Projektový manažér v oblasti IKT

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Projektový manažér v oblasti IKT

Projektový manažér v oblasti IKT riadi projekty a programy orientované na analýzu, návrh, výskum a/alebo vývoj, implementáciu, migráciu či optimalizáciu riešení a produktov v oblasti informačných technológií, vrátane hardvérových, softvérových, procesných a iných riešení. Primárne definuje rozsah projektu, plánuje a koordinuje jeho implementáciu IT projektov od koncepcie až po finálnu dodávku koncovému zákazníkovi a/alebo odberateľovi.

Sektorová rada Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Alternatívne názvy Manažér IT projektov
Programový manažér
Projektový líder
Vedúci IT projektu
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok

viac...
ISCO-08 2421 - Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce
2511 - Systémoví analytici
SK ISCO-08 2421003 - Projektový špecialista (projektový manažér)
2511001 - IT konzultant
Divízia SK NACE Rev. 2 Telekomunikácie
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Príslušnosť k povolaniu Analytik a projektant IT
Projektový manažér

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 základné pojmy z oblasti prípravy projektu
  Špecifikácia:
  Cieľ vs. prínos, podnikateľský plán vs. projektový plán, aktivita, obmedzenie, návratnosť investície, rozpočet a pod.
 • stupeň EKR 6 životný cyklus projektu, projektové fázy a ich využitie v efektívnom riadení IT projektov
 • stupeň EKR 5 prístupy k vytváraniu modelov zainteresovaných strán
  Špecifikácia:
  Stakeholders.
 • stupeň EKR 5 kvalita IT produktu, IT služby a projektu/procesu
 • stupeň EKR 5 identifikácia a riadenie rizík v prostredí IT projektu
 • stupeň EKR 5 postupy riadenia zmien IT špecifikácií v projekte počas jeho realizácie
 • stupeň EKR 5 rozdiely medzi riadením zmien v IT prostredí a riadením zmien v IT projekte
 • stupeň EKR 5 softvérové prostriedky pre potreby riadenia IT projektu
  Špecifikácia:
  Napr. MS Project, MS Office.
 • stupeň EKR 6 hierarchická a organizačná štruktúra projektu v konkrétnom IT kontexte a jej vyjednávanie so spolupracujúcimi stránkami projektu
  Špecifikácia:
  Architekt, vývojár, tester, analytik a pod.
 • stupeň EKR 5 metódy zabezpečenia kontroly vecných výstupov IT projektu
 • stupeň EKR 5 prehľad v metódach riadenia IKT projektov a softvérového vývoja agilným spôsobom, napr. SCRUM
  Špecifikácia:
  Projektový manažér by mal poznať rôzne metódy a rozoznávať ich vhodnosť použitia v rôznych podmienkach a na rôzne typy projektov.
 • stupeň EKR 5 metódy finančného riadenia a monitorovania projektu v konkrétnej oblasti IT, vrátane hodnotenia efektivity projektov
 • stupeň EKR 6 postupy v oblasti prípravy plánu projektu, vrátane plánu aktivít, financií, riadenia rizík, zdrojov a pod.
  Špecifikácia:
  Vrátane WBS, rozvrhu prác, harmonogramu aktivít.
 • stupeň EKR 6 postupy tvorby projektovej dokumentácie a jej komunikácie účastníkom projektu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 5 príprava, riadenie a implementácia komunikačného plánu pre projekt v konkrétnom IT kontexte
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
 • stupeň EKR 6 obhajoba dôvodov vzniku, cieľov, cieľových skupín a prínosov projektu v konkrétnej IT oblasti
  Špecifikácia:
  Napr. vo forme cost/benefit analýzy budúceho IT produktu či služby.
 • stupeň EKR 6 návrh projektových plánov pre konkrétny IT kontext, analýza jeho vhodnosti a aplikácia v riadení IT projektu
  Špecifikácia:
  S ohľadom na životný cyklus vývoja softvéru.
 • stupeň EKR 5 aplikácia postupov pre efektívne riadenie rizík v kontexte konkrétneho IT projektu
 • stupeň EKR 5 plánovanie a realizácia projektov v IT prostredí
  Špecifikácia:
  Vývoj softvéru, transfer technológie od zákazníka, príp. obchodného partnera, štúdia uskutočniteľnosti a pod.
 • stupeň EKR 5 riadenie projektu v oblasti zdrojov
  Špecifikácia:
  Ľudských, finančných, materiálnych s využitím nákupu a externého obstarávania zdrojov.
 • stupeň EKR 6 návrh a analýza plánovaných aktivít, časový harmonogram prác v konkrétnom IT kontexte
  Špecifikácia:
  Berúc do úvahy životný cyklus vývoja a nasadenia softvéru.
 • stupeň EKR 5 reprezentácia projektu v externom prostredí
 • stupeň EKR 6 komunikácia na odbornej úrovni so zainteresovanými stranami, správa a aktualizácia projektovej dokumentácie
  Špecifikácia:
  IT manažér, IT architekt, analytik, vývojár, sponzor, zákazník a pod.
 • stupeň EKR 6 priebežné vyhodnocovanie plnenia plánovaných úloh a ich kvality, cieľov a aktivít projektu
 • stupeň EKR 5 analýza návratnosti projektu voči podnikateľským cieľom zadávateľa a príprava podkladov na finančné analýzy a plánovanie
 • stupeň EKR 6 využívanie softvérových riešení pre správu, vyhodnocovanie a kontrolu projektu
  Špecifikácia:
  Napr. MS Project, Excel,...
 • stupeň EKR 6 koordinácia činnosti zverených tímov a jednotlivcov pri realizácii projektu v IT oblasti a riadenie potenciálnych konfliktov v takýchto tímoch
  Špecifikácia:
  Vrátane multidisciplinárnych tímov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Certifikát projektového manažéra podľa štandardu Prince2, PMI alebo IPMA viac...
 • ITIL v3 viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie