifikácia:
Architekt, vývojár, tester, analytik a pod.
6
metódy zabezpečenia kontroly vecných výstupov IT projektu
5
prehľad v metódach riadenia IKT projektov a softvérového vývoja agilným spôsobom, napr. SCRUM
Špecifikácia:
Projektový manažér by mal poznať rôzne metódy a rozoznávať ich vhodnosť použitia v rôznych podmienkach a na rôzne typy projektov.
5
metódy finančného riadenia a monitorovania projektu v konkrétnej oblasti IT, vrátane hodnotenia efektivity projektov
5
postupy v oblasti prípravy plánu projektu, vrátane plánu aktivít, financií, riadenia rizík, zdrojov a pod.
Špecifikácia:
Vrátane WBS, rozvrhu prác, harmonogramu aktivít.
6
postupy tvorby projektovej dokumentácie a jej komunikácie účastníkom projektu
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
príprava, riadenie a implementácia komunikačného plánu pre projekt v konkrétnom IT kontexte
5
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
6
obhajoba dôvodov vzniku, cieľov, cieľových skupín a prínosov projektu v konkrétnej IT oblasti
Špecifikácia:
Napr. vo forme cost/benefit analýzy budúceho IT produktu či služby.
6
návrh projektových plánov pre konkrétny IT kontext, analýza jeho vhodnosti a aplikácia v riadení IT projektu
Špecifikácia:
S ohľadom na životný cyklus vývoja softvéru.
6
aplikácia postupov pre efektívne riadenie rizík v kontexte konkrétneho IT projektu
5
plánovanie a realizácia projektov v IT prostredí
Špecifikácia:
Vývoj softvéru, transfer technológie od zákazníka, príp. obchodného partnera, štúdia uskutočniteľnosti a pod.
5
riadenie projektu v oblasti zdrojov
Špecifikácia:
Ľudských, finančných, materiálnych s využitím nákupu a externého obstarávania zdrojov.
5
návrh a analýza plánovaných aktivít, časový harmonogram prác v konkrétnom IT kontexte
Špecifikácia:
Berúc do úvahy životný cyklus vývoja a nasadenia softvéru.
6
reprezentácia projektu v externom prostredí
5
komunikácia na odbornej úrovni so zainteresovanými stranami, správa a aktualizácia projektovej dokumentácie
Špecifikácia:
IT manažér, IT architekt, analytik, vývojár, sponzor, zákazník a pod.
6
priebežné vyhodnocovanie plnenia plánovaných úloh a ich kvality, cieľov a aktivít projektu
6
analýza návratnosti projektu voči podnikateľským cieľom zadávateľa a príprava podkladov na finančné analýzy a plánovanie
5
využívanie softvérových riešení pre správu, vyhodnocovanie a kontrolu projektu
Špecifikácia:
Napr. MS Project, Excel,...
6
koordinácia činnosti zverených tímov a jednotlivcov pri realizácii projektu v IT oblasti a riadenie potenciálnych konfliktov v takýchto tímoch
Špecifikácia:
Vrátane multidisciplinárnych tímov.
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Certifikát projektového manažéra podľa štandardu Prince2, PMI alebo IPMA
    viac...
  • ITIL v3
    viac...
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.